Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 30-06-2020
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelEen beschouwing bij de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, onderdeel kostenverhaal, zoals aangenomen door de Eerste Kamer
CiteertitelVGR 2020, 3, p. 81
SamenvattingOp 10 maart 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het (gewijzigd) wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Awg). Met de Awg worden – onder meer – de regels over kostenverhaal in de Omgevingswet geďmplementeerd. In dit artikel wordt met name stilgestaan bij de wijzigingen (amendementen) die door de Tweede Kamer op het gebied van kostenverhaal in het wetsvoorstel zijn aangebracht (en waarmee de Eerste Kamer dus heeft ingestemd).
Auteur(s)J.J. Hoekstra
Pagina81
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (eerstekamer.nl)
LinkVolledige tekst artikel (straatmankoster.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCOVID-19 en bouwprojecten: the show must go on – maar wie betaalt de rekening?
CiteertitelVGR 2020, 3, p. 88
SamenvattingDe bouwsector doet er alles aan om niet stil te vallen door de coronacrisis. Rijksoverheid en branche hebben de handen ineengeslagen en op 27 maart 2020 al een protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld, waarmee bouwprojecten veilig doorgang kunnen vinden. Toch is onvermijdelijk dat de coronacrisis gevolgen heeft voor lopende en toekomstige bouwprojecten, onder meer door vertraging en meerkosten die gemaakt worden om uitval en leveringsproblemen het hoofd te bieden. De standaardvoorwaarden in de bouw (UAV 2012, UAV-GC 2005) en de titel voor aanneming van werk in Boek 7 BW bevatten verschillende mechanismen voor de omgang met de huidige omstandigheden. In deze bijdrage wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van een beroep op overmacht, kostenverhogende omstandigheden, onvoorziene omstandigheden en nieuwe wettelijke voorschriften en overheidsbeschikkingen.
Auteur(s)J. Meesters
Pagina88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe rol van corporaties in het kader van DAEB en niet-DAEB: hoe, wat en waarom?
CiteertitelVGR 2020, 3, p. 95
SamenvattingCorporaties hebben dagelijks te maken met het onderscheid tussen DAEB (diensten van algemeen economisch belang) en niet-DAEB activiteiten. Maar waarom is dat onderscheid er? Wat houdt het onderscheid precies in? Welke effecten zijn er voor de dagelijkse bedrijfsvoering van een corporatie? En wat gaat er op termijn wijzigen? In dit artikel gaan we hier nader op in.
Auteur(s)E.A. van de Kuilen , F. Rosens
Pagina95
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelDe Omgevingswet in het kort
CiteertitelVGR 2020, 3, p. 101
SamenvattingJ.H.G. van den Broek, De Omgevingswet. Een korte introductie, Den Haag: Boom juridisch 2020, ISBN 978-94-6290-703-4, 191 p., € 19.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Pagina101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
Titel(Sub)gunningscriteria in de aankondiging
CiteertitelVGR 2020, 3, p. 104
SamenvattingHoe ver moet de aanbestederin zijn aankondiging gaan voor wat betreft het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding? Is hij gehouden alle subgunningscriteria en bijbehorende wegingsfactoren in de aankondiging op te nemen? En maakt het verschil ofsprake is van een openbare of nietopenbare procedure? De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) heeft zich hierover in een tweetal adviezen uitgelaten.
Auteur(s)L. Knoups
Pagina104
LinkVolledige tekst advies (CvAE 482 21 december 2018)
LinkVolledige tekst advies (CvAE 515 20 december 2019)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDuurzaamheid
TitelWijziging van de Warmtewet: tariefregulering lagetemperatuurwarmte en WKO’s
CiteertitelVGR 2020, 3, p. 105
SamenvattingOp 1 januari 2020 is de Warmtewet weer gewijzigd. Een van de aanleidingen voor deze wijziging was dat uit de evaluatie van de Warmtewet volgde dat de tariefsystematiek onvoldoende rekening hield met de levering van lage-temperatuurwarmte (LT-warmte), ook wel bronwarmte genoemd als het afkomstig is van een warmteen koudeopslag (WKO). Met de wijziging is beoogd de Warmtewet beter te laten aansluiten op systemen die LT-warmte leveren, zoals WKO’s.
Auteur(s)K. Meijering , E. Noordhoek
Pagina105
LinkVolledige tekst wet (Warmtewet, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFinancieel recht
TitelVerlaging en uitstel kapitaaleisen banken
CiteertitelVGR 2020, 3, p. 108
SamenvattingDe NederlandscheBank N.V.(DNB) kondigde afgelopen maart maatregelen aan om de kredietverlening ondanks deze oplopende verliezen op peil te houden en de economische schade in Nederland van de COVID19-uitbraak zo veel mogelijk te beperken. De vastgoedsector is een grote speler op de Nederlandse leenmarkt. Van de maatregelen zou daarom ook de vastgoedsector moeten profiteren.
Auteur(s)R. Middelburg , M. Bouw
Pagina108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht
TitelGemeenten verbieden koppelbeding bij inkoop sociaal domein
CiteertitelVGR 2020, 3, p. 110
SamenvattingGemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp. Nodige voorzieningen worden door gemeenten in de regel ingekocht bij zorgaanbieders. Die inkoop geschiedt via een openhouseprocedure of een aanbestedingsprocedure. Uit de praktijk blijkt dat een aantal gemeenten daarbij verbieden dat zorgaanbieders gebruik maken van een koppelbeding in hun huur- en zorgovereenkomsten. Deze gemeenten lijken te miskennen dat ze hiermee veel zorgaanbieders voor een onmogelijke keuze plaatsen omdat het koppelbeding voor hen noodzakelijk is om financieel rendabel te kunnen zijn.
Auteur(s)R. Rijpstra , K. Verkleij
Pagina110
LinkVolledige tekst artikel (Dirkzwager.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelSchriftelijkheidsvereiste en bedenktijd opgerekt?
CiteertitelVGR 2020, 3, p. 113
SamenvattingDe koop van een woning door een consument kent enkele specifieke wettelijke regelingen. Zo moet een dergelijke koop schriftelijk worden aangegaan en heeft de consumentkoper vervolgens een bedenktijd van drie dagen (art. 7:2 BW). Binnen die bedenktijd kan de koop door de consument-koper zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. In de hierna te bespreken uitspraak van het gerechtshof Amsterdam kwam de vraag aan de orde op welk moment aan dit schriftelijkheidsvereiste is voldaan en – afgeleid daarvan – wanneer de bedenktijd was gaan lopen.
Auteur(s)E. Dutmer
Pagina113
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:751
Artikel aanvragenVia Praktizijn