Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-04-2020
Aflevering 3-4
RubriekOpinie
TitelLeren in en door een crisis
CiteertitelM en R 2020/25
SamenvattingDe Ďstikstofcrisisí was nog (lang) niet bedwongen toen Nederland vanaf eind februari in de coronacrisis belandde. De beide crisissen verschillen in veel opzichten. De gevolgen van het coronavirus, met zeker duizenden doden, zijn veel erger en ingrijpender dan de gevolgen van het, vooralsnog, niet kunnen verlenen van vergunningen voor stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzakende activiteiten. Wat beide crisissen gemeen hebben is dat daaruit veel te leren is, of beter gezegd: veel te leren zou zijn.
Auteur(s)Ch.W. Backes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelEen klein spoorboekje voor het Aanvullingsspoor geluid Omgevingswet
CiteertitelM en R 2020/26
SamenvattingOp 18 februari 2020 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigde) wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet aangenomen. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel is ook de voorhangversie van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet betrokken, terwijl daarover in de Tweede Kamer een schriftelijk overleg heeft plaatsgevonden. Dit ontwerpbesluit is nu ter advisering aan de Raad van State voorgelegd. Van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet is nog geen tekst bekend, maar aangekondigd is dat het concept dit voorjaar voor internetconsultatie vrijgegeven zal worden. Hoewel het wetgevingsproces van het Aanvullingsspoor geluid dus nog niet is afgerond, is de inhoud ervan nu wel grotendeels bekend. Reden genoeg om er in dit blad (opnieuw) aandacht aan te besteden.
Auteur(s)J.A.M. van der Velden
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (Aanvullingswet geluid Omgevingswet, eerstekamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTussen wal en (zee)schip: de vuurwerkramp en de (niet-)getrokken lessen
CiteertitelM en R 2020/27
SamenvattingHet is alweer 20 jaar geleden dat een explosie in de vuurwerkopslag van S.E. Fireworks te Enschede bijna een hele woonwijk van de kaart veegde. Volgens klokkenluider en voormalig EuroparlementariŽr Paul van Buitenen, die vier jaar onderzoek deed naar de afhandeling van de ramp, houdt de ramp verband met gebrekkige regelgeving. Deze bijdrage bevat, mede op basis van nader literatuuronderzoek in de bronnen uit die tijd, een beschrijving van een aantal essentiŽle onderdelen van die regelgeving, in het bijzonder de classificatie van vuurwerk, van de toenmalige problemen daarmee en van (niet) getrokken lessen.
AnnotatorA. den Breejen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-11-2018
CiteertitelM en R 2020/28
SamenvattingDe Afdeling is van oordeel dat roeivereniging Orca, ondanks de afstand van hun verenigingsgebouwen tot de planlocatie, naar objectieve maatstaven gemeten, door het plan gevolgen van enige betekenis ondervinden. Hieruit volgt dat Orca (en anderen) een rechtstreeks betrokken belang bij het plan hebben en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2016 heeft de raad het plan "Kanaalweg 59, Transwijk" vastgesteld.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 25-11-2019
CiteertitelM en R 2020/29
SamenvattingVerdachte heeft asbesthoudende platen verwijderd, waardoor asbest(vezels) in de lucht werd(en) gebracht en gevaar voor de openbare gezondheid is ontstaan.
Samenvatting (Bron)Veroordeling voor medeplegen van overtreding van artikel 173a Wetboek van Strafrecht en medeplegen van opzettelijk overtreden van artikel 6 van het Asbestverwijderingsbesluit. Verdachte heeft met klusjesmannen asbesthoudende platen verwijderd door deze kapot te maken en te breken, waardoor asbest(vezels) in de lucht werd(en) gebracht en gevaar voor de openbare gezondheid is ontstaan. De rechtbank legt een geldboete van 12.000,-- subsidiair 95 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaren op.
AnnotatorM. Velthuis
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2019:6902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 19-12-2019
CiteertitelM en R 2020/30
SamenvattingExploitant van kunstgrasvelden heeft bodem verontreinigd met rubbergranaatkorrels
Samenvatting (Bron)Schending van de zorgplicht als bedoeld in artikel 13 van de Wet Bodembescherming. De verdachte rechtspersoon (exploitant van kunstgrasvelden) heeft de bodem verontreinigd met rubbergranaatkorrels en nadien- niet alle vereiste maatregelen genomen om de gevolgen voor het milieu te beperken of ongedaan te maken. Oplegging geldboete van 10.000,- waarvan 5.000 voorwaardelijk, proeftijd twee jaar.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBROT:2019:10406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-01-2020
CiteertitelM en R 2020/31
SamenvattingOntheffing voor het houden en laten voortplanten van de invasieve uitheemse soorten beverrat en rode neusbeer geweigerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2017 heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken de door [bedrijf] gevraagde ontheffing voor het houden en laten voortplanten van de invasieve uitheemse soorten beverrat en rode neusbeer geweigerd. [bedrijf] is een minidierentuin die door [appellant] wordt gehouden en die een aantal keer per jaar wordt opengesteld voor publiek. Tevens functioneert [bedrijf] als erkend opleidingscentrum. [bedrijf] heeft onder meer de soorten beverrat (Myocastor coypus) en rode neusbeer (Nasua nasua). Deze soorten zijn vermeld op de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014. Dit betekent dat op het houden en laten voortplanten van deze soorten diverse beperkingen van toepassing zijn op grond van artikel 7 van de Verordening. De beverratten in [bedrijf] hebben nakomelingen gekregen zonder dat [bedrijf] daarvoor toestemming had.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-01-2020
CiteertitelM en R 2020/32
SamenvattingGeluid van de bij de inrichting afgemeerde schepen dat wordt toegerekend aan de zogenoemde hotelfunctie, kan niet worden betrokken bij de bepaling van het directe geluid van de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2016 heeft het college aan [bedrijf] een omgevingsvergunning verleend voor onder meer het veranderen en in werking hebben van de inrichting aan de [locatie A] te Schiedam.
