AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 24-07-2020
Aflevering 29
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 23-04-2020, C-217/19
CiteertitelAB 2020/267
SamenvattingTermen ‘verstandig gebruik’ en ‘kleine hoeveelheden’ in de Vogelrichtlijn. Commissie/Finland (Chasse printanière à l’eider à duvet mâle)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 23 april 2020.#Europese Commissie tegen Republiek Finland.#Beroep wegens niet-nakoming - Richtlijn 2009/147/EG - Behoud van de vogelstand - Vergunningen voor de voorjaarsjacht op mannetjes van de ,eidereend' (Somateria mollissima) in de provincie ?land (Finland) - Artikel 7, lid 4, en artikel 9, lid 1, onder c) - Begrippen ,verstandig gebruik' en ,kleine hoeveelheden'.#Zaak C-217/19.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2020:291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-06-2020
CiteertitelAB 2020/268
SamenvattingOverzichtsuitspraak over 'geheimhouding' (art 8:29 Abw). Dierenrecht. Jacht.
Samenvatting (Bron)Uitspraak over het verzoek van de korpschef van de politie om bepaalde dossierstukken in de hoger beroepsprocedure geheim te houden. Als zon verzoek om beperkte kennisgeving wordt ingewilligd kan alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de inhoud kennisnemen, en worden de stukken niet naar de wederpartij gestuurd. Het gaat in deze zaak om het besluit van de korpschef om intrekking van een jachtakte en het wapenverlof van twee inwoners uit Veendam. De korpschef deed dat, omdat hij de mannen van wapenhandel verdenkt. De mannen komen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De korpschef deed daarbij het verzoek dat alleen de Afdeling bestuursrechtspraak kennis mag nemen van de processen-verbaal van een onderzoek naar het telefoonverkeer van de mannen en de processen-verbaal van de verhoren van getuigen. Uit de uitspraak van 10 juni 2020 zal blijken of de Afdeling bestuursrechtspraak dat verzoek inwilligt. Deze uitspraak is een zogenoemde overzichtsuitspraak.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-05-2020
CiteertitelAB 2020/269
SamenvattingVreemdeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2018 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000, waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.
AnnotatorJ.G. Bos
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 22-04-2020
CiteertitelAB 2020/270
SamenvattingGeen tijdig procesbesluit.
Samenvatting (Bron)Het college van burgemeester en wethouders van Veere heeft bij 59 afzonderlijke besluiten vergunningen verleend voor het exploiteren van tien extra standplaatsen op kleinschalige kampeerterreinen. [appellant sub 1] is eigenaar van het perceel [locatie] in Veere. Zij heeft daar een agrarisch bedrijf en een kleinschalig kampeerterrein, ook wel aangeduid als minicamping, met 15 standplaatsen. [appellant sub 1] wil op het kampeerterrein 25 kampeerplaatsen exploiteren. In dat verband heeft zij 56 verleende kampeervergunningen voor de uitbreiding tot 25 standplaatsen van andere minicampings aangevochten.
AnnotatorJ. Wieland
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 22-04-2020
CiteertitelAB 2020/271
SamenvattingVertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2018, nr. 16-0218395, heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland het verzoek van [appellant] om een wijzigingsplan vast te stellen afgewezen. [appellant] heeft het college verzocht om de bestemming van het perceel [locatie] te De Lier te wijzigen van "Agrarisch - Glastuinbouw" in de bestemming "Wonen". Twee wethouders hebben in een gesprek aangegeven dat zij deze wijziging bestuurlijk aanvaardbaar achtten. Dit is per brief bevestigd. Het college heeft in een andere brief ook te kennen gegeven dat het medewerking zal verlenen indien er een concreet verzoek wordt ingediend tot wijziging van de bestemming. Het ontwerpbesluit dat strekte tot vaststelling van het wijzigingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. LTO Noord Glaskracht heeft hierover een zienswijze naar voren gebracht.
