Juridisch up to Date

Uitgever Rendement Uitgeverij
Tijdschrift Juridisch up to Date
Datum 26-06-2020
Aflevering 6
RubriekOnderneming en consument
TitelRechtspraak precontractuele en contractuele informatieplichten bij verkoop buiten de verkoopruimte: niet-naleving kan een kostbare aangelegenheid zijn
CiteertitelJutD 2020/92
Link
SamenvattingDe regels omtrent verkoop buiten de verkoopruimte bestaan inmiddels ruim zes jaar. Toch blijft naleving van de regels, met name rondom de precontractuele en contractuele informatieplichten, in de praktijk soms lastig, zo laat een aantal recente uitspraken zien. Gelet op het aankomende opt-in regime voor telemarketing zal verkoop buiten de verkoopruimte naar verwachting gaan toenemen, Voor ondernemingen die gebruik maken of willen gaan maken van dit verkoopkanaal is naleving van de regels des te belangrijker, nu niet-naleving van de relevante regelgeving kan meebrengen dat vorderingen op afnemers niet of niet geheel kunnen worden geďncasseerd. In dit artikel komt allereerst het wettelijk kader rond verkoop buiten de verkoopruimte aan bod. Vervolgens wordt aan de hand van twee recente uitspraken (ECLI:NL:RBAMS:2020:2626, ECLI:NL:RBNHO:2020:3510) toegelicht welke sancties de rechter aan niet-naleving van de informatieplichten kan verbinden en volgt een korte uitstap naar verkoop op afstand. Ter afsluiting een korte vooruitblik naar toekomstige wetgeving en verwachte marktontwikkelingen.
Auteur(s)R. van Neck
LinkVolledige tekst artikel (Birdbuzz.nl)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:2626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEU, mededinging en marktordening
TitelReturn to sender: Rechtbank Rotterdam vernietigt besluit PostNL/Sandd
CiteertitelJutD 2020/93
Link
SamenvattingOp 11 juni 2020 vernietigde de Rechtbank Rotterdam het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om een vergunning te verlenen voor de overname van Sandd door PostNL. Dat besluit was de eerste keer dat het Ministerie gebruik maakte van de bevoegdheid om een vergunning te verlenen voor een overname. Het volgde op een beoordeling door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die concludeerde dat de overname zou leiden tot een belemmering van de mededinging op de postmarkt. In dit artikel licht ik kort het juridisch kader toe. Daarna ga ik in op de besluiten van de ACM en de staatssecretaris en, natuurlijk, de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.
Auteur(s)T. Raats
UitspraakECLI:NL:RBROT:2020:5122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEnergie- en nutssector
TitelConcept wetsvoorstel CO2-heffing industrie: kritische kanttekeningen
CiteertitelJutD 2020/94
Link
SamenvattingOp 24 april 2020 is het concept wetsvoorstel 'Wet CO2-heffing industrie' (met de bijbehorende Memorie van Toelichting) op de internetconsultatiewebsite van de overheid gepubliceerd. Het idee van beprijzing van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) ('bovenop' het EU emissierechtenhandelssysteem 'EU-ETS')2 is in juni 2019 opgenomen in het Klimaatakkoord. De CO2-heffing heeft als doel ervoor te zorgen dat de industrie de transitie maakt naar een CO2 arme uitstoot in 2050 om zo de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen.
Auteur(s)C.L. Klapwijk , L. Pustjens , V.R.C. van Ahee
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInsolventie, herstructurering en zekerheden
TitelOp en neer en weer terug; de pre-pack in beweging
CiteertitelJutD 2020/95
Link
SamenvattingDe Hoge Raad heeft bij arrest van 29 mei 2020 opnieuw vragen gesteld aan het HvJ EU over de uitleg van de Europese bepaling over overgang van onderneming in verhouding tot de pre-pack. Het gaat om een procedure van de vakbonden tegen de doorstartende partij die garnalenverwerker Heiploeg overnam uit faillissement. De Hoge Raad heeft een uitgebreide toelichting gegeven aan het Hof van Justitie over de werking van het Nederlandse faillissementsrecht en het doel en de inrichting van de pre-pack.
Auteur(s)N.T.F. van Barschot
UitspraakECLI:NL:HR:2020:954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIntellectuele eigendom
TitelAuteursrechtelijke bescherming van websites: hoe zit het ook alweer?
CiteertitelJutD 2020/96
Link
SamenvattingRegelmatig krijgen wij vragen over de auteursrechtelijke bescherming van websites. Vooral wanneer een concurrent plotseling een website heeft die wel heel erg veel lijkt op uw website. Aan welke vereisten moet een website voldoen om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen? Waar ligt de inbreukgrens? En wie is eigenlijk de rechthebbende?
Auteur(s)E.J. Louwers , L.C. Molenaars
LinkVolledige tekst artikel (louwersadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInsolventie, herstructurering en zekerheden
TitelInvloed van wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement op de rechtspositie van werknemers
CiteertitelJutD 2020/97
Link
SamenvattingOp 29 mei 2019 is het voorontwerp wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement in consultatie gegeven. Het doel van dit wetsvoorstel is om de rechtsonzekerheid die is ontstaan na het FNV/Smallsteps-arrest (ECLI:EU:C:2017:489) weg te nemen en tegemoet te komen aan het maatschappelijk onbehagen dat er bestaat omtrent de positie van werknemers bij een overname na faillissement. Wanneer dit wetsvoorstel wet wordt, zal de huidige regelgeving inzake overgang van onderneming ook gelden in geval van faillissement.
