Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-07-2020
Aflevering 7
RubriekOpinie
TitelHinderbepaling in het Bouwbesluit 2012: een lege kapstok?
CiteertitelM en R 2020/66
SamenvattingInmiddels is het Bouwbesluit 2012 al acht jaar in werking. Tegenwoordig is wet- en regelgeving in het omgevingsrecht geen lang leven beschoren. Er is echter een goede kans dat het Bouwbesluit 2012 tien jaar wordt als in 2022 de Omgevingswet volgens de huidige planning in werking treedt. Veel bepalingen zullen dan een nieuw leven krijgen in de opvolger van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dat geldt niet voor de artikelen 7:21 (zindelijke staat van een bouwwerk, erf en terrein) en 7:22 (verbod op het veroorzaken van hinder door rook, roet, walm, stof, of hinder door geluid en trillingen, hinderlijk gedierte of verontreiniging van het bouwwerk, erf en terrein) van het Bouwbesluit 2012.
Auteur(s)B. Krot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelJuridisch instrumentarium voor het beperken van lozingen bij extreme droogte
CiteertitelM en R 2020/67
SamenvattingOp het moment van schrijven van dit artikel beleven we de droogste lente sinds vele decennia. Sinds het begin van de metingen is het neerslagtekort voor deze tijd van het jaar niet zo hoog geweest. Het is het derde jaar op rij dat zich extreme droogte voordoet. Hierdoor kan het gebeuren, en zo was het ook in de zomer van 2018 en 2019, dat er in de grote rivieren en de regionale oppervlaktewaterlichamen lagere afvoerdebieten voorkomen. Op datzelfde oppervlaktewater vinden lozingen van chemische stoffen plaats, onder meer vanuit grote bedrijven.
Auteur(s)J.J.H. van Kempen , P.J. de Putter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWie voor een dubbeltje geboren is …
CiteertitelM en R 2020/68
SamenvattingIn de milieuregelgeving wordt veelvuldig verwezen naar normdocumenten, die zijn vastgesteld door particuliere instellingen(‘schemabeheerders’). Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk), die is gebaseerd op het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), dat onlangs in dit tijdschrift is besproken. Bekende schemabeheerders zijn het NNI, dat de NEN vaststelt, en het SIKB, dat de BRL vaststelt. De normdocumenten spelen een belangrijke rol in het Kwalibo-stelsel, dat in de Rbk is uitgewerkt.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-12-2019
CiteertitelM en R 2020/70
SamenvattingWindpark Greenpark Venlo; o.a. alternatievenonderzoek in het kader van plan-m.e.r., voorzorgsbeginsel en bescherming van niet-beschermde objecten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2018 hebben provinciale staten van Limburg het provinciaal inpassingsplan "Windpark Greenport Venlo" vastgesteld. Het inpassingsplan voorziet in een juridisch planologisch kader voor de oprichting van het Windpark Greenport Venlo, bestaande uit negen windturbines (bezien vanuit westelijke richting windturbine 1 tot en met 9) en een inkoop- en onderstation, waarbij in artikel 6 van de planregels de verhouding met de geldende (onderliggende) bestemmingsplannen is geregeld. De windturbines zijn voorzien in een onregelmatig gespatieerde lijnopstelling. De turbines zijn geprojecteerd langs de noordzijde van de spoorlijn Venlo - Eindhoven, globaal bezien tussen de rijksweg A73 aan de oostzijde en de provinciale weg N295 aan de westzijde. Het plangebied ligt grotendeels in de gemeente Venlo. Een gering gedeelte van de veiligheidszone van de meest noordwestelijke windturbine (turbine 1) ligt in de gemeente Horst aan de Maas.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-01-2020
CiteertitelM en R 2020/71
SamenvattingWindpark Gooyum-Houw; o.a. alternatievenonderzoek in het kader van plan-m.e.r., het voorzorgsbeginsel en toetsing aan de Verordening Romte en het Barro.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân aan Windpark Gooyum-Houw B.V. en Nuon Wind Development B.V. een vergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming. Bij ditzelfde besluit heeft het college van gedeputeerde staten aan Windpark Gooyum-Houw en Nuon ontheffing verleend van de verbodsbepalingen uit de artikelen 3.1 en 3.5 van de Wnb. De besluiten maken de oprichting van het windpark Nij Hiddum-Houw met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Het beoogde windpark ligt bij de kop van de Afsluitdijk in de gemeente Súdwest-Fryslân en bestaat uit negen windturbines met een ashoogte van minimaal 90 m en maximaal 140 m en rotordiameter van minimaal 110 m en maximaal 136 m. De maximale tiphoogte bedraagt 188 m. De windturbines vervangen de tien kleinere windturbines van het huidige windpark Hiddum-Houw. Daarnaast worden nog zes bestaande solitaire windturbines in de omgeving gesaneerd.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 11-06-2020, C-88/19
CiteertitelM en R 2020/72
SamenvattingNatuurlijk verspreidingsgebied – vangst en vervoer van een wolf.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 juni 2020.#Asocia?ia "Alian?a pentru combaterea abuzurilor" tegen TM e.a.#Prejudici?le verwijzing - Instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 12, lid 1 - Systeem van strikte bescherming van diersoorten - Bijlage IV - Canis lupus (wolf) - Artikel 16, lid 1 - Natuurlijk verspreidingsgebied - Vangst en vervoer van een in het wild levend specimen van de soort Canis lupus - Openbare veiligheid.#Zaak C-88/19.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:EU:C:2020:458
Artikel aanvragenVia Praktizijn