Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 21-07-2020
Aflevering 6
RubriekArbeidsrecht
TitelHvJ EU 19-12-2019, C‑16/18
CiteertitelJIN 2020/90
SamenvattingDetachering, Nauwe band, Transport en vervoersdiensten. Michael Dobersberger tegen Magistrat der Stadt Wien.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2019.#Michael Dobersberger tegen Magistrat der Stadt Wien.#Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Artikelen 56 en 57 VWEU - Vrij verrichten van diensten - Richtlijn 96/71/EG - Toepasselijkheid - Artikel 1, lid 3, onder a) - Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten - Verstrekking van diensten aan boord van internationale treinen - Nationale regeling waarbij administratieve verplichtingen worden opgelegd in verband met de detachering van werknemers.#Zaak C-16/18.
AnnotatorC. Pronk
UitspraakECLI:EU:C:2019:1110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHvJ EU 23-04-2020, C‑507/18
CiteertitelJIN 2020/91
SamenvattingGelijke behandeling, Seksuele geaardheid, Homoseksueel, Belanghebbende, Collectief, Toegang tot de arbeid en vrijheid van meningsuiting. NH tegen Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI Ė Rete Lenford.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 april 2020.#NH tegen Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford.#Prejudici?le verwijzing - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 3, lid 1, onder a), artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 2 - Verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid - Voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of tot een beroep - Begrip - Publieke verklaringen dat geen homoseksuele personen worden aangeworven - Artikel 11, lid 1, artikel 15, lid 1, en artikel 21, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Verdediging van rechten - Sancties - Rechtspersoon die een collectief belang vertegenwoordigt - Bevoegdheid om in rechte op te treden zonder namens een bepaalde klager op te treden of zonder dat er een slachtoffer is - Recht op schadevergoeding.#Zaak C-507/18.
AnnotatorE. Aerts
UitspraakECLI:EU:C:2020:289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 17-04-2020
CiteertitelJIN 2020/92
SamenvattingArbeidsongeschiktheid, Loondoorbetaling, Loonvordering, Tegenover elkaar staande verplichtingen en opschorten re-integratieverplichtingen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht, verbintenissenrecht. Verplichting werkgever tot loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid werknemer, art. 7:629 BW. Mag werknemer re-integratieverplichtingen opschorten bij niet nakoming loondoorbetaling over verstreken periode? Tegenover elkaar staande verplichtingen? Art. 6:262 lid 1 BW. Voldoende samenhang tussen loonvordering en re-integratieverbintenis? Art. 6:52 lid 1 BW.
AnnotatorD. Schwartz
UitspraakECLI:NL:HR:2020:723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 31-03-2020
CiteertitelJIN 2020/93
SamenvattingOntslag op staande voet, Dringende reden, Bewijswaardering, Onrechtmatig verkregen bewijs en liegen over beperkingen.
Samenvatting (Bron)Dringende reden voor ontslag: liegen tegen werkgever over (fysieke) beperkingen. Camera surveillance door recherchebureau (o.m. bij huis, sportschool) onrechtmatig, maar geen bewijsuitsluiting. Kosten van onderzoek egen rekening werkgever.
AnnotatorL. Jarvis Contreras
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 21-04-2020
CiteertitelJIN 2020/94
SamenvattingMachtiging tot verkoop, Gebruiksvergoeding, Verdeling overwaarde.
Samenvatting (Bron)Verdeling eenvoudige gemeenschap - woning - tussen ongehuwde samenwoners. Verdeling overwaarde bij verkoop; vergoeding i.v.m. investeringen uit privťvermogen bij aanschaf en verbouwing woning. Stilzwijgende overeenkomst tussen partijen? Vordering te gelde maken (art. 3:174 BW). Proceskostenveroordeling i.v.m. niet-constructieve houding bij verkoop woning.
AnnotatorD. Louwen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 07-05-2020
CiteertitelJIN 2020/95
SamenvattingOuderschapsonderzoek, Forensische mediation, Benoeming deskundige.
Samenvatting (Bron)Gezag en omgang. Benoeming bijzondere curator en gelasten ouderschapsonderzoek; doel en strekking ouderschapsonderzoek (in algemene zin). Afwijzing verzoek schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad.
AnnotatorA.M.E. Derks
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:1520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Amsterdam 14-04-2020
CiteertitelJIN 2020/96
SamenvattingOmgang, Wijziging, RIVM-richtlijnen.
