TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 21-08-2020
Aflevering 8-9
RubriekColumn
TitelDikastocratie: moet de wetgever niet de hand in eigen boezem steken?
CiteertitelTRA 2020/60
SamenvattingIn TRA 2020/34 heeft collega-redacteur Duk aan de hand van een analyse van Hoge Raad-beschikkingen onderzocht of dit college ‘politiek’ bedrijft. Hij concludeerde dat dit niet het geval is. Al denk ik niet dat veel lezers van dit blad een bevestigend antwoord op deze vraag hadden verwacht, het is in ieder geval goed dat een gedegen bijdrage aan dit debat is geleverd. Over de verhouding tussen rechter en wetgever is daarmee echter nog niet het laatste woord gezegd.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelIs een wettelijke regeling noodzakelijk om alcohol- en drugscontroles door de werkgever mogelijk te maken?
CiteertitelTRA 2020/62
SamenvattingIs controle van werknemers op alcohol- en drugsgebruik binnen de arbeidsverhouding toegestaan volgens de AVG en de UAVG? Volgens de jurisprudentie wordt de controle toelaatbaar geacht als aan de criteria die uit art. 8 EVRM volgen, is voldaan. Maar het testen, registreren en het gebruiken van de informatie die uit de test wordt verkregen, zijn op grond van de UAVG niet toegestaan. Om het voor de werkgevers mogelijk te maken dergelijke controles uit te voeren waaraan zij daadwerkelijk ook arbeidsrechtelijke consequenties kunnen verbinden, moet daarom de UAVG hierop worden afgestemd.
Auteur(s)I. van der Helm
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelBijspringverwachtingen binnen concerns in het arbeidsrecht
CiteertitelTRA 2020/62
SamenvattingHet arbeidsrecht verwacht in een aantal situaties dat een moedervennootschap bij zal springen voor de arbeidsrechtelijke verplichtingen van haar dochter. Een bijspringverwachting staat op gespannen voet met het vennootschapsrecht, dat uitgaat van de juridische zelfstandigheid van vennootschappen. Deze spanning komt onder andere naar voren in de NOW. De auteur onderzoekt de redenen achter en gevolgen van het bestaan van arbeidsrechtelijke bijspringverwachtingen binnen concerns. De analyse leidt tot een kritische bespreking van de benadering van het concern in de NOW.
Auteur(s)M.A.N. van Schadewijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe Europese invloed op fundamenten van het Nederlandse arbeidsrecht: het ondeelbaarheidsbeginsel op de schop?
CiteertitelTRA 2020/63
SamenvattingDit artikel brengt het Europese arrest ISS/Govaerts in verband met de Kolom- en Victoria-beschikkingen van de Hoge Raad. Hoewel de uitspraken elkaar volgens de auteurs niet bijten, zet ISS/Govaerts aan tot het overdenken van het ondeelbaarheidsbeginsel in het Nederlandse ontslagrecht. De auteurs concluderen dat het ondeelbaarheidsbeginsel niet langer bestaansrecht heeft en laten met hun analyse zien dat de uitleg die het Hof van Justitie aan een richtlijn geeft het nationale recht niet alleen op het betreffende onderwerp, maar over de gehele breedte kan beïnvloeden. De bijdrage gaat tot slot na welke fundamenten van het Nederlandse arbeidsrecht nog meer het risico lopen op indirecte wijze door Europa te worden beïnvloed.
Auteur(s)F.G. Laagland , I. Lintsen
UitspraakECLI:EU:C:2020:239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 29-05-2020
CiteertitelTRA 2020/64
Samenvatting Billijke vergoeding. Motivering.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Billijke vergoeding; art. 7:683 lid 3 BW; aan motivering te stellen eisen.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
UitspraakECLI:NL:HR:2020:955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 17-04-2020
CiteertitelTRA 2020/65
SamenvattingLoondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid werknemer
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht, verbintenissenrecht. Verplichting werkgever tot loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid werknemer, art. 7:629 BW. Mag werknemer re-integratieverplichtingen opschorten bij niet nakoming loondoorbetaling over verstreken periode? Tegenover elkaar staande verplichtingen? Art. 6:262 lid 1 BW. Voldoende samenhang tussen loonvordering en re-integratieverbintenis? Art. 6:52 lid 1 BW.
AnnotatorE. van Vliet
UitspraakECLI:NL:HR:2020:723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 30-04-2020
CiteertitelTRA 2020/66
SamenvattingBesluit tot reorganisatie niet kennelijk onredelijk
Samenvatting (Bron)OK; art. 26 WOR; besluit tot reorganisatie niet kennelijk onredelijk
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:1182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 19-03-2020, C-103/18 C-429/18
CiteertitelTRA 2020/67
SamenvattingBegrip 'opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen voor bepaalde tijd'
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 maart 2020.#Domingo S?nchez Ruiz tegen Comunidad de Madrid (Servicio Madrile?o de Salud).#Prejudici?le verwijzing - Sociaal beleid - Richtlijn 1999/70/EG - Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Clausule 5 - Begrip ,opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen voor bepaalde tijd' - Niet-inachtneming door de werkgever van de wettelijke termijn om de door de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdelijk bezette post definitief in te vullen - Stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar van de arbeidsverhouding - Bezetting van dezelfde post door een werknemer voor bepaalde tijd in het kader van twee opeenvolgende aanstellingen - Begrip ,objectieve redenen' die een vernieuwing van arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen voor bepaalde tijd rechtvaardigen - Eerbiediging van de in de nationale regeling opgenomen aanwervingsgronden - Concreet onderzoek waaruit blijkt dat de opeenvolgende vernieuwing van arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd tot doel heeft om te voorzien in permanente en blijvende personeelsbehoeften van de werkgever - Maatregelen ter voorkoming, en in voorkomend geval ter bestraffing, van misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen voor bepaalde tijd - Selectieprocedures voor de definitieve invulling van tijdelijk door werknemers voor bepaalde tijd bezette posten - Omzetting van de status van werknemers voor bepaalde tijd in ,personeel met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder vaste aanstelling' - Toekenning aan een werknemer van een vergoeding die gelijk is aan die welke wordt uitbetaald bij onrechtmatig ontslag - Toepasselijkheid van de raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ondanks dat de werknemer heeft ingestemd met opeenvolgende vernieuwingen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Clausule 5, punt 1 - Geen verplichting voor de nationale rechter om de niet-conforme nationale regeling buiten toepassing te laten.#Zaak C-103/18.
AnnotatorH.H. Voogsgeerd
UitspraakECLI:EU:C:2020:219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn