Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-05-2020
Aflevering 5
RubriekGastcolumn
TitelAcht beginselen voor het circulair ontwerpen van gebouwen, wijst de Europese Commissie ons de weg?
CiteertitelTBR 2020/61
SamenvattingIn deze gastcolumn worden de European Commission Circular Economy Principles for Buildings Design besproken.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRaad van Arbitrage en de klachtplicht ex artikel 6:89 BW
CiteertitelTBR 2020/62
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken auteurs de jurisprudentie op grond van de klachtplicht uit art. 6:89 BW die zowel door de burgerlijke rechter als de RvA in de jaren 1996-2019 gewezen is. Tevens wordt besproken hoe het omgaan met de klachtplicht door de burgerlijke rechter en RvA past binnen het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging voor het bouwen.
Auteur(s)S.J.H. Rutten , H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe coronacrisis; nu wl onvoorziene omstandigheden? De lockdown, praktische onmogelijkheden in bouwprojecten en de recessie
CiteertitelTBR 2020/63
SamenvattingDoor de economische groei en het floreren van de vastgoedmarkt is het leerstuk van onvoorziene omstandigheden in bouwprojecten de afgelopen jaren op de achtergrond geraakt. Daar is nu abrupt verandering in gekomen. In verband met de uitbraak en wereldwijde verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2. De coronacrisis gaat ongetwijfeld leiden tot een toename van claims in de vastgoedsector, onder meer op basis van onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW. In dit artikel geeft mr. B.D. Zwart antwoord op de vraag of partijen in de projectontwikkeling op grond van de coronacrisis wijziging of ontbinding van hun overeenkomst ex art. 6:258 BW kunnen verlangen.
Auteur(s)B.D.A. Zwart
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur nader beschouwd
CiteertitelTBR 2020/64
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op het stikstofregistratiesysteem in het kader van het verdelen van stikstofdepositieruimte voor woningbouw en infrastructuur.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet bouwproces moet duurzamer en dus slimmer: de DigiDealGO vanuit een juridisch perspectief
CiteertitelTBR 2020/65
SamenvattingOp 11 april 2019 werd het Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) bekrachtigd, waarbij alle ketenpartners in de bouw een handtekening hebben gezet onder sectorbrede afspraken over uitwisseling, organisatie en eigenaarschap van data met een duurzame leefomgeving als hoger doel. DigiDealGO brengt de kansen en valkuilen van digitalisering in de bouwsector verder in kaart en focust op een aantal juridische problemen die opkomen, zoals eigenaarschap van data en knelpunten bij aansprakelijkheidsstelling. In deze bijdrage onderzoeken mr. E. Muskens en prof. mr. S. van Gulijk op welke wijze DigiDealGO kan bijdragen aan versnelde en vergaande digitalisering in de bouw in het kader van het tot stand brengen van een circulaire bouw en wat de juridische knelpunten zijn.
Auteur(s)S. van Gulijk , E. Muskens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerduurzamingsverplichtingen zonder compensatie. Het krimpende gewicht van de autonomie van de eigenaar
CiteertitelTBR 2020/66
SamenvattingDeze bijdrage gaat in op verduurzamingsverplichtingen voor eigenaars van gebouwen en hun positie binnen verplichtingen die aan eigenaars kunnen worden opgelegd, alsmede de vraag of voor die verplichting compensatie geboden zou moeten worden.
Auteur(s)B. Hoops
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTransformatie van panden gevolgen voor de btw en overdrachtsbelasting
CiteertitelTBR 2020/67
SamenvattingIn dit artikel gaan mr. B.C.M. Meylink en mr. M.A. Bonthuis-Broekman in op recente ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot vastgoedtransformaties. In de meeste gevallen worden oude kantoorpanden getransformeerd naar woningen. Dit brengt met zich dat een verschuiving plaatsvindt van het hoge tarief van 6% overdrachtsbelasting voor niet-woningen, naar het verlaagde tarief van 2% voor woningen.
Auteur(s)B.C.M. Meylink , M.A. Bonthuis-Broekman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelDe dinosaurus in de bouwkunst . Overpeinzingen over architecten en auteursrecht bij het afscheid van Monika Chao-Duivis
CiteertitelTBR 2020/68
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op enkele ontwikkelingen in het architectenrecht.
