Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-09-2020
Aflevering 9
RubriekArtikelen
TitelParticipatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (Deel II)
CiteertitelTBR 2020/114
SamenvattingIn deze bijdrage gaan de auteurs in op de wijze waarop participatie kan worden gestuurd op grond van huidige wet- en regelgeving en hoe participatie c.q. de participatieverplichting onder de Omgevingswet is vormgegeven.
Auteur(s)S.W. Derksen , H.W. Dekker
LinkVolledige tekst artikel (wijnenstael.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2020/115
SamenvattingIn dit art. behandelen auteurs de systematiek van vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. Onderzocht wordt of de regels voor vergunningvrij bouwen eenvoudig zijn. En hoe de burger (of het bedrijf) zekerheid kan krijgen of zijn bouwwerk vergunningvrij is en aan de regels voldoet.
Auteur(s)P.M.J. de Haan , H.C.W.M. Moesker
LinkVolledige tekst artikel (bouwadvocaat.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kunst van het verleiden: over de ĎPresolve Zienswijzemethodeí bij bouwprojecten
CiteertitelTBR 2020/116
SamenvattingIn dit artikel beschrijven auteurs de achtergrond en inhoud van de 'Presolve Zienswijzemethode'. Achtereenvolgens komen aan de orde wat de auteurs van hun ervaringen hebben geleerd, hoe de Presolve Zienswijzemethode er uit ziet, welke gedachten bij het ontstaan ervan op de achtergrond meespeelden en wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze aanpak en andere procedures.
AnnotatorA.G.J. van Wassenaer , C.E.C. Jansen , J. Ochtman , P.H.M. Smeets , J.J. van de Vijver
LinkVolledige tekst artikel (VU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDuet tussen ít nachtegaaltje en A-G Bobek over het Unierecht. Het Verdrag van Aarhus en procedurele autonomie: staat artikel 6:13 Awb op de helling?
CiteertitelTBR 2020/117
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op een recente conclusie van de A-G bij het HvJEU ten aanzien van de verhouding tussen art. 6:13 Awb en de zienswijzenfuik en het Verdrag van Aarhus, en de gevolgen daarvan voor het Nederlandse bestuursprocesrecht.
Auteur(s)G.H.J. Heutink
UitspraakECLI:EU:C:2020:514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFinanciŽle participatie en omgevingsbijdragen bij zonneparken . Van bestuurlijke wens tot afdwingbare eis
CiteertitelTBR 2020/118
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de afdwingbaarheid van financiŽle participatie, al dan niet als omgevingsbijdrage, bij de ontwikkeling van zonneparken onder huidig recht en de Omgevingswet.
Auteur(s)A.G. Bregman , J.J. Karens
LinkVolledige tekst artikel (energiewerkplaatsbrabant.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 15-07-2020
CiteertitelTBR 2020/119
Samenvatting Vertrouwensbeginsel bestemmingsplan Zuilichem
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2019 heeft de raad van de gemeente Zaltbommel het bestemmingsplan "Buitengebied Zaltbommel, Maas-Waalweg 15 Zuilichem" vastgesteld. Proscopius is eigenaar van het perceel Maas-Waalweg 15 en exploiteerde tot 1 januari 2018 een partycentrum op dit perceel (De Heeren van Suylichem). Zij heeft het voornemen om op dit perceel en het naastgelegen perceel dat een agrarische bestemming heeft, grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Het gaat daarbij om zeven gebouwen met in totaal 200 wooneenheden. Het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel heeft op 11 juli 2017 besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief, in lijn met het in 2017 door de raad vastgestelde beleid. Naar aanleiding van maatschappelijke onrust over het initiatief heeft de raad echter besloten om het beleid over huisvesting van arbeidsmigranten te heroverwegen.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-06-2018
CiteertitelTBR 2020/120
SamenvattingHerziening inpassingsplan Limburg
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2017 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, herziening 2017" vastgesteld (hierna: de herziening van het inpassingsplan).
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 29-07-2020
CiteertitelTBR 2020/121
SamenvattingSupermarkt Maastricht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht aan Coop Supermarkten B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van een Coop supermarkt op het perceel Sint Pieterstraat 72 in Maastricht. Coop Supermarkten heeft op 9 januari 2018 een aanvraag ingediend voor het vestigen van een Coop supermarkt met een winkelvloeroppervlak van 500 m≤ op de begane grond en in de kelder het perceel. In het besluit van 24 april 2018 heeft het college de gevraagde omgevingsvergunning verleend. Daarbij heeft het zich op het standpunt gesteld dat de aanvraag niet in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Centrum".