AnnotatorA. Collignon
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerecht EU 22-01-2020, T-751/18
CiteertitelM en R 2020/33
SamenvattingRegeling betreffende eco‑innovaties
Samenvatting (Bron)Beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 22 januari 2020.#Daimler AG tegen Europese Commissie.#Beroep tot nietigverklaring - Intrekking van gecertificeerde CO2-besparingen - Regeling betreffende eco-innovaties - Verordening (EG) nr. 443/2009 - Uitvoeringsverordening (EU) nr. 725/2011 - Niet voor beroep vatbare handeling - Voorbereidende maatregel - Niet-ontvankelijkheid.#Zaak T-751/18.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:EU:T:2020:5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 11-02-2020
CiteertitelM en R 2020/34
SamenvattingHeeft verdachte koolmonoxide in de lucht gebracht a.b.i. art. 173a Sr?
Samenvatting (Bron)Opzettelijke milieuverontreiniging door als eigenaar van afhaalrestaurant gehuurd aggregaat bij ingang van restaurant te plaatsen, waardoor koolmonoxide vrijkomt en zich verspreidt in restaurant en boven dat restaurant gelegen trappenhuis en woningen, art. 173a Sr. Heeft verdachte koolmonoxide in de lucht gebracht a.b.i. art. 173a Sr? Hof heeft vastgesteld dat verdachte noodaggregaat liet plaatsen bij ingang van zijn restaurant en zijn personeel opdracht gaf aggregaat aan te zetten. Nadat aggregaat in werking was gezet, kwamen grote hoeveelheden koolmonoxide vrij en werden in restaurant en in gangen, trappenhuizen en appartementen van appartementencomplex dat boven restaurant was gelegen, zeer hoge, resp. aanzienlijke concentraties koolmonoxide gemeten. Hof heeft in reactie op verweer overwogen dat geen aansluiting dient te worden gezocht bij de definitie van lucht in (sectorale) milieuwetten. Hierin ligt als s Hofs oordeel besloten dat onder lucht niet alleen buitenlucht maar ook binnenlucht dient te worden verstaan, aangezien term lucht in art. 173a Sr andere betekenis heeft dan term lucht in (sectorale) milieuwetgeving. Dat oordeel is onjuist, omdat mede gelet op wetsgeschiedenis van art. 173a Sr en in het licht van systeem van wet, onder term lucht in art. 173a Sr uitsluitend buitenlucht dient te worden verstaan. Volgt vernietiging en terugwijzing.
AnnotatorM. Velthuis
UitspraakECLI:NL:HR:2020:233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-02-2020
CiteertitelM en R 2020/35
SamenvattingZorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich mee dat het college appellant vůůr het nemen van het definitieve besluit op de hoogte had moeten stellen van zijn voornemen om de vergunning voor de gevraagde uitbreiding met 467 varkens alsnog te weigeren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek aan [appellant] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf voor het houden van vleesvarkens, aan de [locatie] in Mariahout.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-02-2020
CiteertitelM en R 2020/36
SamenvattingLast onder dwangsom, overbrenging afvalstoffen bij overbrenging van sloopschip
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2017 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 10.60, tweede lid, van de Wet milieubeheer samen met artikel 2, onder 35, sub g, van Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen bij de overbrenging van een sloopschip van BelgiŽ naar de werf van [appellante] in [plaats]. De last is tevens opgelegd wegens overtreding van artikel 10.60, vijfde lid, Wet milieubeheer samen met artikel 18, tweede lid, van de EVOA.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelM en R 2020/37
SamenvattingAppellant in hoedanigheid van curator en niet in persoon overtreder. Het college kan de kosten van bestuursdwang daarom niet op hem persoonlijk verhalen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college North Refinery en [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd.
AnnotatorU. Pellekaan , K.J. de Graaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-03-2020
CiteertitelM en R 2020/38
SamenvattingDoelstelling initiatiefnemer van belang voor het oordeel of een geopperd locatiealternatief een redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatief voor plan-MER is. Onzekere toekomstige gebeurtenissen hoeven niet in het plan-MER te worden beschouwd. Bevoegd gezag mag zonder tegendeskundigenonderzoek of de overlegging van andere objectief verifieerbare gegevens uitgaan van een door een deskundige opgestelde passende beoordeling (systeemanalyse met betrekking tot gevolgen stikstofdepositie op gevoelige hexagonen in N2000-gebieden) .
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2019 heeft de raad van de gemeente Schagen het bestemmingsplan Pallas-reactor vastgesteld. Stichting Pallas is voornemens om een multifunctionele nucleaire reactor te realiseren op het terrein van de bestaande Onderzoekslocatie Petten, die geschikt is voor het produceren van medische isotopen, industriŽle isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Deze reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor in Petten, die bijna 60 jaar operationeel is en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegundelach.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:741
Artikel aanvragenVia Praktizijn