Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 24-09-2020
Aflevering 7511
RubriekRedactioneel
TitelDe gemeente als eerste overheid is als concept mislukt
CiteertitelGst. 2020/115
SamenvattingIn zijn beperkte toepassing is het concept van de gemeente als eerste overheid dan ook eigenlijk over vrijwel de gehele linie mislukt. En dat noopt tot interventie en verandering. Meer selectieve vormen van taaktoedeling, betere financiële arrangementen, een sterkere regierol van BZK, daadwerkelijke waarborging van de lokale autonomie, een grotere rol van andere decentrale bestuurslichamen, debat over aard en strekking van het regionale bestuur etc. zouden de aanknopingspunten moeten zijn voor een ingrijpende herordening van het binnenlands bestuur.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPubliekrechtelijke afhandeling van mijnbouwschade: eens, maar nooit weer?
CiteertitelGst. 2020/116
SamenvattingGemiste kansen bij de instelling van de landelijke Commissie Mijnbouwschade.
Auteur(s)R. Bronsema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet geüniformeerde afstemmingsregime in de Participatiewet – vijf jaar na invoering
CiteertitelGst. 2020/117
SamenvattingEen van de belangrijke nieuwigheden van de Participatiewet (Pw) was de invoering van een standaardmaatregel bij schending van de zogeheten geüniformeerde verplichtingen van art. 18 lid 4 Pw. In de inmiddels (ruim) vijf jaar sinds de invoering van deze bepaling heeft de Centrale Raad van Beroep diverse uitspraken gedaan die meer helderheid scheppen ten aanzien van (de toepassing van) dit geüniformeerde afstemmingsregime. In dit artikel staat de vraag centraal hoe de rechter dit afstemmingsregime beoordeelt.
Auteur(s)M.W. Venderbos , C.W.C.A. Bruggeman , A. Tollenaar
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-07-2020
CiteertitelGst. 2020/118
SamenvattingAantasting van woon- en leefklimaat door gebruik en legen orac?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2019 heeft het dagelijks bestuur van Avri de locatie G211R ter hoogte van het perceel Dr. A. Kuyperweg 16 in Beesd aangewezen voor de plaatsing van een ondergrondse restafvalcontainer. [appellant] woont aan de [locatie] in Beesd, op korte afstand van de locatie G211R, en kan zich niet met de plaatsing van de orac op deze locatie verenigen. Hij vreest voor aantasting van zijn woon- en leefklimaat door het gebruik en het legen van de orac.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1729
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-07-2020
CiteertitelGst. 2020/119
SamenvattingLaat de wet toe dat een vergunning wordt verleend voor een horecabedrijf waarin kermisautomaten aanwezig zijn?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2018 heeft de burgemeester van Rotterdam een aanvraag van Gamestate om een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de door haar geëxploiteerde arcadehal op het adres Cor Kieboomplein 109 te Rotterdam afgewezen. Gamestate exploiteert een arcadehal met kermisautomaten en behendigheidsautomaten. Omdat Gamestate ook alcoholhoudende dranken wil verstrekken aan de bezoekers van de arcadehal, heeft zij een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aangevraagd. Volgens de burgemeester staat de wet niet toe dat een vergunning wordt verleend voor een horecabedrijf waarin kermisautomaten aanwezig zijn. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit standpunt onjuist is.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-04-2020
CiteertitelGst. 2020/120
SamenvattingOp reclamezuilen langs de wegen en de website van de gemeente Almelo wordt uitdrukkelijk gewezen op het e mailadres gemeente@almelo.nl. Mocht appellant er daarom op vertrouwen dat de elektronische weg door het college is geopend voor het indienen van verzoeken om handhavend op te treden en het doen van ingebrekestellingen?
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 20 september 2019, in zaak nr. 201904362/2/A1, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak na vereenvoudigde behandeling het hoger beroep van [opposant] tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 23 april 2019, in zaak nr. 18/2243, ongegrond verklaard. De uitspraak van 20 september 2019 is aangehecht.
AnnotatorM. Buitenhuis , L. van Moorsel
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelGst. 2020/121
SamenvattingAppellant kan in zijn hoedanigheid van curator, dus als beheerder van de boedel, overtreder van de in het besluit van 22 maart 2017 vermelde milieuregelgeving zijn. Los van die hoedanigheid kan appellant niet als overtreder worden aangemerkt. Appellant in persoon vertegenwoordigt de boedel niet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college North Refinery en [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd.
AnnotatorR. Olivier
LinkVolledige tekst annotatie (Feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 24-04-2020
CiteertitelGst. 2020/122
SamenvattingWarmteplan is concretiserend besluit van algemene strekking. Een warmteplan kan geen invulling geven aan de gelijkwaardigheidstoets uit het Bouwbesluit 2012. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Warmteplan Sluisbuurt. Een warmteplan is een concretiserend besluit van algemene strekking, waartegen beroep openstaat. Beroep gegrond. Op grond van artikel 1.3 van het Bouwbesluit hoeft niet aan de aansluitplicht te worden voldaan als met een alternatief een gelijkwaardige oplossing wordt bereikt. Een warmteplan kan geen invulling geven aan deze gelijkwaardigheidstoets. Energiezuinigheid heeft in artikel 1.3 dezelfde betekenis als in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit, en omvat niet alleen de warmtevraag en warmtebron maar ook de elektriciteitsvraag en elektriciteitsproductie van een gebouw. Het Bouwbesluit geeft de gemeenteraad geen basis om daarvan af te wijken. Een warmteplan is feitelijk van aard en kan geen invulling geven aan het begrip gelijkwaardigheid.
AnnotatorJ. Wieland
LinkVolledige tekst annotatie (stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:2413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 14-07-2020
CiteertitelGst. 2020/123
SamenvattingVrijstelling verplichting een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer
Samenvatting (Bron)Verzoeker heeft een vrijstelling gevraagd van de verplichting een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen. Verweerder stelt terecht dat artikel 2.7, eerste lid, van de Noodverordening enkel verplichtingen in het leven roept voor de vervoerder om ervoor te zorgen dat OV-reizigers een mondkapje dragen. In de Noodverordening is geen verbod voor de individuele reiziger opgenomen om zonder mondkapje te reizen in het openbaar vervoer. Dat verbod is op de Wet personenvervoer 2000 gebaseerd. Verweerder heeft niet de bevoegdheid verzoeker een vrijstelling te verlenen.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2020:3433
Artikel aanvragenVia Praktizijn