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 05-08-2020
CiteertitelTBR 2020/122
SamenvattingAfwijzing verzoek vaststelling bestemmingsplan Stichtse Vecht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2019 heeft de raad van de gemeente Stichtse Vecht geweigerd het bestemmingsplan "Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119" vast te stellen. Het bestemmingsplan, dat door [appellant] is aangevraagd, voorziet in de sloop van een kassencomplex met een oppervlakte van circa 6.450 m≤ op de Gageldijk ter hoogte van nr. 119 te Maarssen en anderzijds in realisering van een woning op gronden aan de Zogweteringlaan naast nr. 2 te Maarssen. Het betreft een toepassing van de ruimte-voor-ruimteregeling in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (Herijking 2016), in verband met de beŽindiging van de bedrijfsactiviteiten in het kassencomplex. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 27 oktober 2017 tot 7 december 2017 ter inzage gelegen. In die periode zijn tegen het plan zienswijzen ingediend. Het college heeft het standpunt ten aanzien van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan gewijzigd.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 06-05-2020
CiteertitelTBR 2020/123
SamenvattingNatuurvergunning Radio Kootwijk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2016, kenmerk 2015-005760, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland aan Staatsbosbeheer Regio Oost krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning verleend voor de herontwikkeling en exploitatie van het voormalige zendercomplex Radio Kootwijk, gelegen in het Natura 2000-gebied Veluwe. Het complex bestaat uit een aantal gebouwen, waaronder het monumentale voormalige zendstation Radio Kootwijk met annexe bebouwing, een voormalig hotel en de woningen van het dorp Radio Kootwijk, en uit het omliggende terrein. Het complex is gelegen in het Natura 2000-gebied Veluwe. Het zendstation vormde in de eerste helft van de 20e eeuw een belangrijke telecommunicatieverbinding tussen Nederland en zijn toenmalige koloniŽn, met name Nederlands-IndiŽ. Een deel van het complex was tot 2005 in gebruik en in beheer bij KPN. In 2004 en 2009 is het complex in delen overgedragen aan Staatsbosbeheer, die nu de eigenaar van het gehele complex is.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRechtbank Amsterdam 24-04-2020
CiteertitelTBR 2020/124
SamenvattingWarmteplan Sluisbuurt
Samenvatting (Bron)Warmteplan Sluisbuurt. Een warmteplan is een concretiserend besluit van algemene strekking, waartegen beroep openstaat. Beroep gegrond. Op grond van artikel 1.3 van het Bouwbesluit hoeft niet aan de aansluitplicht te worden voldaan als met een alternatief een gelijkwaardige oplossing wordt bereikt. Een warmteplan kan geen invulling geven aan deze gelijkwaardigheidstoets. Energiezuinigheid heeft in artikel 1.3 dezelfde betekenis als in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit, en omvat niet alleen de warmtevraag en warmtebron maar ook de elektriciteitsvraag en elektriciteitsproductie van een gebouw. Het Bouwbesluit geeft de gemeenteraad geen basis om daarvan af te wijken. Een warmteplan is feitelijk van aard en kan geen invulling geven aan het begrip gelijkwaardigheid.
AnnotatorH.P. Wiersema , K.M.G. Hamelink
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:2413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelParket bij de Hoge Raad 13-09-2019
CiteertitelTBR 2020/124
SamenvattingAanbestedingsvoorwaarden kennen een prijsplafond en eisen dat aanbieder de nieuwste versie van zijn product aanbiedt (topsegment-eis). Is dat een 'technische specificatie' (die dan ontoelaatbaar is)?
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht. Europese aanbesteding van medische instrumenten. Aanbestedingsvoorwaarden kennen een prijsplafond en eisen dat aanbieder de nieuwste versie van zijn product aanbiedt (topsegment-eis). Is dat een 'technische specificatie' (die dan ontoelaatbaar is)? Is deze eis disproportioneel of discriminatoir? Art. 18 lid 1 en art. 24 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU. Art. 2.75-2.78 Aanbestedingswet 2012.
AnnotatorJ.H.J. Bax , A.H. Klein Hofmeijer
UitspraakECLI:NL:PHR:2019:891
Artikel aanvragenVia Praktizijn