Auteur(s)K. van der Hoeven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 11-12-2019
CiteertitelTBR 2020/694
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid Altena
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2018 heeft de raad van de gemeente Aalburg, thans de gemeente Altena, het bestemmingsplan "Genderen" vastgesteld. Het plan voorziet in een actualisatie van het planologische regime voor de bebouwde kom van Genderen met de aangrenzende agrarische gronden. Het doel van het plan is om de bestaande planologische situatie te verankeren in een actuele regeling en uniformiteit in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Ook voorziet het plan in enkele planologische ontwikkelingen, zoals een aantal nieuwe woonbestemmingen en wijzigingsbevoegdheden daarvoor. [appellant sub 1], [appellant sub 2], [appellanten sub 3] en [appellant sub 4] wonen in het plangebied. Zij vrezen dat de woningbouwmogelijkheden in het plan ten koste zullen gaan van hun woon- en leefklimaat en, voor wat betreft [appellant sub 1], van de bedrijfsactiviteiten en uitbreidingsmogelijkheden van zijn agrarisch bedrijf.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-04-2020
CiteertitelTBR 2020/70
SamenvattingParaplubestemmingsplan Rijswijk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk [verzoekster] wegens strijd met artikel 3.2.4 van de beheersverordening "Elsenburgerbos-TNO/Pasgeld" (hierna: de beheersverordening) gelast de bedrijfsactiviteiten hoger dan categorie 2 (of daarmee naar hun aard vergelijkbare bedrijfsactiviteiten) zoals opgenomen in de als bijlage 1 bij de regels van de beheersverordening opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten" te staken en gestaakt te houden onder oplegging van een dwangsom van 15.000,- per week met een maximum van 150.000,00.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 08-04-2020
CiteertitelTBR 2020/71
SamenvattingReactieve aanwijzing Hoek van Holland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland de raad van de gemeente Rotterdam een aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening ertoe stekkende dat de in het besluit aangeduide plan(onder)delen geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Hoek van Holland - Buitengebied", zoals dat door de raad bij besluit van 28 juni 2018 is vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied rondom de kern van Hoek van Holland. Het plan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling voor het buitengebied. In het nieuwe bestemmingsplan is ervoor gekozen om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de planologische mogelijkheden uit de vorige ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Voor het deel van het plangebied waar alleen de bouwverordening als planologisch toetsingskader gold, is uitgegaan van de feitelijke situatie, zo staat in de toelichting op het bestemmingsplan.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 29-01-2020
CiteertitelTBR 2020/72
SamenvattingBoete strijdig met Huisvestingswet 2014
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [appellante] een bestuurlijke boete van 6.000,00 opgelegd. [appellante] woont in de woning aan de [locatie] in Amsterdam en staat in de gemeentelijke basisregistratie personen op dat adres ingeschreven. Blijkens een door toezichthouders van de gemeente op 1 juli 2018 opgesteld rapport van bevindingen heeft op die dag een huisbezoek in de woning plaatsgevonden. In dat rapport staat dat [appellante] de woning vanaf 28 juni 2018 via Airbnb voor de duur van vijf nachten aan vier Amerikaanse toeristen had verhuurd. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat een vergunning noodzakelijk was voor die vakantieverhuur van de woning, omdat [appellante] niet heeft voldaan aan het vereiste om het gebruik van de woonruimte voor vakantieverhuur, voorafgaand aan dat gebruik door middel van het voorgeschreven formulier elektronisch bij het college te melden.
AnnotatorR. van der Hulle , M.C. Brans
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelHoge Raad 11-10-2019
CiteertitelTBR 2020/73
SamenvattingGetrapte ingebrekestelling
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Ontbinding, ingebrekestelling en verzuim. Art. 6:265 BW, art. 6:82 BW en art. 6:83 BW. Lengte van termijn voor nakoming die aan schuldenaar moet worden gegeven. Had hoofdaannemer het recht om, na periode van discussie en correspondentie met onderaannemer over de termijn en kwaliteit van nakoming door onderaannemer, de overeenkomst met onderaannemer te ontbinden, of verkeerde de onderaannemer nog niet in verzuim?
AnnotatorJ.H.M. Spanjaard
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1581
Artikel aanvragenVia Praktizijn