AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 18-08-2020
Aflevering 31
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 17-04-2020
CiteertitelAB 2020/288
SamenvattingKortingen op canon
Samenvatting (Bron)Erfpacht. Kortingen op canon tijdens oorspronkelijke erfpachtperiode wegens afwijkende perceelvorm en excentrische ligging van de bedrijfsgebouwen. Had de Staat bij heruitgifte weer korting moeten toepassen? Afwijkingsbevoegdheid art. 4:84 Awb en vertrouwensbeginsel. Slagende motiveringsklachten.
AnnotatorF.J. van Ommeren
UitspraakECLI:NL:HR:2020:719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-06-2020
CiteertitelAB 2020/289
SamenvattingDeze uitspraak gaat over de vraag of de rechtbank het standpunt van de staatssecretaris over de geloofwaardigheid van dit asielrelaas op de juiste wijze heeft getoetst en of de staatssecretaris het asielrelaas overeenkomstig zijn eigen beleid heeft onderzocht en beoordeeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen. De vreemdeling, afkomstig uit Iran, heeft aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegd dat hij vreest voor vervolging door de Iraanse autoriteiten vanwege rapteksten en poŽzie die hij heeft geschreven waarin hij kritisch is op de islam en het Iraanse regime. Volgens de vreemdeling zouden de autoriteiten in 2018 een inval hebben gedaan in zijn ouderlijk huis en daarbij zijn laptop en al zijn teksten in beslag hebben genomen. Deze uitspraak gaat over de vraag of de rechtbank het standpunt van de staatssecretaris over de geloofwaardigheid van dit asielrelaas op de juiste wijze heeft getoetst en of de staatssecretaris het asielrelaas overeenkomstig zijn eigen beleid in de Vc 2000 en Werkinstructie 2014/10 heeft onderzocht en beoordeeld.
AnnotatorA.M. Reneman
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-06-2020
CiteertitelAB 2020/290
SamenvattingElektronische weg niet opengesteld voor het indienen van bezwaarschriften. Ook geen e-mailadres waar bezwaar zou kunnen worden ontvangen.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 15 augustus 2017 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aanvragen van [appellant] om een Verklaring Omtrent het Gedrag afgewezen. De twee aanvragen van [appellant] voor een VOG zijn bij onderscheiden besluiten van 15 augustus 2017 afgewezen. [appellant] heeft daartegen bezwaar gemaakt. Volgens de minister zijn de bezwaarschriften buiten de daartoe gestelde termijn ingediend. De minister heeft deze termijnoverschrijding verschoonbaar geacht en de door [appellant] tegen deze afwijzingen gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.
AnnotatorJ. Wieland
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-04-2020
CiteertitelAB 2020/291
SamenvattingGeuroverlast. Belanghebbende?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2016 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant het verzoek van [appellant] om vanwege geuroverlast handhavend op te treden tegen [belanghebbende] te Helmond, afgewezen. [belanghebbende] exploiteert een overslag- en mestverwerkingsbedrijf. Het zuidelijke deel van de inrichting wordt gebruikt voor onder meer de op- en overslag van zand, grond, bouwstoffen, puin, schroot en verschillende soorten afvalstoffen. Het noordelijke deel van de inrichting wordt gebruikt voor de op- en overslag van natte mest in verschillende smalle, hoge silos alsmede voor het drogen van meststoffen met een hoog droog stofgehalte, zoals kippenmest. De gedroogde meststoffen worden tot korrels geperst en daarna opgeslagen en opgezakt. De gereinigde proceslucht en de afgezogen lucht uit het opslaggebouw wordt via een schoorsteen van 40 m boven het maaiveld afgevoerd naar de buitenlucht.
AnnotatorE.E. Grit
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-04-2020
CiteertitelAB 2020/292
SamenvattingIn hoeverre kunnen appellanten aanspraak maken op schadevergoeding op grond van artikel 137 van de Mijnbouwwet. Risicoaansprakelijkheid voor schade ontstaan door beweging van de bodem.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 16 maart 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de afzonderlijke verzoeken van [appellanten sub 2] om een schadevergoeding uit het Waarborgfonds mijnbouwschade afgewezen. In hoger beroep is in geschil of en in hoeverre [appellanten sub 2] aanspraak maken op schadevergoeding op grond van artikel 137 van de Mijnbouwwet.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-02-2020
CiteertitelAB 2020/293
SamenvattingKinderopvangtoeslag voor echtpaar Vietnamese nationaliteit dat promotieonderzoek deed aan de Technische Universiteit Delft.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 22 oktober 2017 en 10 november 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de aan [appellante] toegekende voorschotten kinderopvangtoeslag voor de jaren 2016 en 2017 opnieuw berekend en vastgesteld op nihil. [appellante] en haar echtgenoot hebben de Vietnamese nationaliteit. Zij hebben onder meer in 2016 en 2017 promotieonderzoek gedaan aan de Technische Universiteit Delft. Zij hebben daarvoor een beurs, een zogeheten stipendium, ontvangen. Voor de kosten van de opvang van hun zoon heeft [appellante] voorschotten kinderopvangtoeslag ontvangen over 2016 en 2017.
AnnotatorA. Drahmann , D.K. Jongkind
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 06-05-2020
CiteertitelAB 2020/294
SamenvattingStukken buiten beschouwing gelaten wegens strijd met goede procesorde en beginsel hoor en wederhoor.
Samenvatting (Bron)Binnen tien dagen voor de zitting ingediende stukken worden buiten beschouwing gelaten wegens strijd met de goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor. De rechtbank heeft, voor zover het verzoek van appellante er op ziet dat het Uwv terugkomt van zijn besluit van 29 augustus 2012, terecht geconcludeerd dat het Uwv op goede gronden dit verzoek met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb heeft afgewezen. De weigering om terug te komen van het besluit van 29 augustus 2012 is niet evident onredelijk. Het oordeel van de rechtbank dat het Uwv het Amber-verzoek van appellante terecht heeft afgewezen en de overwegingen die de rechtbank daaraan ten grondslag heeft gelegd worden eveneens onderschreven. Ook heeft zich tussen 30 oktober 2012 en vijf jaar daarna geen Amber-situatie voorgedaan. Het oordeel van de rechtbank dat het Uwv terecht heeft vastgesteld dat er evenmin aanleiding is om het besluit van 29 augustus 2012 voor de toekomst te herzien en de overwegingen die de rechtbank daaraan ten grondslag heeft gelegd, worden eveneens geheel onderschreven.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:1068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 23-04-2020
CiteertitelAB 2020/295
SamenvattingOverleggen nieuwe stukken afgewezen wegens strijd met goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Appellante heeft ter zitting nieuwe stukken willen overleggen maar dat dit verzoek wegens strijd met de goede procesorde is afgewezen. De door appellante gevorderde materiŽle schade heeft betrekking op de vertraging in de voldoening van een geldsom. Het Uwv is daarom niet gehouden om meer te vergoeden dat de wettelijke rente. Met betrekking tot de gestelde immateriŽle schade is niet gebleken dat deze schade het gevolg is van het onrechtmatige besluit van 27 september 2016. Om deze reden komt ook deze schade niet voor vergoeding in aanmerking.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:1036
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 14-04-2020
CiteertitelAB 2020/296
SamenvattingNiet-ontvankelijk verklaard bezwaar vanwege termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard bezwaar vanwege termijnoverschrijding. College heeft verzending van besluit niet aannemelijk gemaakt. Het gaat erom of PostNL het besluit ter verzending aanbiedt aan Van Straaten post.
AnnotatorW.S. Zorg
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:926
Artikel aanvragenVia Praktizijn