Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 17-08-2020
Aflevering 8
RubriekArtikelen
TitelDe eisen van de ingebrekestelling (art. 13 lid 1) en protest (art. 16 lid 2) in de DNR 2011
CiteertitelTBR 2020/102
SamenvattingDe DNR 2011 vereist een ingebrekestelling en verzuim voor het intreden van aansprakelijkheid bij toerekenbare tekortkomingen waarbij nakoming nog mogelijk is, zie art. 13 lid 1. In art. 16 lid 2 DNR 2011 is betreffende de rechtsvordering uit hoofde van de toerekenbare tekortkoming bepaald, dat deze vervalt en niet ontvankelijk is indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd na het (redelijkerwijs behoren te) ontdekken van de tekortkoming bij de adviseur binnen bekwame tijd heeft geprotesteerd. Wat is de relatie tussen de ingebrekestelling en het protest? In deze bijdrage wordt door prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis en mr. A.A.M. Evers bepleit om in art. 16 DNR 2011 niet het protest centraal te stellen maar de ingebrekestelling.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis , A.A.M. Evers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet aangaan van aannemingsovereenkomsten in tijden van corona
CiteertitelTBR 2020/103
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op de op de vraag welke invloed de coronacrisis heeft op lopende aanneemovereenkomsten en hoe er in nu, of in de toekomst, te sluiten aannemingsovereenkomsten rekening dient te worden gehouden met de gevolgen van de coronacrisis
Auteur(s)M.A. Moolhuizen , L.E. van Hellenberg
LinkVolledige tekst artikel (vandoorne.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelParticipatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (Deel I)
CiteertitelTBR 2020/104
SamenvattingIn deze bijdrage gaan de auteurs in op de wijze waarop participatie kan worden gestuurd op grond van huidige wet- en regelgeving en hoe participatie c.q. de participatieverplichting onder de Omgevingswet is vormgegeven.
Auteur(s)S.W. Derksen , H.W. Dekker
LinkVolledige tekst artikel (wijnenstael.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelWet kwaliteitsborging voor het bouwen: slowfox of rock-n-roll?
CiteertitelTBR 2020/105
SamenvattingIn dit artikel reageert de auteur op de bijdrage van P.M.J. de Haan in TBR 2020/77 over het Besluit kwaliteitsborging.
Auteur(s)G.J. van Leeuwen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel Ruimte voor luchtfietsen. Observaties bij het rapport Ruimte voor Wonen
CiteertitelTBR 2020/106
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op het rapport Ruimte voor Wonen van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen waarin voor het bouwrecht enkele relevantie beleidsopties worden verkend.
Auteur(s)A.G. Bregman
LinkVolledige tekst rapport (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-05-2020
CiteertitelTBR 2020/107
SamenvattingBestemmingsplan Amersfoort
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2018 heeft de raad van de gemeente Amersfoort het bestemmingsplan "Laan van Duurzaamheid" vastgesteld. Het plangebied betreft de gronden tussen de Rondweg Noord, de Oude Zevenhuizerstraat en de Laan van Duurzaamheid. Ten noorden van het plangebied ligt het Sportpark Nieuwland en ten oosten het bedrijventerrein Calveen. Het plan voorziet in een woonwijk met ongeveer 100 woningen van verschillende typen en, in het zuidwestelijk deel van het plangebied, een onbemand tankstation, zonder de verkoop van LPG. [belanghebbende] is eigenaar van de gronden van het plangebied.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 08-07-2020
CiteertitelTBR 2020/108
SamenvattingVerzoek herziening bestemmingsplan Zuidplas
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2018 heeft de raad van de gemeente Zuidplas het verzoek van [appellante] om het bestemmingsplan "[locatie]" te herzien afgewezen. [appellante] exploiteert een agrarisch bedrijf op het perceel [locatie] te Zevenhuizen. Het bedrijf bestaat uit een varkenshouderij met onder andere een voorziening ter verwerking van rest- en zijstromen uit de levensmiddelenindustrie. [appellante] verwerkt daarbij niet alleen reststromen ten behoeve van brijvoerproductie voor varkensvoer, maar ook zijstromen kaas afkomstig uit de productie van kaas, die zij na verwerking geschikt maakt als product/grondstof voor menselijke consumptie. Volgens [appellante] stelt de raad zich ten onrechte op het standpunt dat deze kaasverwerking in strijd is met het bestemmingsplan. [appellante] heeft de raad om herziening van dat plan verzocht. Zij heeft gevraagd hierin de termen verwerking en zij- en reststromen te verduidelijken.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 10-06-2020
CiteertitelTBR 2020/109
SamenvattingVertrouwensbeginsel, weigering omgevingsvergunning bereiden en leveren van maaltijden aan groepen mensen vanaf twee personen, belangenafweging en schadevergoeding
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almelo geweigerd om aan [appellante] een omgevingsvergunning te verlenen voor het in afwijking van het bestemmingsplan gebruiken van de loods op het perceel aan de [locatie] in Aadorp voor het bereiden en leveren van maaltijden aan groepen mensen vanaf twee personen. Op het perceel staan een woning en een loods. In deze loods is een dart- en biljartclub gevestigd. [appellante] wil in de loods het bedrijf [naam] exploiteren. Volgens de aanvraag om vergunningverlening zullen de activiteiten van dit bedrijf bestaan uit: "Het bereiden en leveren van maaltijden aan groepen mensen. Met groepen mensen wordt geduid op groepen vanaf twee personen. Deze maaltijden worden bereid in een professionele keuken en daarnaast worden er kookworkshops gegeven." Ten behoeve van deze activiteiten heeft [appellante] een omgevingsvergunning voor afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Noord Aadorp" gevraagd.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst artikel (stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 15-07-2020
CiteertitelTBR 2020/110
SamenvattingAppeltjesgroen huis
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Helder [appellante] een last onder bestuursdwang opgelegd. Volgens het college heeft [appellante] de voor- en achterzijde van haar woning op het perceel [locatie A] in Den Helder geverfd in een kleur die een welstandsexces oplevert. [appellante] handelt daardoor in strijd met artikel 12, eerste lid, van de Woningwet. Het college heeft haar daarom in het in bezwaar gehandhaafde besluit van 5 juli 2018 onder aanzegging van bestuursdwang gelast om voor 1 oktober 2018 de voor- en achtergevel van de woning op het perceel te (laten) verven in een andere kleur dan de fel geelgroene kleur die door haar op deze gevels is aangebracht, zodat het welstandsexces wordt opgeheven. Deze kleur mag niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand.
AnnotatorP.M.J. de Haan
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 22-04-2020
CiteertitelTBR 2020/111
SamenvattingVoortoets bestemmingsplan Callantsoog
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2019 heeft de raad van de gemeente Schagen het bestemmingsplan "[locatie 1] te Callantsoog" vastgesteld. Het plan voorziet in de realisering van een enkele woning op het perceel [locatie 1] te Callantsoog. Het perceel ligt aan de noordoostelijke rand van Callantsoog en had onder het hiervoor geldende plan een tuinbestemming waar hoofdgebouwen niet waren toegestaan. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] wonen in de directe omgeving en kunnen zich niet verenigen met het plan.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1110
Artikel aanvragenVia Praktizijn