Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 13-05-2005
Aflevering 6
TitelHoge Raad, 11-03-2005, C03/301HR
CiteertitelJB, 2005/109
SamenvattingOnrechtmatige daad, door informatieverstrekking. Onrechtmatige daad, schade. Onrechtmatige daad, eigen schuld. Formele rechtskracht. Subsidie.
Samenvatting (Bron)11 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/301HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. H.J.W. Alt, t e g e n DE GEMEENTE ROZENDAAL, zetelende te Rozendaal, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. B.T.M. van der Wiel. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina529-548
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2005, C04/026HR
CiteertitelJB, 2005/110
SamenvattingGelijkheidsbeginsel. Kostenverhaal bij gemeentelijke gronduitgifte.
Samenvatting (Bron)18 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C04/026HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE GEMEENTE LICHTENVOORDE, gevestigd te Lichtenvoorde, EISERES tot cassatie, advocaten: mrs. J.G. de Vries Robbť en J.A.M.A. Sluysmans, t e g e n [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. M.E. Gelpke. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorH. Nijholt
Pagina548-564
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT0971
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200308882/1
CiteertitelJB, 2005/111
SamenvattingIn acht nemen van luchtkwaliteitsnormen. Onderzoek gebrekkig. Aanvullend onderzoek niet toelaatbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Ambt Montfort, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2003, het bestemmingsplan "Rijksweg 73-Zuid (wegvak H)" vastgesteld.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina564-571
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-02-2005, ---
CiteertitelJB, 2005/112
SamenvattingWraking.
Pagina571-573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-03-2005, 200410040/3
CiteertitelJB, 2005/113
SamenvattingVoorlopige voorziening, -opheffing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Goes (hierna: het college) aan verzoekster vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning verleend voor het oprichten van 17 woningen aan de Anjelierstraat en 20 appartementen aan de Oostsingel te Goes.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
Pagina573-576
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200402879/1
CiteertitelJB, 2005/114
SamenvattingWegslepen en te gelde maken van trailer. Bestuursdwang. Besluit. Schriftelijkheid.
Samenvatting (Bron)[wederpartij] heeft, voorzover hier van belang, bij brief van 7 november 2002 bezwaar gemaakt tegen het wegslepen, in bewaring stellen en te gelde maken van een hem toebehorende trailer.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina577-580
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200404816/1
CiteertitelJB, 2005/115
SamenvattingSchadebesluit, zelfstandig. Schadebesluit, zuiver. Nadeelcompensatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2002 heeft verweerder een verzoek van appellant om schadevergoeding afgewezen.
Pagina580-582
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200405825/1
CiteertitelJB, 2005/116
SamenvattingBeleidsregel, handelen overeenkomstig.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Marne (hierna: het college) aan appellant met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een garage/berging op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina582-583
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200406389/1
CiteertitelJB, 2005/117
SamenvattingBezwaarschrift, motivering beslissing. Bezwaarschriftcommissie. Advies, niet toezenden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2004 heeft verweerder beslist bestuursdwang als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen terzake van het, in strijd met artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer, zonder vergunning houden van rundvee in een stal op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina584-585
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200407147/1
CiteertitelJB, 2005/118
SamenvattingVoorschrift(en).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2003 heeft appellant (hierna: het college) aan de stichting "Stichting Weerderhof" (hierna: de stichting) als houder van de door haar geŽxploiteerde openbare badinrichting "Zwembad Weerderhof" nadere voorschriften gegeven voor het toezicht in die badinrichting.
Pagina586-588
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200407881/1
CiteertitelJB, 2005/119
SamenvattingAanvraag, buiten behandeling stellen. Bezwaar, prematuur.

( x / de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
AnnotatorE.C.H.J. van der Linden
Pagina589-591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200404876/1
CiteertitelJB, 2005/120
SamenvattingAanvraagtermijn. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2003 heeft verweerder de aanvraag van appellante om een stimuleringsbijdrage voor het schooljaar 2003-2004 op grond van de Regeling aanvullende bekostiging bestuurlijke krachtenbundeling voortgezet onderwijs afgewezen.
Pagina591-593
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200406652/1
CiteertitelJB, 2005/121
SamenvattingAanwijzing als veiligheidsrisicogebied. Individueel belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2003 heeft de burgemeester van Den Helder (hierna: de burgemeester) op grond van artikel 151b van de Gemeentewet voor de periode van 10 januari 2003 tot en met 30 juni 2003 aangewezen als veiligheidsrisicogebied het gebied gelegen binnen de grenzen van het Koningsplein, de Polderweg en de daaraan gelegen parkeerterreinen, de Prins Hendriklaan, de Plantsoenstraat, de Spoorstraat, de Molenstraat en de Oostslootstraat, een en ander zoals weergegeven op de bij het besluit behorende kaart (hierna: het aanwijzingsbesluit).
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
Pagina593-595
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200400527/1
CiteertitelJB, 2005/122
SamenvattingSchadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 30 oktober 1997 heeft appellante sub 2 (hierna: Wyckerveste) de Minister van Verkeer en Waterstaat verzocht om schadevergoeding wegens het als gevolg van de inwerkingtreding van de beleidslijn "Ruimte voor de rivier" (hierna: de Beleidslijn) niet kunnen realiseren van het zogenoemde recreatieplan Portomaar (hierna: het Project). Die minister heeft het verzoek ter behandeling doorgezonden aan appellant sub 1 (hierna: de Minister).
