AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 04-09-2020
Aflevering 33
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-04-2020
CiteertitelAB 2020/307
SamenvattingBuiten medeweten betrokkene verstrekken stukken met medische gegevens aan Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2018 heeft de minister voor Rechtsbescherming een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen. De directeur van het Pieter Baan Centrum heeft in een tegen hem gerichte klachtprocedure zonder toestemming en buiten medeweten van [appellant] op 15 januari 2018 stukken met medische gegevens over hem verstrekt aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle. In de verzonden conceptversies van psychologische en psychiatrische onderdelen van Pro Justitia rapportages waren strikt vertrouwelijke persoonsgegevens van [appellant] opgenomen. [appellant] heeft bij brief van 4 februari 2018 bij de minister bezwaar gemaakt tegen het overleggen van de rapportages en verzocht om schadevergoeding.
AnnotatorL.M. Koenraad , C.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-04-2020
CiteertitelAB 2020/308
SamenvattingAmbtenaar van gemeente heeft een e-mail gestuurd aan andere gemeenten met daarin persoonsgegevens
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 28 mei 2019 heeft de rechtbank het college van burgemeester en wethouders van Deventer op grond van artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 500,00 aan [appellant sub 2]. De rechtbank heeft daarnaast het beroep van [appellant sub 2] tegen het besluit van 26 september 2018 gegrond verklaard en dit besluit vernietigd, omdat daarin geen schadevergoeding aan [appellant sub 2] is toegekend.
AnnotatorL.M. Koenraad , C.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-04-2020
CiteertitelAB 2020/309
SamenvattingNAW- gegevens verwerkt in digitale postregistratiesysteem van gemeente om verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur te registreren
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Borsele naar aanleiding van het verzoek van [appellant] op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) medegedeeld dat de NAW (naam, adres en woonplaats)- gegevens van [appellant] in het digitale postregistratiesysteem van de gemeente Borsele zijn verwerkt om zijn verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) te registreren en om brieven aan te kunnen maken, verzenden en registreren. Voorts heeft het college [appellant] bericht geen aanleiding te zien om een overzicht te geven van teksten die op het forum van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn geplaatst, omdat het forum een besloten discussieplatform voor ambtenaren betreft en het niet gaat om verwerking van persoonsgegevens.
AnnotatorC.N.J. Kortmann , L.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-04-2020
CiteertitelAB 2020/310
SamenvattingNAW-gegevens in postregistratiesysteem verwerkt
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk naar aanleiding van het verzoek van [appellant] op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens meegedeeld dat de NAW (naam, adres en woonplaats)-gegevens van [appellant] in het postregistratiesysteem zijn verwerkt. Het college heeft kopieŽn van de brieven waarvoor die gegevens zijn verwerkt, bij het besluit gevoegd. Het college heeft voorts meegedeeld dat de NAW-gegevens van [appellant] verder aan niemand zijn verstrekt en dat zijn persoonsgegevens ook niet op andere wijze zijn verwerkt.
AnnotatorL.M. Koenraad , C.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-05-2020
CiteertitelAB 2020/311
SamenvattingVertrouwensbeginsel. Appellant betoogt dat rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat bij appellant de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat garage zonder omgevingsvergunning gebouwd mocht worden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam [appellant sub 1] onder oplegging van bestuursdwang gelast om het bijgebouw op het perceel aan de [locatie 1] te Alphen (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden. [appellant sub 1] is eigenaar en bewoner van de woning op het perceel. In 2015 heeft hij de houten schuur in de zuidoosthoek van het perceel vervangen door een garage en berging met een kap. De garage is aan een zijde open. [appellant sub 1] gebruikt de garage om zijn oldtimers daarin te stallen en te restaureren. [appellant sub 2] woont op het perceel [locatie 2] te Alphen dat grenst aan het perceel en heeft handhaving van het bestemmingsplan gevraagd.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-06-2020
CiteertitelAB 2020/312
SamenvattingVerstrekken van verklaringen over het huishoudinkomen op woonadres door Belastingdienst
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2017 heeft de staatssecretaris van FinanciŽn het verzet van [appellant sub 2] tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens niet gerechtvaardigd geacht. De directeur van de Belastingdienst/Centrale administratie heeft bij brieven van 4 april 2013, 22 maart 2014, onderscheidenlijk 17 maart 2015, op verzoek van woningcorporatie De Alliantie, verklaringen over het huishoudinkomen van de bewoners op het adres [locatie] te [plaats] - waar [appellant sub 2] woont - over de jaren 2013, 2014 en 2015, verstrekt. De Alliantie heeft [appellant sub 2] bij brieven van 22 april 2013, 22 april 2014, onderscheidenlijk 28 april 2015, medegedeeld dat de huurprijs van de woning op voormeld adres per 1 juli van het desbetreffende jaar wordt verhoogd. Bij brief van 12 februari 2016 heeft [appellant sub 2] verzet aangetekend als bedoeld in artikel 40 van de Wbp tegen het verstrekken van de verklaringen over het huishoudinkomen op voornoemd adres.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 11-03-2020, C-56/18 P
CiteertitelAB 2020/313
SamenvattingExploitatiesteun Ė Luchthaveninfrastructuur
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 maart 2020.#Europese Commissie tegen Gmina Miasto Gdynia en Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o.#Hogere voorziening - Staatssteun - Artikel 108, lid 2, VWEU - Investeringssteun - Exploitatiesteun - Luchthaveninfrastructuur - Openbare financiering van de ontwikkeling van de luchthaven te Gdynia-Kosakowo door de gemeenten Gdynia en Kosakowo - Besluit van de Europese Commissie - Steun onverenigbaar met de interne markt - Bevel tot terugvordering van de steun - Nietigverklaring door het Gerecht van de Europese Unie - Wezenlijk vormvoorschrift - Procedurele rechten van de belanghebbenden.#Zaak C-56/18 P.
AnnotatorW. den Ouden , E.S. van Slijpe
UitspraakECLI:EU:C:2020:192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-07-2020
CiteertitelAB 2020/314
SamenvattingWob. Verzoek om kopieŽn alle documenten over betrokkenheid het ministerie bij de poging hoofdkantoor Unilever naar Nederland te halen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2018 heeft de minister van Algemene Zaken een verzoek van [verzoeker] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afgewezen. [verzoeker] is als redacteur werkzaam voor NRC Handelsblad. Nadat Unilever op 15 maart 2018 bekendmaakte dat haar hoofdkantoor van haar geherstructureerde onderneming in Rotterdam zou gaan zetelen, heeft [verzoeker] bij brief van 19 maart 2018 de minister op grond van de Wob verzocht om kopieŽn van alle documenten over de betrokkenheid van het ministerie bij de poging het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland te halen. De minister heeft vastgesteld dat het Wob-verzoek drie documenten omvat. De openbaarmaking daarvan heeft hij afgewezen op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, alsmede artikel 11 van de Wob. De integrale weigering van de openbaarmaking van de stukken heeft de minister in het besluit op bezwaar van 22 oktober 2018 gehandhaafd.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-07-2020
CiteertitelAB 2020/315
SamenvattingVertrouwensbeginsel. Bij brief heeft het college de ten behoeve van het pand gedane melding "Brandveilig gebruik" voor de huisvesting van 7 personen geaccepteerd zonder te wijzen op het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het pand voor kamerverhuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Cuijk [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van het pand aan de [locatie] te Cuijk voor kamerverhuur te beŽindigen en beŽindigd te houden. [appellant] is eigenaar van het pand. [appellant] verhuurt het pand aan [bedrijf], die het pand exploiteert voor kamerverhuur. Volgens het college is het gebruik van het pand voor kamerverhuur in strijd met het bestemmingsplan "Cuijk Centrum" (hierna: het bestemmingsplan) op grond waarvan op het perceel de enkelbestemming "Bedrijf" rust en het pand uitsluitend gebruikt mag worden voor bedrijfsmatige activiteiten en niet voor bewoning in de vorm van kamerverhuur. Het gebruik wordt volgens het college niet beschermd door het gebruiksovergangsrecht.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-03-2020
CiteertitelAB 2020/316
SamenvattingRechtszekerheid verzet zich ertegen dat het college subsidie op een lager bedrag dan het verleende voorschot heeft vastgesteld, met een terugvordering tot gevolg?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland een eerder aan Stichting CLOK verleende subsidie op nihil vastgesteld en het reeds uitbetaalde voorschot van 10.400,00 teruggevorderd. Bij besluit van 18 juni 2009 heeft het college aan Stichting CLOK een subsidie verleend van maximaal 13.000,00 voor activiteiten in het kader van het project "Meten = Weten, Uitvoering kwaliteitsscans op bedrijventerreinen in Zuid-Holland". Bij dit besluit is aan de stichting een voorschot verstrekt van 10.400,00.
AnnotatorJ.E. van den Brink
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-03-2020
CiteertitelAB 2020/317
SamenvattingGeheimhouding van details van het gebruikte model niet in strijd met het transparantie- of verdedigingsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Vangnetregeling voor vaststelling maximumtarieven elektriciteit van artikel 95b Elektriciteitswet niet in strijd met artikel 3, tweede lid, Richtlijn 2009/72/EG. Toepassing van de vangnetregeling door ACM evenmin in strijd met artikel 3, tweede lid, Richtlijn 2009/72/EG. Geheimhouding van details van het gebruikte model niet in strijd met het transparantie- of verdedigingsbeginsel. Mogelijkheden om inzage te krijgen in de financiŽle onderbouwing en deze voor te leggen aan de rechter niet benut.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 14-01-2020
CiteertitelAB 2020/318
SamenvattingBeŽindiging samenwerking voordat project is voltooid. Een van de partijen vordert schadevergoeding
Samenvatting (Bron)partijen hebben samengewerkt in het kader van een biotech project. Na beŽindiging van de samenwerking voordat het project is voltooid, vordert een van partijen schadevergoeding. Vordering wordt afgewezen.
AnnotatorM.H.A. Bakkum , D.K. Jongkind
LinkVolledige tekst annotatie (universiteitleiden.nl)
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:84
Artikel aanvragenVia Praktizijn