Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 31-08-2020
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelHet ongrijpbare burgerperspectief…
CiteertitelNTB 2020/170
SamenvattingAls lezer van NTB denkt u misschien: alweer dat burgerperspectief, dat weten we inmiddels wel! Tegenwoordig is er inderdaad overvloedig aandacht voor responsief en relationeel bestuursrecht, voor het daadwerkelijke doe-vermogen van burgers en voor maatwerk in het bestuursrecht. Scheltema wierp zich op als pleitbezorger van het zgn. ‘burgerperspectief’. De belevingswereld van gewone mensen moet voor de overheid het vertrekpunt zijn, niet het juridische systeem. Het klinkt prachtig. De praktische implementatie van de wensen is echter niet eenvoudig.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe amicus curiae in het bestuursrecht wettelijk verankerd: experimenteren maar!
CiteertitelNTB 2020/171
SamenvattingDe figuur van de amicus curiae in het Nederlandse bestuursrecht geniet de laatste jaren grote belangstelling. Aanvankelijk – mede naar aanleiding van buitenlandse en Europese voorbeelden – alleen in de doctrine en later, met de drie experimenten van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), ook in de rechtspraktijk. De amicus curiae is een instrument van de rechter om anderen dan procespartijen opmerkingen te laten maken in een procedure.
Auteur(s)T. Barkhuysen , N. Jak
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelHet participatiebeginsel in het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2020/172
SamenvattingOpmerkingen bij het voorontwerp Wet versterking participatie op decentraal niveau
Auteur(s)G.H. Addink
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet veilen van schaarse vergunningen door gemeentebesturen: een verkenning van twee mogelijke belemmeringen
CiteertitelNTB 2020/173
SamenvattingIn 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat mededingingsruimte moet worden gecreëerd bij het verdelen van schaarse vergunningen. In deze bijdrage staat de vraag centraal of decentrale overheden – in het bijzonder gemeentebesturen – bij deze schaarse vergunningverlening de veiling als allocatiemechanisme mogen hanteren. Daarbij zal ik mij beperken tot twee mogelijke belemmeringen van een veiling, namelijk het evenredigheidsbeginsel – en dan in het bijzonder de geschiktheidseis – en het rechtszekerheidsbeginsel – en dan in het bijzonder de specialiteitseis.
Auteur(s)A. Drahmann
LinkVolledige tekst artikel (universiteitleiden.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelOverheidsaansprakelijkheid
CiteertitelNTB 2020/174
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de wereldberoemde Urgenda-zaak: de zaak over de vraag of de Nederlandse Staat verplicht is om de uitstoot van broeikasgassen vanaf Nederlandse bodem per eind 2020 met ten minste 25% te verminderen ten opzichte van 1990 en de vraag of de rechter de Staat daartoe kan bevelen.
Auteur(s)T.W. Franssen , S.A.L. van de Sande
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:2006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2020/175
SamenvattingIn onze eerste kroniek die verschijnt na de uitbraak van het coronavirus, stellen auteurs vast dat de handhaving van het bestuursrecht misschien wel actueler dan ooit is. De pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen leiden tot diverse vragen en uitdagingen op het gebied van toezicht en handhaving. Moeten bestuursorganen bijvoorbeeld bij het bepalen van een begunstigingstermijn bij herstelsancties rekening houden met de (tijdelijke) beperkingen en gevolgen van het coronavirus?
Auteur(s)M.L. Batting , C. de Rond , K. Winterink
Artikel aanvragenVia Praktizijn