AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 28-08-2020
Aflevering 32
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 11-06-2020, C-88/19
CiteertitelAB 2020/297
SamenvattingVangst en vervoer van een in het wild levend specimen van de soort Canis lupus
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 juni 2020.#Asocia?ia "Alian?a pentru combaterea abuzurilor" tegen TM e.a.#Prejudici?le verwijzing - Instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 12, lid 1 - Systeem van strikte bescherming van diersoorten - Bijlage IV - Canis lupus (wolf) - Artikel 16, lid 1 - Natuurlijk verspreidingsgebied - Vangst en vervoer van een in het wild levend specimen van de soort Canis lupus - Openbare veiligheid.#Zaak C-88/19.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2020:458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 10-04-2020
CiteertitelAB 2020/298
SamenvattingKentekenparkeersysteem in strijd met art. 8 EVRM?
Samenvatting (Bron)Kentekenparkeersysteem gemeente Amsterdam, strijd met art. 8 EVRM?
AnnotatorI.W. Vermeiden
UitspraakECLI:NL:HR:2020:639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-07-2020
CiteertitelAB 2020/299
SamenvattingWelstandcommissie. Huis in fel geelgroene kleur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Helder [appellante] een last onder bestuursdwang opgelegd. Volgens het college heeft [appellante] de voor- en achterzijde van haar woning op het perceel [locatie A] in Den Helder geverfd in een kleur die een welstandsexces oplevert. [appellante] handelt daardoor in strijd met artikel 12, eerste lid, van de Woningwet. Het college heeft haar daarom in het in bezwaar gehandhaafde besluit van 5 juli 2018 onder aanzegging van bestuursdwang gelast om voor 1 oktober 2018 de voor- en achtergevel van de woning op het perceel te (laten) verven in een andere kleur dan de fel geelgroene kleur die door haar op deze gevels is aangebracht, zodat het welstandsexces wordt opgeheven. Deze kleur mag niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-07-2020
CiteertitelAB 2020/300
SamenvattingOpenbaarmaking Hofstadtaps
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2016 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek van [appellant] om kennisneming van bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: de AIVD) aanwezige gegevens over opnames die zijn gemaakt in een pand aan de Antheunisstraat te Den Haag van leden van de zogenoemde Hofstadgroep (hierna: de Hofstadtaps) afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-06-2020
CiteertitelAB 2020/301
SamenvattingNa een ingediend Wob-verzoek zijn op dit verzoek betrekking hebbende documenten onherstelbaar verwijderd door het college. Deze verwijdering is onrechtmatig, maar de rechtsgevolgen blijven in stand. SamenvattingUit het voorgaande volgt dat de mailbox van de oud-burgemeester niet is terug te halen via het parallelle externe datacentrum, omdat dat synchroon loopt aan het datacentrum bij de gemeente en de mailbox daarin niet terug te halen is. De mailbox is namelijk onherstelbaar verwijderd nu zowel de bovengenoemde termijn van dertig dagen als die van drie maanden al lang zijn verstreken. Dit betekent dat niet meer kan worden nagegaan of de mailbox documenten bevatte die onder het Wob-verzoek van appellant vallen. Hoewel het besluit van 3 juli 2018 onrechtmatig is omdat de mailbox niet had mogen worden vernietigd, heeft de rechtbank na vernietiging van dit besluit terecht de rechtsgevolgen ervan in stand gelaten. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de informatie niet valt te reproduceren en dat deze procedure daar niets aan kan veranderen. Het college opdragen opnieuw op bezwaar te beslissen of nader onderzoek te doen, kan er niet toe leiden dat het college alsnog documenten openbaar maakt die onder het Wob-verzoek vallen. Omdat appellant in deze procedure dus niet meer kan bereiken, kan in het midden blijven of door de verwijdering van de mailbox in strijd met de Archiefwet is gehandeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar een verzoek om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afgewezen. Het gaat in deze zaak om een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten over een schenking van 500.000 van British American Tobacco aan de gemeente Zevenaar in de periode van juni 2008 tot september 2011 en de oprichting van de Stichting Cultuur BAT.
AnnotatorA. Drahmann , M.H.A. Bakkum
LinkVolledige tekst annotatie (Universiteitleiden.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-04-2020
CiteertitelAB 2020/302
SamenvattingGewijzigd bestemmingsplan in rechte onaantastbaar. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre het verzoek van [appellante] om een wijzigingsplan vast te stellen afgewezen. Het ontwerpbestemmingsplan "Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlosebroek en MariŽnvelde, herziening intensieve veehouderij" van 1 mei 2018 strekte ertoe een wijzigingsbevoegdheid te schrappen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het bestemmingsplan is daarna in de raadsvergadering van 18 september 2018 vastgesteld door de raad. Er bestond daarmee geen wijzigingsbevoegdheid meer die het mogelijk maakte om mee te werken aan de nieuwvestiging van nieuwe intensieve veehouderijen. Het gewijzigde bestemmingsplan is inmiddels in rechte onaantastbaar. Het college heeft daarom besloten om geen verdere medewerking meer te verlenen aan de plannen voor een varkenshouderij aan de Kroosdijk.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 13-05-2020
CiteertitelAB 2020/303
SamenvattingNiet mogelijk om een tegemoetkoming in de verhuis en inrichtingskosten met terugwerkende kracht te verstrekken?