AnnotatorS.F.A. van Ravels
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbeblog.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 19-02-2020
CiteertitelAB 2020/272
SamenvattingTegemoetkoming kinderopvang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groningen een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang over 2015 afgewezen.
AnnotatorA. Drahmann , D.K. Jongkind
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 29-01-2020
CiteertitelAB 2020/273
SamenvattingVrijstellingsregeling Huisvestingsverordening
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [appellante] een bestuurlijke boete van 6.000,00 opgelegd. [appellante] woont in de woning aan de [locatie] in Amsterdam en staat in de gemeentelijke basisregistratie personen op dat adres ingeschreven. Blijkens een door toezichthouders van de gemeente op 1 juli 2018 opgesteld rapport van bevindingen heeft op die dag een huisbezoek in de woning plaatsgevonden. In dat rapport staat dat [appellante] de woning vanaf 28 juni 2018 via Airbnb voor de duur van vijf nachten aan vier Amerikaanse toeristen had verhuurd. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat een vergunning noodzakelijk was voor die vakantieverhuur van de woning, omdat [appellante] niet heeft voldaan aan het vereiste om het gebruik van de woonruimte voor vakantieverhuur, voorafgaand aan dat gebruik door middel van het voorgeschreven formulier elektronisch bij het college te melden.
AnnotatorT.I. Oost
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 28-08-2019
CiteertitelAB 2020/274
SamenvattingOverzichtsuitspraak art. 13b Opiumwet. Bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2018 heeft de burgemeester van Maastricht [wederpartij] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning op de [locatie] te Maastricht voor de duur van zes maanden te sluiten. [wederpartij] huurt de woning en woont daarin samen met haar minderjarige dochter. De dochter van [wederpartij] heeft last van een uitgebreide en ernstige vorm van allergieproblematiek. [wederpartij] heeft toegelicht dat de woning is aangepast aan de gezondheidssituatie van haar dochter. De politie heeft in januari 2018 de woning doorzocht. Uit bestuurlijke rapportages van de politie volgt dat de politie daarbij onder meer 48,5 pillen positief getest op MDMA, 1 ponypack met wit poeder positief getest op cocaïne, 1 pipetflesje met 1,3 gram vloeistof positief getest op MDMA, 1 zakje met 1,4 gram witte brokjes positief getest op MDMA en 1 capsule met 0,6 gram wit poeder positief getest op MDMA heeft aangetroffen. Gelet hierop heeft de burgemeester besloten om de woning te sluiten op grond van de Opiumwet.
AnnotatorJ.G. Brouwer , L.M. Bruijn , E.M. Breeuwsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 29-04-2020
CiteertitelAB 2020/275
SamenvattingMedisch adviseur.
Samenvatting (Bron)Toewijzing verzoek om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter acht het gelet op de door verzoeker geschetste omstandigheden, in samenhang met de uitbraak van het coronavirus, zonder meer aannemelijk dat verzoeker meer tijd nodig heeft om een medisch adviseur te vinden die betrokkene kan onderzoeken. De voorzieningenrechter ziet aanleiding een voorlopige voorziening te treffen en te bepalen dat de in de aangevallen uitspraak gegeven termijn van twaalf weken voor het nemen van nieuwe besluiten met twaalf weken wordt verlengd.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:1063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 23-04-2020
CiteertitelAB 2020/276
SamenvattingOnderzoek onafhankelijk deskundige.
Samenvatting (Bron)Geen recht op een Wajong-uitkering. Weigering om zonder voorbehoud mee te werken aan het onderzoek van een onafhankelijk deskundige. Er is geen reden om appellante het niet verlenen van bedoelde medewerking niet aan te rekenen. Appellante heeft haar stelling, dat zij niet in staat is om in het kader van een psychiatrisch onderzoek in gesprek te gaan met een onafhankelijk deskundige, in beroep of in hoger beroep niet onderbouwd met medische stukken. Ook ter zitting van de Raad is niet gebleken dat appellante alsnog bereid is om zonder voorbehoud mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:1033
Artikel aanvragenVia Praktizijn