Samenvatting (Bron)kg; corona rechtvaardigt geen wijziging van de omgangsregeling
AnnotatorE.A. Slappendel
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:2343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 24-04-2020
CiteertitelJIN 2020/97
SamenvattingFaillissementsrecht, Vereffening vermogen ontbonden vennootschap na faillissement.
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Verzoek ex art. 69 Fw van bestuurders failliete B.V. om faillissement te doen beŽindigen, op de grond dat alle geverifieerde schuldeisers en de boedelkosten kunnen worden voldaan. Ontvankelijkheid verzoekers; invloed persoonlijk faillissement van bestuurder. Mocht het verzoek worden afgewezen met het oog op verdere uitwinning activa t.b.v. niet geverifieerde schuldeisers en aandeelhouders? Art. 179 en 193 Fw. Vereffening vermogen ontbonden vennootschap na faillissement (art. 2:23 BW).
AnnotatorD.S. Volleberg
UitspraakECLI:NL:HR:2020:801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 24-03-2020
CiteertitelJIN 2020/98
SamenvattingInsolventierecht, Doel en strekking fixatiebeginsel, Verrekening bij negatieve boedel.
Samenvatting (Bron)Fixatiebeginsel. Curator kan ook girale betaling die tijdens faillissement is gedaan vanaf een op naam van de failliet staande bankrekening met een negatief saldo terugvorderen van begunstigde. Verrekening met boedelvordering is niet mogelijk.
AnnotatorN.G. Cornelissen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 01-04-2020
CiteertitelJIN 2020/99
SamenvattingStichting, Benoeming van bestuurders, Vernietigbaar benoemingsbesluit, Vormvrije bestuursbenoeming.
Samenvatting (Bron)Rechtsgeldige benoemingsbesluiten bestuurders van een stichting.
AnnotatorE.A. van de Kuilen , I. den Bieman
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2020:1465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 29-03-2019
CiteertitelJIN 2020/100
SamenvattingDuurovereenkomst, Opzegbaarheid, Voldoende zwaarwegende grond, Heffing precario.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Opzegging door gemeente van langlopende overeenkomsten met netbeheerder. Is voor opzegging voldoende zwaarwegende grond vereist? Vormen opgegeven redenen, waaronder de wens tot precarioheffing, een zodanige voldoende zwaarwegende grond? HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854. Contractuele gedoogplicht jegens andere groepsmaatschappij dan waarvan precariobelasting wordt geheven.
AnnotatorE.E. van der Kamp
UitspraakECLI:NL:HR:2019:446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 24-04-2020
CiteertitelJIN 2020/101
SamenvattingBurgerlijk procesrecht, Art. 419 lid 2 Rv, Afstemmingsregel, Art. 438 lid 2 Rv, Executiegeschil, Klaarblijkelijke misslag, Misbruik van bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Art. 419 lid 2 Rv. Afstemming kortgedinguitspraak op uitspraak bodemprocedure; HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1128. Executiekortgeding, art. 438 lid 2 Rv. Juridische misslag. Misbruik van (executie)bevoegheid. HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575 (Ritzen/Hoekstra).
AnnotatorG.J. de Bock
UitspraakECLI:NL:HR:2020:806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 29-05-2020
CiteertitelJIN 2020/102
SamenvattingBeroepsaansprakelijkheid advocaat, Nalaten verjaring vordering te stuiten die aan cliŽnt was gecedeerd.
Samenvatting (Bron)Beroepsaansprakelijkheid advocaat; nalaten verjaring vordering te stuiten die aan cliŽnt was gecedeerd. Verweer dat stuiting zinloos zou zijn geweest omdat de cessie, naar achteraf is gebleken, niet was voltooid, waardoor cliŽnt geen rechthebbende op de vordering was; motivering.
AnnotatorR.J.G. Mengelberg
UitspraakECLI:NL:HR:2020:986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 19-05-2020
CiteertitelJIN 2020/103
SamenvattingToedienen nsuline, Vrijwillige terugtred?
