Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-05-2020
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelOmgaan met droogte
CiteertitelM en R 2020/40
SamenvattingNa het derde extreem droge jaar op rij hebben we naar mijn idee een notitie nodig, die Omgaan met droogte mag heten. Langdurige droogte brengt immers veel schade toe: aan dijken, natuur, landbouw, scheepvaart, hittestress in steden, op houten palen gefundeerde woningen (paalrot), waterafhankelijke industrie en op termijn kan zelfs onze drinkwater- en energievoorziening (koelwater) in het gedrang komen. Uit eerder onderzoek (Deltares, 2012) bleek dat alleen al de schade in steden door droogte bij ongewijzigd beleid tot 2050 € 42 miljard kan bedragen en daarmee groter is dan de schade door wateroverlast (€ 29 miljard). Daar komt de schade buiten de stad nog bij. Het gaat ergens over.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten bescherming Natura 2000-gebieden 2019/2020
CiteertitelM en R 2020/41
SamenvattingMet name de afgelopen maanden zijn er uitspraken verschenen die een voorzichtig begin van oplossingsmogelijkheden voor een uitkomst uit de ‘stikstofcrisis’ laten zien. Deze uitspraken komen in dit artikel uiteraard aan bod. Niet alleen in rechtspraak, maar ook op het gebied van wetgeving en beleid wordt hard nagedacht en gezocht naar mogelijkheden om een hoofd te bieden aan de gevolgen van de PAS-uitspraken. Deze ontwikkelingen zullen vanzelfsprekend ook ter sprake komen in dit artikel.
Auteur(s)M.M. Kaajan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten afvalstoffenrecht 2019/2020
CiteertitelM en R 2020/42
SamenvattingIn een jaar tijd heeft het afvalstoffenrecht diverse actualiteiten opgeleverd die het vermelden waard zijn in deze rubriek. Met name bij de jurisprudentie heeft een selectie plaatsgevonden, waarbij gekozen is voor uitspraken die goed aansluiten op reeds vermelde ontwikkelingen in eerdere afleveringen.
Auteur(s)R.G.J. Laan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-01-2020
CiteertitelM en R 2020/43
SamenvattingGeheimhouding processtukken. Wob.
Samenvatting (Bron)De minister heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 12 maart 2019 in zaken nrs. 17/6266,6270,6271,6273,6276,6321.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-02-2020
CiteertitelM en R 2020/44
SamenvattingWatervergunning voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2016 heeft het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel aan [appellante] een watervergunning verleend voor het brengen van stoffen, afkomstig van een inrichting, gelegen aan [locatie] te [plaats], in een oppervlaktewaterlichaam dat uitmondt in de Keunensloop.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-02-2020
CiteertitelM en R 2020/45
SamenvattingLast onder dwangsom. Inrichting in afwijking van revisievergunning in werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2016 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant [appellante] een last onder dwangsom opgelegd, strekkende tot het beëindigen en beëindigd houden van verschillende overtredingen van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, en artikel 2.3, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. [appellante] exploiteert een mestdistributie-, transport- en loonbedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Op 1 maart 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders aan [appellante] een revisievergunning onder voorschriften op grond van de Wet milieubeheer verleend. Tijdens verschillende controles tussen 14 maart 2016 en 17 juni 2016 hebben toezichthouders geconstateerd dat de inrichting van [appellante] in afwijking van de revisievergunning in werking was.