Pagina596-601
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200404950/1
CiteertitelJB, 2005/123
SamenvattingBesluit, wijziging, vervanging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 1998 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: het college) appellante onder oplegging van een dwangsom gelast op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) de exploitatie van de manege en de horecagelegenheid en het gebruik van het terrein als vrachtautoparkeerplaats binnen een week te staken en de aanwezige benzinepomp en autowrakken te verwijderen (last A).
Pagina601-604
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200405904/1
CiteertitelJB, 2005/124
SamenvattingWegslepen voertuig. Handhaving, beginselplicht tot.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) het voertuig van appellant met kenteken [] (hierna: het voertuig) doen verwijderen omdat het geparkeerd stond op een tijdelijke laad- en loshaven op de Keizersgracht, ter hoogte van nummer 241.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina605-607
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200407120/1
CiteertitelJB, 2005/125
SamenvattingBezwaar, niet nemen beslissing op.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2000 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Rapenburg Appartementenbouw B.V."(hierna: Rapenburg B.V.) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een gebouw voor drie woningen en een afzonderlijke bedrijfsruimte op het perceel gelegen naast het gebouw Rapenburg 43/45/47 te Amsterdam.
Pagina607-609
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200407762/1
CiteertitelJB, 2005/126
SamenvattingMachtiging, ontbreken. Beroep, administratief.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2003 heeft het bureau rechtsbijstandvoorziening van de raad voor rechtsbijstand Leeuwarden (hierna: het bureau) een verzoek om toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand ten behoeve van appellant afgewezen.
Pagina609-611
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200407842/5
CiteertitelJB, 2005/127
SamenvattingVerzet. Machtiging, te weinig specifiek.
Pagina611-612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200406902/1
CiteertitelJB, 2005/128
SamenvattingDelegatie, bevoegdheidsgebreken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2001 heeft de directeur van de Dienst Stadstoezicht, namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college), appellante medegedeeld dat zij niet in aanmerking komt voor een invalidenparkeerkaart (zelfrijdend). Hierbij is tevens de aan de invalidenparkeerkaart gekoppelde parkeervergunning ingetrokken.
Pagina612-613
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-04-2005, 200409626/1 en 38 andere nummers
CiteertitelJB, 2005/129
SamenvattingTussenuitspraak. Toewijzingsbesluit broeikasgasrechten. Collectieve belangen. Exceptieve toetsing. Inrichtingbegrip.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2004, kenmerk KVI/2004101123, hebben verweerders broeikasgasemissierechten voor de planperiode 2005 tot en met 2007 toegewezen aan inrichtingen die vallen onder het systeem van de handel in broeikasgasemissierechten. Dit besluit is op 22 en 25 oktober 2004 aan belanghebbenden toegezonden; de kennisgeving is op 25 oktober 2004 gepubliceerd (Stcrt. 2004, nr. 205).
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina614-633
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-02-2005, 02/335 NABW
CiteertitelJB, 2005/130
SamenvattingBesluit, rechtsgevolg.

(x / de Commissie Sociale Zekerheid van de gemeente te Breda).
Pagina633-635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-02-2005, 03/2207 WAO + 03/2208 WAO
CiteertitelJB, 2005/131
SamenvattingExcessive burden.
Samenvatting (Bron)Gedifferentieerde premie vaststelling. Tijdens dienstverband ontstane arbeidsongeschiktheid. Toekenning WAO-uitkering aan werknemer. ReÔntegratie-inspanningen. Onderscheid tussen "kleine" en "grote" werkgevers.
Pagina635-639
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AS8919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-03-2005, 04/6352 ALGEM
CiteertitelJB, 2005/132
SamenvattingAanvraag, herhaalde. Besluit, op bezwaar. Rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Voorbehoud m.b.t. verzekeringsplich, waardoor sprake is van een onduidelijk en ondeugdelijk besluitt. Verzoek om een nieuw besluit over de verzekeringsplicht is dan ook geen herhaalde aanvraag als bedoeld in art. 4:6 Awb.
Pagina639-642
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT0238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-03-2005, 03/4254 NABW
CiteertitelJB, 2005/133
SamenvattingBesluit, rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Kwalificatie boetewaardig gedrag is niet gericht op rechtsgevolg.
Pagina642-643
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT0639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-03-2005, 02/5750 WAO
CiteertitelJB, 2005/134
SamenvattingRedelijke termijn. Schending. MateriŽle en immateriŽle schade. Voordeel door vertraagde besluitvorming. Compensatie. Vaststelling dat redelijke termijn is geschonden.
Samenvatting (Bron)Herziening en intrekking WAO-uitkering. Terugvordering op bruto basis. Overschrijding redelijke termijn zoals bedoeld in artikel 6 EVRM. Voldoende compensatie door vaststelling dat redelijke termijn is overschreden.
AnnotatorJ.H. Keinemans
Pagina643-649
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT1576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 21-03-2005, 05/190 AW en 05/191 AW 258
CiteertitelJB, 2005/135
SamenvattingAmbtenaar. Openbare dienst.
Samenvatting (Bron)Eervol ontslag uit tijdelijke aanstelling. Ontslagbepalingen art. 90 Barp zijn, tenzij expliciet uitgesloten, ook van toepassing bij aanstellingen o.g.v. 2a Barp. (Opzegtermijn; in stand laten rechtsgevolgen).
AnnotatorH. Peters
Pagina649-655
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2005:AT1618
Artikel aanvragenVia Praktizijn