Samenvatting (Bron)Poging gekwalificeerde zware mishandeling met voorbedachte raad van echtgenoot door hem in zijn slaap insuline in te spuiten, art. 303.1 jo. 304.1 en 304.3 Sr. Vrijwillige terugtred a.b.i. art. 46b Sr? HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2007:AZ6709, inhoudende dat antwoord op vraag of gedragingen van verdachte gevolgtrekking wettigen dat misdrijf niet is voltooid t.g.v. omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn (mede gelet op aard van misdrijf) afhangt van concrete omstandigheden van het geval en dat in geval van voltooide poging voor aannemen van vrijwillige terugtred veelal zodanig optreden van verdachte is vereist dat dit naar aard en tijdstip geschikt is intreden van gevolg te beletten. Hof heeft vastgesteld dat verdachte (in de nacht van zaterdag op zondag) hoeveelheid insuline bij haar echtgenoot heeft ingespoten, dat hij zich daarna erg wankel op de benen, beroerd en moe voelde, dat verdachte maandagmorgen vond dat hij er niet goed uitzag en dat zijn mond scheef hing en dat zij toen (ruim een dag na toediening van insuline) alarmnummer heeft gebeld. Gearriveerd ambulancepersoneel heeft daarop geconstateerd dat slachtoffer niet wekbaar was en heeft hem glucose toegediend. Hof heeft verder vastgesteld dat bij lage glucosewaarden convulsies en coma kunnen optreden en dat verdachte (die van risico van coma bij lage glucosewaarden op de hoogte was) tegenover ambulancepersoneel heeft verzwegen dat zij insuline bij slachtoffer had ingespoten. s Hofs op deze vaststellingen gebaseerde oordeel dat beroep op vrijwillige terugtred dient te worden verworpen omdat verdachte niet zodanig is opgetreden dat dit optreden naar aard en tijdstip geschikt was het intreden van het gevolg te beletten, geeft in het licht van hetgeen hiervoor is vooropgesteld niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is - ook in het licht van hetgeen door verdediging in h.b. is aangevoerd - toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2020:895
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 09-06-2020
CiteertitelJIN 2020/104
SamenvattingPoging tot diefstal of voltooide diefstal?
Samenvatting (Bron)Winkeldiefstal, art. 310 Sr. Wegnemen van sloffen sigaretten uit kantoorgedeelte supermarkt. Voltooide diefstal of poging aangezien de sigaretten zich nog in de winkel bevonden? HR: 81.1 RO.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2020:843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 16-06-2020
CiteertitelJIN 2020/105
SamenvattingGrondslag voor toewijzing kosten rechtsbijstand.
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang van de wet. Beschikking hof tot toekenning van vergoeding voor kosten rechtsbijstand verleend in aan behandeling van strafzaak voorafgegane beklagprocedure, art. 591.2 en 591.5 (oud) Sv jo. art. 591a.2 en 591a.4 (oud) Sv (thans: art. 529.2 en 529.5 jo. art. 530.2 en 530. 4 Sv). Mogelijkheid voor indiener van klaagschrift a.b.i. art. 552a Sv vergoeding te krijgen voor kosten van rechtsbijstand die is verleend in beklagprocedure in het geval dat beklag over inbeslagneming van voorwerp ongegrond is verklaard maar rechter in samenhangende strafzaak last tot teruggave heeft gegeven van inbeslaggenomen voorwerp, terwijl strafzaak is geŽindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan art. 9a Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1986:AC9355, ECLI:NL:HR:2009:BG2191 en ECLI:NL:HR:2015:2765 en ECLI:NL:HR:2015:2757 m.b.t. kosten van een raadsman a.b.i. art. 591a.2 (oud) Sv, mogelijkheid van vergoeding van kosten van raadsman voor indienen van klaagschrift a.b.i. art. 552a Sv en omstandigheid dat in art 591a.4 (oud) Sv jo. art. 591.5 (oud) Sv voorziene, bijzondere procedures (zoals die van art. 552a tot en met 552b Sv) zich niet daardoor kenmerken dat zij steeds zijn gekoppeld aan strafzaak tegen betrokkene waarin zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt vastgesteld. Indien beklag in procedure o.g.v. art. 552a Sv ongegrond is verklaard, geldt bijzondere regeling van art. 591.5 (oud) Sv jo. art. 591a.4 Sv niet. In een na afloop van die beklagprocedure o.g.v. die bepalingen ingediend verzoek tot vergoeding van t.b.v. beklagprocedure gemaakte kosten van raadsman zal betrokkene dus n-o moeten worden verklaard. Daarnaast geldt dat indien na afloop van strafzaak die (met last tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerp) is geŽindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan art. 9a Sr, een verzoek wordt gedaan tot vergoeding van kosten van raadsman, vergoeding van die kosten zich niet kan uitstrekken tot kosten die t.b.v. beklagprocedure zijn gemaakt. Redelijke uitleg van de wet brengt mee dat toepasselijkheid van bijzondere regeling van art. 591.5 (oud) Sv jo. art. 591a.4 (oud) Sv niet is uitgesloten in gevallen waarin een o.g.v. art. 552a Sv ingediend klaagschrift vůůr behandeling daarvan heeft geleid tot beslissing tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerp, waarna klaagschrift is ingetrokken en behandeling daarvan en rechterlijke beslissing daarover zijn uitgebleven. In dit geval, dat in materiŽle zin is gelijk te stellen met situatie waarin beklag gegrond is verklaard, kan betrokkene tot drie maanden na beslissing tot teruggave verzoek doen tot vergoeding van kosten van zijn raadsman. Het voorgaande geldt ook voor huidig art. 529.2 en 529.5 Sv jo. art. 530.2 en 530.4 Sv. s Hofs toewijzing van verzoek tot toekenning van vergoeding voor kosten van rechtsbijstand verleend in de aan behandeling van strafzaak voorafgegane beklagprocedure berust op opvatting dat dergelijk verzoek, ondanks ongegrond verklaard beklag, ontvankelijk is indien strafzaak is geŽindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan art. 9a Sr, omdat dan alsnog last tot teruggave van in beslag genomen voorwerp is gegeven. Die opvatting is onjuist. Volgt vernietiging in het belang van de wet.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 29-01-2020
CiteertitelJIN 2020/106
SamenvattingBoete wegens verhuur woning via Airbnb, Vakantieverhuur, Onttrekking aan bestemming tot bewoning, Meldplicht, Verbindendheid vrijstellingsmogelijkheid, Exceptieve toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [appellante] een bestuurlijke boete van 6.000,00 opgelegd. [appellante] woont in de woning aan de [locatie] in Amsterdam en staat in de gemeentelijke basisregistratie personen op dat adres ingeschreven. Blijkens een door toezichthouders van de gemeente op 1 juli 2018 opgesteld rapport van bevindingen heeft op die dag een huisbezoek in de woning plaatsgevonden. In dat rapport staat dat [appellante] de woning vanaf 28 juni 2018 via Airbnb voor de duur van vijf nachten aan vier Amerikaanse toeristen had verhuurd. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat een vergunning noodzakelijk was voor die vakantieverhuur van de woning, omdat [appellante] niet heeft voldaan aan het vereiste om het gebruik van de woonruimte voor vakantieverhuur, voorafgaand aan dat gebruik door middel van het voorgeschreven formulier elektronisch bij het college te melden.
AnnotatorA.P. Klap
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelJIN 2020/107
SamenvattingGoede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2017 heeft het college aan [appellante] een last onder dwangsom en een preventieve last onder dwangsom opgelegd.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 11-03-2020
CiteertitelJIN 2020/108
SamenvattingWeigering om afsluiting van Het Beusebos ongedaan te maken, Besluit, Aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 18 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Purmerend de Stichting medegedeeld niet bereid te zijn de afsluiting van Het Beusebos ongedaan te maken. Het Beusebos is een bosrijk terrein gelegen in de gemeente Purmerend in een bocht van de rijksweg A7. Het terrein wordt omsloten door de rijksweg A7, de Laan der Continenten en de Oude Provincialeweg. Het Beusebos wordt omringd door sloten. Het is te bereiken via een dam in de noordoosthoek waar de rijksweg A7 en de Oude Provincialeweg elkaar kruisen. De gemeente Purmerend is eigenaar van Het Beusebos. De gemeente heeft Het Beusebos op 12 april 2018 voor onbepaalde tijd afgesloten en kenbaar gemaakt dat het voor onbevoegden verboden is op grond van artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht om het terrein te betreden.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-12-2019
CiteertitelJIN 2020/109
SamenvattingBeperking van de vrijheid van vereniging, Adequate rechtsbescherming.
Samenvatting (Bron)Artikel 11 van het EVRM staat niet in de weg aan toepassing van artikel 82b van de Wp2000. Van een schending van artikel 6 van het EVRM is geen sprake.
AnnotatorJ. Koornstra , B. Roorda
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:649
Artikel aanvragenVia Praktizijn