Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 31-07-2020
Aflevering 5
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 14-05-2020, C‑263/19
CiteertitelJAAN 2020/87
SamenvattingPlaatsen van overheidsopdrachten, Ingrijpen in gesloten overeenkomst, Nationale procedureregels, Wezenlijke wijziging, Boete, Evenredigheidsbeginsel. T‑Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. tegen Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 mei 2020.#T-Systems Magyarorsz?g Zrt. e.a. tegen K?zbeszerz?si Hat?s?g K?zbeszerz?si D?nt?bizotts?g e.a.#Verzoek van F?v?rosi T?rv?nysz?k om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Overheidsopdrachten - Plaatsen van overheidsopdrachten - Richtlijn 2014/24/EU - Artikel 1, lid 2, en artikel 72 - Richtlijn 2014/25/EU - Artikel 1, lid 2, en artikel 89 - Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken - Richtlijn 89/665/EEG - Artikel 2 sexies, lid 2 - Procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie - Richtlijn 92/13/EEG - Artikel 2 sexies, lid 2 - Wijzigingen van een overeenkomst die is gesloten naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure - Geen nieuwe aanbestedingsprocedure - Aan de aanbestedende dienst en de begunstigde van de opdracht opgelegde boetes - Evenredigheidsbeginsel.#Zaak C-263/19.
UitspraakECLI:EU:C:2020:373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 28-05-2020, C-796/18
CiteertitelJAAN 2020/88
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, Overheidsopdracht, Aanbestedingsplicht, Geen aanbesteding, Publieke samenwerking. Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH tegen Stadt Köln.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 28 mei 2020.#Informatikgesellschaft f?r Software-Entwicklung (ISE) mbH tegen Stadt K?ln.#Verzoek van Oberlandesgericht D?sseldorf om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 2014/24/EU - Artikel 2, lid 1, punt 5 - Artikel 12, lid 4 - Artikel 18, lid 1 - Begrip ,overeenkomst onder bezwarende titel' - Overeenkomst tussen twee aanbestedende diensten voor de verwezenlijking van een gemeenschappelijke doelstelling van algemeen belang - Terbeschikkingstelling van software voor de co?rdinatie van de werkzaamheden van het brandweerkorps - Geen financi?le tegenprestatie - Samenhang met een samenwerkingsovereenkomst die voorziet in de wederzijdse en kosteloze terbeschikkingstelling van extra modules van deze software - Beginsel van gelijke behandeling - Verbod van bevoordeling van een particuliere onderneming ten opzichte van haar concurrenten.#Zaak C-796/18.
AnnotatorC.A.M. Lombert
UitspraakECLI:EU:C:2020:395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 04-06-2020, C-3/19
CiteertitelJAAN 2020/89
SamenvattingAanbestedende dienst, Overheidsopdracht, Raamovereenkomst, Mededingingsrecht, Vrij verkeer van diensten, Nationale procedureregels. Asmel Soc. cons. a r.l tegen Autoritŕ Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 juni 2020.#Asmel societ? consortile a r.l. tegen A.N.A.C. - Autorit? Nazionale Anticorruzione.#Verzoek van Consiglio di Stato om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 2004/18/EG - Aankoopcentrales - Kleine gemeenten - Beperking tot slechts twee organisatiemodellen voor aankoopcentrales - Verbod om een beroep te doen op een privaatrechtelijke aankoopcentrale waaraan particuliere entiteiten deelnemen - Territoriale beperking van de activiteiten van aankoopcentrales.#Zaak C-3/19.
UitspraakECLI:EU:C:2020:423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 04-06-2020, C-429/19
CiteertitelJAAN 2020/90
SamenvattingSamenwerkingsverband, Overheidsopdracht, Onderhandse gunning. Remondis GmbH tegen Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Negende kamer) van 4 juni 2020.#Remondis GmbH tegen Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel.#Verzoek van Oberlandesgericht Koblenz om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 2014/24/EU - Artikel 12, lid 4 - Werkingssfeer - Overheidsopdrachten tussen entiteiten in de overheidssector - Begrip ,samenwerking' - Geen.#Zaak C-429/19.
AnnotatorC.A.M. Lombert
UitspraakECLI:EU:C:2020:436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 23-04-2020, C-521/18
CiteertitelJAAN 2020/91
SamenvattingPubliekrechtelijke instelling, Overheidsopdracht, Intrekking aanbestedingsprocedure. Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW tegen Poste Tutela SpA.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal M. Bobek van 23 april 2020.