Samenvatting (Bron)Appellant heeft terecht betoogd dat het college gelet op zijn hulpvraag had moeten beoordelen of appellant op het moment van de verhuizing beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie ondervond. Het college heeft dan ook ten onrechte aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat appellant ten tijde van de latere melding geen beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie ondervond. Voor zover het college hiermee het standpunt heeft willen innemen dat het niet mogelijk is om een tegemoetkoming in de verhuis en inrichtingskosten met terugwerkende kracht te verstrekken, is dit standpunt onjuist. Ook heeft het college de aanvraag niet kunnen afwijzen op de grond dat appellant de beperkingen op eigen kracht heeft kunnen wegnemen. Nu gesteld noch gebleken is dat er andere weigeringsgronden zijn om de aanvraag af te wijzen, betekent dit dat appellante in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Deze tegemoetkoming bedraagt 2.950,-. De Raad zal zelf in de zaak voorzien en deze tegemoetkoming toekennen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:1099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 28-04-2020
CiteertitelAB 2020/304
SamenvattingBoete. Woordkeuze in boeterapport.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Bestuurlijke boete. Artikel 30 en 31 Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoŲnosen en TSEs. Artikel 2 Regeling bestuurlijke boetes Gezondheids- en welzijnswet.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 26-06-2020
CiteertitelAB 2020/305
SamenvattingProcedeerverbod
Samenvatting (Bron)- Bezwaar/beroep tegen revisievergunning voor de verbouwing van het voormalige KPN-gebouw aan de Reitemakersrijge te Groningen. - 2e kort geding tussen partijen. - Eiseres vordert nu in kort geding verbod op instellen beroep bij de bestuursrechter wegens kennelijk misbruik van recht door gedaagden (procedeerverbod). - Procedeerverbod alleen in uitzonderlijke omstandigheden toewijsbaar. - De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van misbruik van recht door gedaagden in de bijzondere omstandigheden van deze zaak en verbiedt hen om beroep bij de bestuursrechter in te stellen.
AnnotatorL.M. Koenraad , T. Barkhuysen
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2020:2258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 20-05-2020
CiteertitelAB 2020/306
SamenvattingIn 23 verhuisdozen aangeleverde stukken van (een deel van) een strafrechtelijk onderzoek zijn geen op de zaak betrekking hebbende stukken
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Artikel 8:32a Awb. Omdat de inspecteur desgevraagd niet aan zijn substantiŽringsplicht voldoet, worden door hem ingebrachte stukken buiten beschouwing gelaten. Namens de inspecteur zijn 23 verhuisdozen met daarin stukken van (een deel van) een strafrechtelijk onderzoek in het geding gebracht. Tevens heeft de inspecteur de voor de belastingprocedures van belang zijnde stukken uit die 23 verhuisdozen opgenomen in een tweetal aparte ordners. Belanghebbende neemt het standpunt in dat de 23 verhuisdozen geen op de zaak betrekking hebbende stukken zijn, dan wel dat deze met toepassing van artikel 8:32a van de Awb buiten beschouwing moeten worden gelaten. Een principiŽle beslissing of de 23 verhuisdozen zijn aan te merken als op de zaak betrekking hebbende stukken is volgens de rechtbank niet relevant. Het staat de inspecteur immers vrij om de 23 verhuisdozen in te brengen (en dat heeft hij ook gedaan). Gelet op de omvang van het strafdossier, het feit dat de inspecteur de van belang zijnde stukken in twee aparte ordners heeft ingebracht en mede gelet op het verdedigingsbelang van belanghebbenden ziet de rechtbank aanleiding om gebruik te maken van haar in artikel 8:32a van de Awb gegeven bevoegdheid. Op basis van dat artikel kan zij de inspecteur verzoeken om aan te geven ter toelichting of staving van welke stelling de gegevens en bescheiden zijn bedoeld en welk onderdeel daartoe van belang is. Een apart verzoek aan de inspecteur is niet nodig. De inspecteur heeft reeds aangegeven dat de stukken in de 23 verhuisdozen allemaal van belang zijn voor alle stellingen die hij inneemt. De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur daarmee niet aan zijn substantiŽringsplicht heeft voldaan en laat de stukken in de 23 verhuisdozen, met uitzondering van de stukken die ook in de twee afzonderlijk ingediende ordners zitten, buiten beschouwing
AnnotatorH.S. ten Cate , R.C. Stam , L.M. Koenraad , J.L. Verbeek
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2020:2206
Artikel aanvragenVia Praktizijn