Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-08-2020
Aflevering 7-8
RubriekArtikelen
TitelHet remissierecht over de grenzen
CiteertitelTvAR 2020, afl. 7-8
SamenvattingIn het meinummer van dit tijdschrift heb ik verkend welke invloed de coronacrisis op pachtovereenkomsten zou kunnen hebben. Toen kwam ook het remissierecht aan de orde en de ongelukkige bepaling van art. 7:335 BW. Kort gezegd komt het erop neer dat de Nederlandse regeling van het remissierecht (die teruggaat op de Pachtwet van 1937) uitgaat van een strakke regel volgens welke een minderopbrengst van het agrarisch bedrijf geen aanleiding geeft tot een vermindering van de pachtprijs voor zover sprake is van een prijsdaling van de voortbrengselen van het bedrijf van de pachter (art. 7:330 lid 2 onder a BW). In zoverre loopt de pachter geen ander risico dan een handelaar die gereed agrarisch product in opslag heeft en in de oorspronkelijke voorstelling van de wetgever gaat dit risico de verpachter daarom niet aan.
Auteur(s)W.L. Valk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel‘Jullie zijn nog niet van me af’, een gesprek met Willem Bruil
CiteertitelTvAR 2020, afl. 7-8
SamenvattingTer gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn terugtreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht gingen wij in gesprek met Willem Bruil. Vanwege de coronatijd op een gepaste afstand van anderhalve meter op een kantoorlocatie in Arnhem.
Auteur(s)H.A. van Bommel , E.H.M. Harbers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe brede blik van Bruil op de pacht
CiteertitelTvAR 2020, afl. 7-8
SamenvattingWeet u waar Willem Bruil gestudeerd heeft en waarover zijn doctoraalscriptie ging? Door Bruil zelf wordt het zorgvuldig verborgen gehouden. Zijn cv op www.rug.nl vermeldt slechts dat hij vanaf 1974 tot en met 1981 rechtsgeleerdheid heeft gestudeerd. Nu dat geloven wij wel. Maar waar? En wie waren zijn leermeesters? Ik besloot het op te zoeken in zijn proefschrift. U weet: elke hoogleraar bezit het ius promovendi en uiteraard is hij, of zij natuurlijk, dan ook zelf gepromoveerd. Ik kwam tot de ontstellende ontdekking dat de bibliotheek van de Hoge Raad der Nederlanden niet beschikt over het proefschrift van de heer D.W. Bruil. Ik heb de bibliothecaris van de Hoge Raad ter verantwoording geroepen.
Auteur(s)W.L. Valk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe brede blik van Bruil op het agrarisch omgevingsrecht
CiteertitelTvAR 2020, afl. 7-8
SamenvattingWat is de kracht van Willem Bruil? Willem kan als geen ander ingewikkelde materie kort en bondig samenvatten, tegelijkertijd kritisch beschouwen en wel zo scherp dat iedereen het snapt. Dat kan hij bovendien in de volle breedte van het agrarisch recht en (misschien wel het meest in het oog springend) met zeer veel humor. Om deze redenen is Willem al decennia lang een inspiratiebron voor juristen die het agrarisch recht beoefenen, zeker ook voor mij. Mij is gevraagd om de ontwikkelingen in het agrarisch omgevingsrecht en de rol en visie van Willem in dit verband te beschouwen. Aan de hand van twee actuele voorbeelden uit het agrarisch omgevingsrecht, namelijk de thema’s stikstof (project en bestemmingsplan) en verduurzaming van de veehouderij via het bestemmingsplan, zal ik hetgeen ik zojuist aangaf over de kracht van Willem illustreren.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBruil en mest
CiteertitelTvAR 2020, afl. 7-8
Samenvatting2020 is een jubileumjaar. ‘De mestwetgeving’ bestaat namelijk 35 jaar, althans ongeveer en afhankelijk van het uitgangspunt dat men hanteert. In die tijdspanne van 35 jaar is de mestwetgeving talloze keren aangevuld, gewijzigd en op de schop gegaan. Van tamelijk rudimentaire en gefragmenteerde regels heeft zij zich ontwikkeld tot een uiterst gedetailleerd, veelomvattend en technisch hoogstaand stuk wetgeving. De mestwetgeving is, zo kan men stellen, tot wasdom gekomen.
Auteur(s)J.J.J. de Rooij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBruil en de rest
CiteertitelTvAR 2020, afl. 7-8
SamenvattingDe titel boven deze bijdrage vraagt om een uitleg. Ter gelegenheid van het feit dat Willem Bruil zijn werkzaamheden voor het instituut voor Agrarisch Recht (IAR) ging afbouwen, heeft het IAR enige personen gevraagd aandacht te schenken aan de rol die Willem Bruil op het gebied van het agrarisch recht heeft vervuld. De onderwerpen waar Willem Bruil regelmatig zijn licht over heeft laten schijnen zijn de pacht, het omgevingsrecht en de mestproblematiek. De mrs Valk, Bodden en De Rooij hebben de rol van Willem Bruil met betrekking tot die onderwerpen belicht. Mij viel de eer te beurt om aandacht te schenken aan de andere onderwerpen binnen het agrarisch recht die op het pad van Willem Bruil zijn gekomen.
Auteur(s)D.M.H.M. van Dijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 20-03-2020
CiteertitelTvAR 2020/8031
SamenvattingBescherming tegen niet-ingeschreven hypotheek in ruilverkavelingsakte
Samenvatting (Bron)Goederenrecht. Bescherming tegen onvolledigheid openbare registers (3:24 BW). Na ruilverkaveling is bestaand hypotheekrecht op ander, vervangend perceel komen te rusten (zaaksvervanging; art. 160 lid 3 Liw (oud); vgl. art. 60 lid 3 Wilg); inschrijfbaar feit (art. 3:17 BW)? Wordt latere verkrijger te goeder trouw beschermd tegen niet-vermelding bestaande hypotheekrecht in akte van toedeling en achterwege blijven aantekening als bedoeld in art. 208 lid 3 Liw (oud)?
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
UitspraakECLI:NL:HR:2020:484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 22-07-2020
CiteertitelTvAR 2020/8032
SamenvattingSchadevergoeding. Landinrichting.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 24 mei 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade afgewezen. [appellant] heeft een melkveehouderij te Raerd. De gronden van zijn bedrijf zijn betrokken bij het landinrichtingsproject Baarderadeel. De landinrichtingscommissie heeft de lijst der geldelijke regelingen vastgesteld. [appellant] heeft daartegen bezwaar gemaakt. Bij vonnis van 4 november 2015 heeft de landinrichtingskamer van de rechtbank het bezwaar van [appellant] tegen de vastgestelde verkavelingsklassenindeling gegrond verklaard. De rechtbank heeft daarbij betekenis toegekend aan de negatieve afstandsfactor door grotere rij-afstanden en de verkavelingsklasse ten gunste van [appellant] gewijzigd van 3 naar 1. Daarbij is volgens de rechtbank zodanig rekening gehouden met de afstandsvergroting, dat de vraag of hij daarenboven nog in aanmerking komt voor vergoeding van overige omrijschade, kon worden gepasseerd.
AnnotatorD.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1735
Artikel aanvragenVia Praktizijn