SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 20-05-2005
Aflevering 5
TitelVan WOR naar WMW
CiteertitelSMA 2005, 207
Samenvatting1. Bij de Tweede Kamer is inmiddels ruim een half jaar aanhangig een wetsvoorstel dat ertoe strekt de Wet op de ondernemingsraden - WOR - door de Wet medezeggenschap werknemers - WMW - te vervangen. Dat wetsvoortstel is de vrucht van zo'n twee jaar discussie, die begonnen is met een op 7 februari 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de WOR. Dat heeft op 27 juni 2003 geleid tot een adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad en een op belangrijke punten verdeeld advies van die raad van 19 december 2003.
Pagina207-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWOR of WMW: er is nog het nodige (over) te doen
CiteertitelSMA 2005, 209
SamenvattingMet het op 5 oktober 2004 aan de Tweede Kamer aangeboden voorstel tot wet houdende bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (WMW) wordt de regelgeving betreffende ondernemingsraden in een nieuwe jas gestoken. Het ligt in de bedoeling dat de WMW de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vervangt en wel per 1 januari 2006 (zie 29818, nr. 6 op p. 16). Het wetsontwerp heeft inmiddels van diverse kanten (uitvoerig) commentaar gekregen. Dat commentaar betrof zowel de vorm, de nieuwe jas met een andere naam, als de inhoud, waarbij de inhoudelijke wijzigingen veelal als minder ingrijpend zijn geduid. Ik zal in deze bijdrage niet alle voorgestelde wijzigingen de revue laten passeren, maar mij concentreren op enige specifieke onderwerpen die om uiteenlopende redenen aandacht behoeven.
Pagina209-218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMedezeggenschapstructuur en primaat van de politiek
CiteertitelSMA 2005, 219
SamenvattingIn dit themanummer van SMA worden door verscheidene auteurs verschillende onderwerpen van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers belicht. In dit artikel zal ik twee onderwerpen onder de loep nemen die los van elkaar staan, te weten: de wijzigingen die worden voorgesteld om de bevoegdheidsverdeling tussen medezeggenschapsorganen te wijzigen en de bijzondere bepaling die geldt voor de medezeggenschap bij de overheid ter bescherming van het primaat van de politiek.
Pagina219-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan hetzelfde laken een pak. Maar past het?
CiteertitelSMA 2005, 232
SamenvattingTussen art. 25, 26 en 27 Wet op de ondernemingsraden enerzijds en art. 6:18, 6:19, 6:25, 6:27, en 9:7 van het voorstel van Wet medezeggenschap werknemers zit weinig of geen licht: noch in het advies- en beroepsrecht bij een aantal belangrijke bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische besluiten noch in het instemmingsrecht bij een aantal categorieŽn besluiten op sociaal terrein wordt een inhoudelijke wijziging voorzien. Sinds het in werking treden van de zogeheten 'derde wet', op 1 september 1979, zijn er in de wettelijke regeling daarvan geen principiŽle wijzigingen aangebracht. Wel zijn de categorieŽn besluiten waarop het advies- en beroepsrecht resp. het instemmingsrecht betrekking heeft, in de afgelopen 25 jaar iets uitgebreid. De in deze bijdrage behandelde vraag is of de wetgever terecht heeft besloten deze kern van het Nederlandse medezeggenschapsrecht inhoudelijk ongewijzigd te laten.
Pagina232-238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Nederlandse medezeggenschap in een Europees perspectief
CiteertitelSMA 2005, 239
SamenvattingIn de Nederlandse juridische tijdschriften wordt volop geschreven over WOR, WMW en - in mindere mate - de structuurregeling en de Europese vennootschap. Slechts zelden wordt de blik over de grens gericht. Hoezeer een nauwgezette analyse van de WMW ook nodig moge zijn, het is goed om de Nederlandse medezeggenschap af en toe in een internationaal perspectief te plaatsen. In deze bijdrage ga ik achtereenvolgens in op de nationale medezeggenschapsstelsels in de verschillende EU-landen, de implementatie van de Richtlijn informatie en consultatie, ontwikkelingen rond Europese ondernemingsraden en de Europese vennootschap en ten slotte kort op het voorstel voor een richtlijn inzake grensoverschrijdende fusies.