AnnotatorA. Collignon
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-02-2020
CiteertitelM en R 2020/46
SamenvattingWinningsplan gasvelden. Seismische risicoanalyse. Vrees voor schade aan woning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 januari 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het door TAQA Onshore BV ingediende winningsplan Bergen II. TAQA Onshore wint gas uit de gasvelden Bergen-Rotliegend, Groet-Rotliegend en Schermer-Platten. Zij heeft op 22 februari 2016, aangevuld op 25 september 2017, een aanvraag om instemming met het winningsplan Bergen II ingediend. Het winningsplan heeft betrekking op deze drie gasvelden, in de Mijnbouwwet voorkomens genoemd, en betreft een actualisatie van de productie. Bij het winningsplan behoort een uitgebreide seismische risicoanalyse. Het winningsplan beschrijft de laatste fase van winning uit deze sinds 1972 producerende gasvelden. [appellant sub 2] woont in Groet, nabij het gasveld. Hij vreest schade aan zijn woning en maakt zich verder onder meer zorgen over de mogelijke schade aan de reactor in Petten en de kernafvalopslag.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-03-2020
CiteertitelM en R 2020/47
SamenvattingWeigering door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om in te gaan op verzoek Greenpeace tot handhaving van de EU-Houtverordening jegens houtimporterende bedrijven
Samenvatting (Bron)Deze conclusie gaat over de weigering door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om in te gaan op het verzoek van Greenpeace tot handhaving van de EU-Houtverordening jegens een aantal houtimporterende bedrijven die in het verleden hout hebben geďmporteerd zonder de door die Verordening vereiste voorzorg te betrachten om te voorkomen dat illegaal gekapt hout op de interne markt komt. De vraag is op basis van welke feiten, omstandigheden en ontwikkelingen een bestuursorgaan bij besluit op bezwaar moet beoordelen of hij (alsnog) handhaaft, met name of hij nog - of alsnog - de bevoegdheid heeft tot oplegging van herstelsancties, die immers alleen voor de toekomst opgelegd kunnen worden; alles in het licht van het gegeven dat het EU-recht doeltreffendheid, afschrikking en evenredigheid eist.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 13-03-2020
CiteertitelM en R 2020/48
SamenvattingVergoeding van faunaschade, veroorzaakt door ganzen
Samenvatting (Bron)Vergoeding van faunaschade, veroorzaakt door ganzen. GS Fryslân hanteert een gestandaardiseerd eigen risico van 20%. In de praktijk is de grondeigenaar nauwelijks in staat om de ganzenschade te voorkomen of te beperken, zodat de beoogde prikkel tot schadebeperking niet aanwezig is. verweerder motiveert niet waarom het om normaal bedrijfsrisico of normaal maatschappelijk risico gaat. Het is daarom niet deugdelijk gemotiveerd waarom 20% van de schade ten laste van eiseres moet blijven.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2020:1151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-03-2020
CiteertitelM en R 2020/49
SamenvattingRevisievergunning schapen- en rundveehouderij. Omwonenden vrezen overlast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer (oud) verleend voor een schapen- en rundveehouderij op het perceel [locatie 1] te Zevenhoven. Bij het bestreden besluit heeft het college opnieuw besloten op de aanvraag en daarbij de vergunning verleend voor het houden van 82 melk- en kalfkoeien, 58 stuks vrouwelijk jongvee en 1.300 schapen in een nieuw op te richten schapenstal. [vergunninghouder] beschikte al over een in 1999 verleende vergunning voor het houden van 82 melk- en kalfkoeien, 58 stuks vrouwelijk jongvee en 85 schapen. [appellanten] zijn omwonenden en vrezen overlast.
AnnotatorE.M.N. Noordover
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-04-2020
CiteertitelM en R 2020/50
SamenvattingWob. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, metingenoverzicht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2017 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming een verzoek van Vereniging World Information Service on Energy om openbaarmaking van een document afgewezen. WISE heeft de ANVS met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om openbaarmaking van het metingenoverzicht van 24 november 2017. Dit is een update van metingenoverzichten die op 13 en 20 oktober 2017 op het portaal USIE zijn gedeeld. Een kopie van het overzicht van 13 oktober 2017 is gepubliceerd op de website geoenergetics.rus. WISE wil verifiëren of de informatie in het op deze Russische website gepubliceerde overzicht correct is, zodat mogelijk meer duidelijkheid wordt verkregen over de oorzaak en de locatie van het incident in oktober 2017 waarbij Ru-106 is vrijgekomen.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-04-2020
CiteertitelM en R 2020/51
SamenvattingWaterschap heeft gehandeld in strijd met Wet bodembescherming, waarin de verplichting is opgenomen om de gevolgen van een verontreiniging van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen, beperken en ongedaan te maken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bunschoten het waterschap Vallei en Veluwe gelast om de gevolgen van de verontreiniging die is ontstaan door het gebruiken van grond voor het verbreden en verstevigen van de Westdijk in Bunschoten ongedaan te maken. Het waterschap heeft in 2016 thermisch gereinigde grond gebruikt om de Westdijk in Bunschoten te verbreden en verstevigen. Naar aanleiding van klachten over kwaliteitsverslechtering van het oppervlaktewater zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en is het college tot de conclusie gekomen dat de bodem en het grondwater zijn verontreinigd. Het college stelt zich op het standpunt dat het waterschap heeft gehandeld in strijd met artikel 13 van de Wet bodembescherming, waarin de verplichting is opgenomen om de gevolgen van een verontreiniging van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen, beperken en ongedaan te maken.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1167
Artikel aanvragenVia Praktizijn