Auteur(s)E. Cleijman , A.D.M. van Rijs
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal contracteren
TitelUitleg Representations and Warranties in de internationale contractenpraktijk
CiteertitelJutD 2020/98
Link
SamenvattingIn internationale - op Angelsaksische leest geschoeide - contracten plegen partijen het zekere voor het onzekere te nemen. Partijen die met elkaar onderhandelen hoeven in beginsel géén rekening te houden met de belangen van de ander. Hieruit vloeit voort dat de verkoper van goederen of diensten tijdens het onderhandelen in beginsel geen mededelingsplicht heeft. De koper zal echter wel degelijk willen weten of de goederen of diensten waarover wordt onderhandeld (het object van de koop), beschikken over bepaalde eigenschappen die hij belangrijk vindt. Vindt de koper eigenschap A belangrijk, dan zal hij de verkoper doorgaans vragen om in de schriftelijke overeenkomt een representation and warranty op te nemen dat het object van de koop beschikt over eigenschap A.
Auteur(s)E. Hennis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtshandhaving
TitelWat hebben de Inheemsen in Suriname ons de 21e eeuw te zeggen? Van ketens naar banden.
CiteertitelJutD 2020/99
Link
SamenvattingNederland en Suriname delen een lange geschiedenis. Er zijn een gezamenlijke historie, taal, cultuur, en vele familiebanden. De onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft daaraan niets afgedaan. Op het terrein van het straf- en het herstelrecht is die relatie er ook. De schrijvers van deze bijdrage, die deel uitmaken van een Nederlands-Surinaams rechtswetenschappelijk en antropologisch onderzoeksteam, hebben in januari 2020 in het kader van de Twinningfaciliteit Herstelrecht (gefaciliteerd vanuit het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken) een start gemaakt met een kennisuitwisseling tussen Suriname en Nederland op het gebied van herstelgericht werken.
Auteur(s)A.H.T. de Haas , Th. de Roos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnderneming en bedrijf
TitelVoorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verdeling
CiteertitelJutD 2020/100
Link
SamenvattingOp 15 april 2020 is het voorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verdeling ter consultatie gepubliceerd, waarop tot 14 mei 2020 kon worden gereageerd. De reden om het NV-recht te moderniseren is dat de wettelijke bepalingen van de NV en de BV sinds de invoering van de Flex-BV op 1 oktober 2012 op verschillende punten van elkaar verschillen. Bij de BV is toen een aantal bepalingen gewijzigd die als star en onnodig belastend werden ervaren. De betrokkenen bij een BV hebben hierdoor meer ruimte gekregen om de inrichting van de vennootschap aan te passen aan de aard van de onderneming en de samenwerkingsrelatie van de aandeelhouders.
Auteur(s)S. Parijs
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, medezeggenschap en pensioen
TitelEenzijdige opschorting salaris: toch maar niet?
CiteertitelJutD 2020/101
Link
SamenvattingVeel werkgevers worden in deze Corona crisistijd geconfronteerd met de noodzaak om acuut de kosten te verlagen. Over het algemeen kan het grootste resultaat daarbij verkregen worden door een besparing op de loonkosten. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de wet- en regelgeving aangaande eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. In onderhavige uitspraak is eenzijdige opschorting van een deel van het salaris aan de orde. De rechtbank Amsterdam deed op 28 mei 2020 uitspraak.
Auteur(s)L. Berrich
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:2734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTechnologie en privacy
TitelDe Melia beschikking, een waarschuwing van de Europese Commissie om niet tussen afnemers in verschillende lidstaten te discrimineren (geoblocking)
CiteertitelJutD 2020/102
Link
SamenvattingOp 21 februari 2020 heeft de Europese Commissie aan Meliá Hotels International, een Spaanse hotelketen, een boete opgelegd van € 6.678.000,00 in verband met afspraken die zij met diverse reisorganisaties maakte. Op basis van deze afspraken was het de reisorganisaties slechts toegestaan om kamers in de betreffende hotels aan te bieden aan consumenten uit bepaalde aangewezen lidstaten, en was het verboden om kamers aan te bieden aan consumenten uit andere lidstaten. De Europese Commissie oordeelde dat deze afspraak in strijd was met art. 101 VWEU, op grond waarvan overeenkomsten die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, verboden zijn.
Auteur(s)H. Kleijn , M. de Koning
LinkVolledige tekst beschikking (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmgevingsrecht
TitelNadeelcompensatie onder de Omgevingswet
CiteertitelJutD 2020/103
Link
SamenvattingDe Omgevingswet nadert. Met de Omgevingswet beoogt de wetgever de verschillende wet- en regelgeving in het omgevingsrecht te bundelen, zo ook de nadeelcompensatie. Hoewel de wetgever voor ogen had om een uniforme regeling op te nemen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), heeft de wetgever naast een algemene regeling in de Awb toch besloten om een bijzondere regeling op te nemen in de Omgevingswet. Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet en lijkt het er dan, met de nodige vertraging, toch echt van te komen. In deze bijdrage bespreek ik in grote lijnen de veranderingen van de nadeelcompensatie onder de Omgevingswet.
Auteur(s)M. de Marco
Artikel aanvragenVia Praktizijn