UitspraakECLI:EU:C:2020:306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 24-04-2020
CiteertitelJAAN 2020/92
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Beoordeling geschiktheidseisen, Motiveringsplicht, Referentie-eisen, Uitleg.
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Kort geding. Onbegrijpelijke uitleg van ervaringseis in aanbestedingsstukken? Strijd met recht op hoor en wederhoor (art. 19 Rv) door oordeel mede te baseren op stuk dat pas tijdens comparitie in hoger beroep is toegelicht?
UitspraakECLI:NL:HR:2020:802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 31-03-2020
CiteertitelJAAN 2020/93
SamenvattingOverheidsopdracht, Uitsluitingsgrond, Facultatieve uitsluitingsgrond, Ernstige fout in de uitoefening van het beroep, Valse verklaringen, Verplichte uitsluitingsgronden, Proportionele uitsluiting, Proportionaliteitsbeginsel, Non-discriminatiebeginsel, Herstellen vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Begrip ernstige fout. Voldoende maatregelen om vertrouwen te herstellen?
AnnotatorL.J. Vermeulen , A.B.B. Gelderman
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 24-03-2020
CiteertitelJAAN 2020/94
SamenvattingMeervoudig onderhandse aanbesteding, Kwalitatieve gunningscriteria, Beoordelingsmethodiek.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Geen aanleiding voor ingrijpen in de beoordeling door de aanbestedende dienst van de inschrijving van eiser op subgunningscriterium back-up.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2020:2407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 25-03-2020
CiteertitelJAAN 2020/95
SamenvattingBeoordeling van geschiktheidseisen, Uitvoeringseis, Uitleg aanbestedingsstukken, Vertrouwensbeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel, Uitsluiting, (On-)geldigheid inschrijving Ook gepubliceerd in:
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsstukken. Sprake van geschiktheidseis en niet van uitvoeringseis. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2020:2406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 15-04-2020
CiteertitelJAAN 2020/96
SamenvattingAanbestedingsfase, Besteksconformiteit, Digitaal aanbestedingsplatform, Communicatie via TenderNed, Gunningsbeslissing, Tenderned, Uitleg, Risicoallocatie.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding gemeente Amsterdam. Vergoeding van meerwerk. Uitvoeringstermijn.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:2323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-05-2020
CiteertitelJAAN 2020/97
SamenvattingEenvoudig herstel, Wezenlijke wijziging inschrijving, Besteksconformiteit, (On-)geldigheid inschrijving, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Het gaat hier om een nationale openbare aanbestedingsprocedure. Gedaagde heeft de inschrijving van eiseres terecht ongeldig verklaard wegens het ontbreken van een drietal besteksposten in de inschrijfstaat. Het had eiseres - ondanks een typefout in de documentnaam - als behoorlijk geďnformeerde en normaal oplettende inschrijver duidelijk kunnen zijn dat er een derde Nota van Inlichtingen was gepubliceerd waarbij deze drie besteksposten aan de inschrijfstaat waren toegevoegd. Er is geen herstel van deze fout mogelijk, omdat het hier niet gaat om gegevens waarvan objectief kan worden vastgesteld dat zij dateren van voor het einde van de inschrijvingstermijn, maar om nieuwe prijzen. Met de door eiseres gewenste aanvulling van de inschrijfstaat zou daarom in feite een nieuwe inschrijving worden gedaan. De artikelen 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen bieden geen grondslag om herstel van een onvolledige inschrijfstaat toe te staan door nieuwe eenheidsprijzen aan de inschrijfstaat toe te voegen.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2020:1902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 29-05-2020
CiteertitelJAAN 2020/98
SamenvattingIntrekking aanbestedingsprocedure, Motivering intrekkingsbeslissing, Transparantiebeginsel, Heraanbesteding, Wezenlijke wijziging.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Intrekking aanbesteding na gunningsbeslissing. Politie was daartoe bevoegd. Wezenlijke wijziging.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:4845
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 03-06-2020
CiteertitelJAAN 2020/99
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, Meervoudige onderhandse procedure, Transparantiebeginsel, Uitsluiting, (On-)geldigheid inschrijving, Beginselen van aanbestedingsrecht.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Geen sprake van een ondeugdelijk principebesluit. Geen willekeur of schending van het gelijkheidsbeginsel.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2020:1905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 25-03-2020
CiteertitelJAAN 2020/100
SamenvattingUitsluiting, (On-)geldige inschrijving, Geschiktheidseisen, Uitvoeringseis, Uitleg, Uniform Europees Aanbestedingsdocument, Beroep op derden/onderaannemers, Herstel.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Sprake van geschiktheidseis waaraan op moment van inschrijven moest zijn voldaan en niet van uitvoeringseis waaraan op moment van uitvoeren van opdracht moet zijn voldaan.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2020:2405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 12-03-2020
CiteertitelJAAN 2020/101
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Beoordelingsmethodiek, Gunningssystematiek, Uitsluiting, Uitleg, Intrekking gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Inschrijving onterecht terzijde gelegd. Het aanbieden van kortingen is niet verboden in de aanbestedingsstukken.
AnnotatorJ. Haest
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:2788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 30-04-2020
CiteertitelJAAN 2020/102
SamenvattingMeervoudig onderhandse procedure, TenderNed, Uniform Europees Aanbestedingsdocument, Uitsluiting, (On-)geldigheid inschrijving, Herstel, Evenredigheidsbeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Kort geding, aanbestedingsrecht; eiseres is op goede gronden uitgesloten, aangezien zij heeft nagelaten het UEA in te dienen en dat in de offerteaanvraag was gesanctioneerd met uitsluiting. Geen mogelijkheid tot herstel.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2020:4094
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 06-05-2020
CiteertitelJAAN 2020/103
SamenvattingBeoordeling selectiecriteria, Beginselen van aanbestedingsrecht, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel, Onduidelijke aanmelding.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Voor ieder behoorlijk geďnformeerd en normaal oplettend inschrijver is het duidelijk, althans heeft die moeten (kunnen) begrijpen, dat hij bij zijn aanmelding per profiel maar maximaal één cv mag indienen en dat hij bij elk cv inzichtelijk dient te maken voor welk profiel het cv wordt aangeboden. Inschrijver heeft niet duidelijk gemaakt welk cv voor welk profiel is aangeboden of expliciet onderscheid gemaakt tussen de drie profielen bij de indiening van de cvs. De handelwijze van inschrijver in deze rechtvaardigt de conclusie dat de aanmelding onduidelijk is. Gelet op de inhoud van de twee van belang zijnde cvs heeft de aanbesteder tot de conclusie kunnen komen dat beide cvs zijn aangeboden voor het profiel van senior adviseur en dat zij beiden aan de aan een senior adviseur gestelde eisen voldoen. De aanbesteder was niet gehouden om aan de inschrijver (verduidelijkings)vragen te stellen.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2020:1710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 07-05-2020
CiteertitelJAAN 2020/104
SamenvattingHerziening gunningsbeslissing, Uitleg, (On-) geldigheid inschrijving, Rechtsverwerking, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Vorderingen in de hoofdzaak worden afgewezen. Voor een behoorlijk geďnformeerde en normaal oplettende inschrijver moet het duidelijk zijn geweest, althans heeft die moeten (kunnen) begrijpen, dat bij de van belang zijnde prijsregels wordt gevraagd om een prijs van bekabeling met opbouw op te geven.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2020:1708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 14-05-2020
CiteertitelJAAN 2020/105
SamenvattingBeoordelingsmethodiek, Beoordelingscommissie, Gunningsbeslissing, Herstel gebrek, Intrekking gunningsbeslissing, Motiveringgunningsbeslissing, Heraanbesteding, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Herbeoordeling.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Herbeoordeling want vooraf bekendgemaakte beoordelingsmethodiek is niet gevolgd.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2020:1839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 14-05-2020
CiteertitelJAAN 2020/106
SamenvattingHeraanbesteding, Gelijkwaardige alternatieven, Technische specificaties, Uitsluiting.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbestedingsprocedure voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.76 lid 4 onder a Aw 2012, waaruit volgt dat slechts verwijzing naar merken geoorloofd is, wanneer een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke omschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht niet mogelijk is. Vordering tot heraanbesteding toegewezen.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2020:2612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 17-06-2020
CiteertitelJAAN 2020/107
SamenvattingOnderhandelingsprocedure zonder aankondiging, Speciale-sectorbedrijf, Mededingingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbestedingszaak. Mag NedTrain opdracht gunnen door middel van onderhandelingsprocedure zonder aankondiging? Ja dat mag.
AnnotatorC.A.M. Lombert
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2020:2212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 17-04-2020, Advies 534
CiteertitelJAAN 2020/108
SamenvattingMotivering gunningsbeslissing, Gunningssystematiek, Geen/onvoldoende belang bij vordering.
LinkVolledige tekst uitspraak (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 15-05-2020, Advies 547
CiteertitelJAAN 2020/109
SamenvattingRaamovereenkomst, Beroep derde, Kwalitatieve gunningcriteria, Motivering gunningsbeslissing.
LinkVolledige tekst uitspraak (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn