Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-05-2005
Aflevering 7230
TitelInvorderingsperikelen bij de bestuurlijke dwangsom
CiteertitelGst. 2005, 82
SamenvattingDe invorderingsprocedure is het sluitstuk van handhaving door middel van het opleggen van een last onder dwangsom. Deze procedure vangt aan met het betekenen van een dwangbevel, waarna een verzetprocedure aanhangig gemaakt kan worden. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen zich diverse juridische problemen voordoen bij een invorderingsprocedure. In dit artikel wordt op dergelijke perikelen ingegaan, mede aan de hand van de laatste stand van de jurisprudentie.
Auteur(s)R.M. van Bemmel , M.A. de Groote
Pagina293-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 22-06-2004, 03/935
CiteertitelGst. 2005, 83
SamenvattingInvordering dwangsom na beŽindiging illegale situatie. Verzet, schorsende werking, verjaring. Formele rechtskracht.
(Maasdriel).
Samenvatting (Bron)Er zijn geen omstandigheden die meebrengen dat zich hier een bijzondere situatie voortdoet die de gemeente ertoe noopt af te zien van het vervolgen van de invordering. In het bijzonder kan de gestelde betalingsonmacht van De Kleijn niet daartoe leiden. Betalingsonmacht is immers in het algemeen geen omstandigheid die bevrijdend kan werken. Er is geen reden in de onderhavige situatie anders te oordelen, nu van enig misbruik van de invorderingsbevoegdheid niet is gebleken.
Pagina301-304
UitspraakECLI:NL:GHARN:2004:AQ5613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 23-02-2005, 10/043620-04
CiteertitelGst. 2005, 84
SamenvattingHet subsidiariteitsbeginsel staat in de weg aan gebruik van art. 172 lid 3 Gemeentewet als de APV een passende regeling bevat of een medische, waarschijnlijk meer succesvolle aanpak, nog niet is geprobeerd; art. 172 lid 3 Gemw biedt in casu geen basis voor een verblijfsontzegging van twaalf weken, strijd met het proportionaliteitsbeginsel. (Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Gebiedsontzegging. In het kader van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht toetst de rechtbank het onderliggende bevel van de burgermeerster (gebiedsontzegging) ex artikel 172, derde lid, Gemeentewet onder meer aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.
AnnotatorM.A.D.W. de Jong
Pagina304-308
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AS8320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200406319/1
CiteertitelGst. 2005, 85
SamenvattingAfwijzing planschadevergoeding wegens wegvallen bouwmogelijkheid. Aanbod compensatie in natura (herstel bouwmogelijkheid). Vergoeding anderszins verzekerd? (Raalte).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2002 heeft appellant een verzoek van [verzoeker] om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) afgewezen en aan hem de mogelijkheid gegeven om de oorspronkelijke bouwmogelijkheid op het perceel [locatie], zoals neergelegd in het bestemmingsplan "Plan Westdorp 1960", te herstellen door een bouwplan in te dienen binnen 2 jaar nadat dit besluit onherroepelijk is geworden. Appellant heeft daarbij voorts bepaald dat [verzoeker] na het herstel van de oorspronkelijke planologische situatie gedurende 3 jaar de mogelijkheid heeft om de ontstane bouwmogelijkheid te benutten, en dat de kosten van de planologische wijziging ten laste van de gemeente komen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina308-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 30-03-2005, 05/487 WRO
CiteertitelGst. 2005, 86
SamenvattingRechtstreeks beroep. (Drimmelen).
AnnotatorR.J. van Dam
Pagina310-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200404143/1
CiteertitelGst. 2005, 87
SamenvattingPreventieve bestuursdwangaanschrijving (verzegeling) ter voorkoming van hervatting gebruik stallen totdat daarin alsnog - in overeenstemming met bouwvergunning - brandcompartimentering is aangebracht. Klaarblijkelijk gevaar herhaling overtreding. Geen begunstigingstermijn; aanschrijving slechts gericht op nalaten. (Sluis).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 18 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sluis (hierna: het college) besloten om met onmiddellijke ingang over te gaan tot toepassing van bestuursdwang door de stallen op de percelen [locaties] te [plaats] (hierna: de percelen) zodanig te verzegelen dat de stallen niet meer kunnen worden gebruikt totdat de stallen alsnog voldoen aan de voorgeschreven eisen van brandcompartimentering.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina311-314
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-03-2004, 200304658/1
CiteertitelGst. 2005, 88
SamenvattingVaststellen huursubsidie en terugvordering. Belanghebbenden in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Gelegenheid gehoord te worden essentieel onderdeel bezwaarschriftenprocedure. Daarvan alleen afzien als reclamant uitdrukkelijk heeft verklaard er geen gebruik van te willen maken. (Staat).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2000 heeft de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans de Minister, hierna: appellant) de eerder aan [wederpartij] toegekende huursubsidie over het subsidiejaar 1996/1997 op nihil vastgesteld en het teveel betaalde teruggevorderd.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina314-316
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO4777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200405244/1
CiteertitelGst. 2005, 89
SamenvattingZelfstandig schadebesluit. Informatie ambtenaar is feitelijk handelen. Ontvankelijkheid. Formele en materiŽle connexiteit. (Best).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best (hierna: het college) een verzoek van appellant om vergoeding van bij hem in verband met een aanvraag om verlening van een bouwvergunning opgekomen kosten afgewezen.
AnnotatorD.E. Bunschoten
Pagina317-320
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-06-2004, 200305706/1
CiteertitelGst. 2005, 90
SamenvattingZelfstandig schadebesluit. Informatie ambtenaar is feitelijk handelen. Ontvankelijkheid. Formele en materiŽle connexiteit. (Eindhoven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 februari 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) de aanvraag van appellante voor een kamerverhuurvergunning ten behoeve van het gebruik van het pand [appellante] te Eindhoven voor kamerbewoning, afgewezen.
AnnotatorD.E. Bunschoten
Pagina320-321
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP0394
Artikel aanvragenVia Praktizijn