Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-07-2020
Aflevering 7508
RubriekRedactioneel
TitelAdvies over de ministeriële verantwoordelijkheid: ongevraagd, maar wel gewenst
CiteertitelGst. 2020/83
SamenvattingOp 15 juni 2020 publiceerde de Afdeling Advisering van de Raad van State haar ongevraagde advies over de werking van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid. Het advies geeft een overzichtelijke samenvatting van de ter zake geldende regels, geeft een goed overzicht van de veranderende context waarin het leerstuk vandaag de dag zijn rol vervult en van de nieuwe vragen die dat oproept. Het eindigt met het schetsen van enkele ‘handelingsperspectieven’ die moeten bijdragen aan de oplossing van de gesignaleerde problemen.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
LinkVolledige tekst advies (raadvanstate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe regels voor een vrijwillig einde aan het lidmaatschap van een vertegenwoordigend orgaan
CiteertitelGst. 2020/84
SamenvattingIn Nederland markeert iedere verkiezing een nieuw begin. Alle zetels in een vertegenwoordigend orgaan zijn dan vacant. Het woord is aan de kiezers. Uiteindelijk beslissen zij over de samenstelling van het vertegenwoordigend orgaan. Dat wil zeggen: over de verdeling van zetels over de deelnemende kandidatenlijsten én over de volgorde waarop de op deze lijsten vermelde kandidaten in aanmerking komen om als lid van het vertegenwoordigend orgaan benoemd te worden
Auteur(s)W.A.E. Brüheim
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerwerking van persoonsgegevens. Van overgangsrecht en schadevergoedingsplichten
CiteertitelGst. 2020/85
SamenvattingOp 1 april 2020 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een viertal uitspraken van zich spreken op het terrein van de verwerking van persoonsgegevens door bestuursorganen én het schadevergoedingsrecht in het bestuursrecht. (ECLI:NL:RVS:2020:898, ECLI:NL:RVS:2020:899, ECLI:NL:RVS:2020:900, ECLI:NL:RVS:2020:901)
Auteur(s)R. Wiekeraad , C.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst artikel (overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-04-2020
CiteertitelGst. 2020/86
SamenvattingZonder toestemming en buiten medeweten stukken met medische gegevens verstrekt aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2018 heeft de minister voor Rechtsbescherming een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen. De directeur van het Pieter Baan Centrum heeft in een tegen hem gerichte klachtprocedure zonder toestemming en buiten medeweten van [appellant] op 15 januari 2018 stukken met medische gegevens over hem verstrekt aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle. In de verzonden conceptversies van psychologische en psychiatrische onderdelen van Pro Justitia rapportages waren strikt vertrouwelijke persoonsgegevens van [appellant] opgenomen. [appellant] heeft bij brief van 4 februari 2018 bij de minister bezwaar gemaakt tegen het overleggen van de rapportages en verzocht om schadevergoeding.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-05-2020
CiteertitelGst. 2020/87
SamenvattingWob informatie, stukken en afschriften van documenten, e-mails en faxen met betrekking tot beslagleggingen op panden, persoonlijk belang
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam het verzoek om informatie van [appellant] van 20 januari 2017 buiten behandeling gesteld. [appellant] ontving een bijstandsuitkering vanaf 6 november 2006. Het college heeft het recht op bijstand bij besluiten van 12 maart 2009 over de periode van 6 november 2006 tot en met 31 december 2008 en over de periode van 1 januari 2009 tot en met 28 februari 2009 ingetrokken en een bedrag aan bijstand over deze perioden van [appellant] teruggevorderd. In het kader van de terugvordering van het bedrag aan bijstand, heeft het college de invordering van de schuld overgedragen aan de deurwaarder met het verzoek om over te gaan tot beslaglegging op een aantal panden van [appellant]. In januari 2017 heeft [appellant] het college onder verwijzing naar de Wob verzocht om verstrekking van alle informatie, stukken en afschriften van documenten, e-mails en faxen met betrekking tot de beslagleggingen op de panden.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-05-2020
CiteertitelGst. 2020/88
SamenvattingOmgevingsvergunning verbouwen praktijkruimte tot kamerverhuur
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de praktijkruimte tot kamerverhuur op het perceel [locatie] te Ede. [vergunninghouder] heeft een omgevingsvergunning gevraagd voor het intern verbouwen van de voormalige praktijkruimte bij haar woning op het perceel tot ruimte voor kamerverhuur en voor het als zodanig in gebruik nemen van die ruimte. Het college heeft naar aanleiding van de aanvraag een vergunning verleend voor het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-04-2020
CiteertitelGst. 2020/89
SamenvattingLigplaatsvergunningen voor bedrijfsvaartuigen
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 3 februari 2017 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West de aanvragen van New Orange om negen ligplaatsvergunningen voor bedrijfsvaartuigen afgewezen. New Orange heeft aan het algemeen bestuur gevraagd of zij met negen boten ligplaats mag innemen in het water van de Haarlemmertrekvaart bij het Nassauplein en de Haarlemmerweg ter hoogte van de nummers 1 tot en met 15 van de Haarlemmerweg. Het algemeen bestuur stelt dat dat nu niet kan. Volgens het algemeen bestuur zijn er minder ligplaatsen dan waar behoefte aan is. Daarom is het algemeen bestuur bezig om een systeem te bedenken waarbij de beschikbare ligplaatsvergunningen kunnen worden verdeeld. Tot dat dat nieuwe systeem er is, worden geen ligplaatsvergunningen verleend. New Orange is het hier niet mee eens. De vraag die in deze zaak moet worden beantwoord, is of de ligplaatsen schaars zijn en daarom op een transparante manier verdeeld moeten gaan worden.
AnnotatorA. Drahmann
LinkVolledige tekst annotatie (Universiteitleiden.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-02-2020
CiteertitelGst. 2020/90
SamenvattingOmgevingsvergunning voor in afwijking bestemmingsplan bouwen en gebruiken van gebouw als bedrijfshallen en zelfstandige kantoorruimte
Samenvatting (Bron)Bij besluit, verzonden op 6 november 2018, heeft het college aan AST Beheer B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan bouwen en gebruiken van een gebouw als bedrijfshallen en zelfstandige kantoorruimte op het perceel aan de Populierenweg 45 in Oudewater (hierna: het perceel).
AnnotatorR.M. Königel
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-02-2020
CiteertitelGst. 2020/91
SamenvattingBrief is aankondiging van feitelijk handelen?
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerveld aan [appellant] medegedeeld dat de afzetpaal in het voetpad langs de zijkant van zijn woning en de keien in het grasveld bij de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de woning worden verwijderd. [appellant] woont aan de [locatie 4] te Diever. Ten zuiden van zijn woning ligt een doodlopend pad. Dit pad geeft toegang tot de woningen aan de [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3]. Het pad is in eigendom van de gemeente Diever. Aan het begin van het pad stond ten tijde van belang een paaltje en er lagen keien langs de rand van het grasveld voor de woning van [appellant]. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat, gelet op de gemiddelde leeftijd van de bewoners van [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] en de slechte bereikbaarheid van dat woningblok voor onder andere hulpdiensten, incidenteel gebruik van het pad door gemotoriseerd verkeer mogelijk moet zijn.
AnnotatorJ.P. Roelfsema
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 29-05-2020
CiteertitelGst. 2020/92
SamenvattingVerboden evenement in zin van noodverordening?
Samenvatting (Bron)hotelarrangement voor diner, overnachting en ontbijt, waarbij diner muzikaal wordt omlijst door muziekoptreden, is geen verboden evenement in de zin van de noodverordening
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2020:2769
Artikel aanvragenVia Praktizijn