Pagina239-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 246
SamenvattingConcurrentiebeding.
Pagina246-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 246
SamenvattingOvergang onderneming. Schorsing.
Pagina246-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 246
SamenvattingPensioen. Bepaalde tijd. Bewijs.
Pagina246-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 246
SamenvattingDetachering in buitenland. Bedrijfsongeval. Smartengeld. Aansprakelijkheid werkgever.
Pagina246-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 11-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werknemer/werkgever.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte. Goed werkgeverschap. Schadeloosstelling. Aansprakelijkheid werkgever.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 30-03-2004, C-147/02
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingZwangerschap. Gelijke behandeling. Loon.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (voltallige zitting) van 30 maart 2004. # Michelle K. Alabaster tegen Woolwich plc en Secretary of State for Social Security. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk. # Sociale politiek - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Gelijke beloning - Wettelijke zwangerschapsuitkering - Berekening van hoogte van uitkering - Inaanmerkingneming van loonsverhoging. # Zaak C-147/02.
Pagina247-247
UitspraakECLI:EU:C:2004:192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingOvergang onderneming. Verbeek vs. Process House.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingOvergang onderneming. Wesselman vs. Veenman.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingGelijke behandeling. Pensioen. Van Pelt c.s. vs. Martinair.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Ziekte. Schadeloosstelling. Van Ree vs. Damco.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Eindhoven, 26-08-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingZiekte. Opzegging/opzegtermijn. Kennelijk onredelijk ontslag. Gefixeerde schadevergoeding. Goed werkgeverschap.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Wageningen, 15-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingZiekte. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Zwolle, 16-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingUitzendarbeid. Bepaalde tijd.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Apeldoorn, 30-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingOntslagbescherming OR-lid.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht 's-Gravenhage, 16-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingLoon. Vakantiegeld. Verrekening. Wettelijke verhoging.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Haarlem, 27-08-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingOntslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 30-08-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingOntslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 20-08-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingOntbindende voorwaarde.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 16-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingAuto. Aansprakelijkheid werknemer.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Apeldoorn, 07-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 247
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Rekest civiel. AnciŽnniteitsbeginsel.
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Dordrecht, 20-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Opzegtermijn. Gefixeerde schadevergoeding.
Pagina248-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht 's-Gravenhage, 22-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. AnciŽnniteitsbeginsel. Schadeloosstelling.
Pagina248-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Haarlem, 05-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. AnciŽnniteitsbeginsel. Gelijke behandeling. Schadeloosstelling.
Pagina248-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Hoorn, 25-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingZiekte. Aansprakelijkheid werkgever. Kennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling.
Pagina248-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Lelystad, 02-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingGezagsverhouding. Kennelijk onredelijk ontslag. Opzegtermijn. Competentie. Schadeloosstelling.
Pagina248-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Tilburg, 02-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingOnkostenvergoeding. Bepaalde tijd.
Pagina248-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 28-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingBepaalde tijd. Ontslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Smartengeld.
Pagina248-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 14-07-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingOnderwijs. Ongewenste intimiteiten. Smartengeld.
Pagina248-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Assen, 01-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingSollicitatie. Gelijke behandeling. Schadeloosstelling. Smartengeld.
Pagina248-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Maastricht, 22-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 249
SamenvattingOvergang onderneming. Goed werkgeverschap.
Pagina249-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 29-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 249
SamenvattingUitzendkracht. Loon. CAO. Bewijs. Gelijke behandeling.
Pagina249-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-02-2005, C03/248HR
CiteertitelSMA 2005, 249
SamenvattingOvergang onderneming. Schorsing.
Samenvatting (Bron)11 februari 2005 Eerste Kamer Nr. C03/248HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster in cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n ASITO ROTTERDAM RIJNMOND B.V., voorheen genaamd Asito Rotterdam-Centrum B.V., gevestigd te Rotterdam, VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres tot cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina249-250
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR4466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 250
SamenvattingPensioen. Bepaalde tijd. Bewijs. Avebe vs. Veerman.
Pagina250-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-09-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 250
SamenvattingDirecteur. Dienstwoning.
Pagina250-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 13-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 250
SamenvattingPensioen. Zwangershap. Gelijke behandeling.
Pagina250-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-12-2004, C03/220HR
CiteertitelSMA 2005, 250
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Ziekte. Schadeloosstelling. Van Ree vs. Damco.
Samenvatting (Bron)3 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/220HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink, t e g e n DAMCO BAKKERIJGRONDSTOFFEN B.V., gevestigd te Vlaardingen, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina250-250
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR1717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 250
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte. Goed werkgeverschap. Schadeloosstelling. Aansprakelijkheid werkgever.
Pagina250-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingBepaalde tijd. Opzegging. Loon. Bewijs.
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 02-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingUitzendarbeid. Bepaalde tijd. Matiging loonvordering.
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Bergen op Zoom, 25-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingWijziging arbeidsvoorwaarden. Loon. Goed werkgeverschap.
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Sittard-Geleen, 08-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Ongewenste intimiteiten. Schadeloosstelling. Onderwijs.
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 17-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingBuitenlandse werknemer. Ziekte. Loon.
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 05-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingBedrijfsongeval. Lozerhof vs. Van Duyvenbode.
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 26-11-2004, C03/227HR
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingBedrijfsongeval. Verjaring. De Jong vs. Optimodal.
Samenvatting (Bron)26 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/227HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. D. Rijpma, t e g e n OPTIMODAL NEDERLAND B.V., gevestigd te Rotterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/215HR
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Goed werkgeverschap. Vermeulen vs. Douwe Egberts.
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/215HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Utrecht, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR4062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-07-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingCAO. Bepaalde tijd.
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-07-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingZiekte. Passende arbeid. Ontslag op staande voet. Voorlopige voorziening.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 22-07-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingConcurrentiebeding. Functiewijziging.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 27-09-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingFunctiewijziging. Schorsing. Loon.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Assen, 01-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingGelijke behandeling. Sollicitatie. Schadeloosstelling. Smartengeld.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 17-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingOntslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Functiewijziging.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Apeldoorn, 24-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingOngewenste intimiteiten. Schorsing. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Deventer, 09-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Lelystad, 22-09-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingConcurrentiebeding.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Zwolle, 26-05-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling. Goed werkgeverschap.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, C03/211HR
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)17 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/211HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: HERTEL B.V., gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer, t e g e n 1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], ten dezen handelend zowel voor zichzelf als in hun hoedanigheid van erfgenamen van [betrokkene 1], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. M.J. Schenck. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina252-252
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-02-2005, C03/248HR
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingOvergang onderneming. Schorsing.
Samenvatting (Bron)11 februari 2005 Eerste Kamer Nr. C03/248HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster in cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n ASITO ROTTERDAM RIJNMOND B.V., voorheen genaamd Asito Rotterdam-Centrum B.V., gevestigd te Rotterdam, VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres tot cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina252-252
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR4466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 25-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingPensioen.
Pagina252-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-05-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 253
SamenvattingBedrijfsongeval. Gezagsverhouding.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage zp Haarlem, 22-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 253
SamenvattingOntslag op staande voet. Goed werkgeverschap.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Deventer, 19-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 253
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning. Schorsing. AnciŽnniteitsbeginsel.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht 's-Gravenhage, 23-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 253
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte. RDA-/CWI-vergunning.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Harderwijk, 22-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 253
SamenvattingFunctiewijziging. Voorlopige voorziening.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Heerlen, 12-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 253
SamenvattingCollectief ontslag. Schadeloosstelling.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Zaandam, 30-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 253
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Ongewenste intimiteiten.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Zwolle, 15-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 253
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Dringende reden. Schadeloosstelling.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Zwolle, 21-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 253
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Ziekte. Goed werkgeverschap. Schadeloostselling. Smartengeld. Habe nichts exceptie.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn