Pensioen Jurisprudentie

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie
Datum 28-02-2020
Aflevering 2
RubriekPensioenwet
TitelHoge Raad 20-12-2019
CiteertitelPJ 2020/18
SamenvattingInformatieverplichting bij collectieve waardeoverdracht
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Pensioenrecht. Informatieverplichting bij collectieve waardeoverdracht (art. 83 Pw). Klachten over de grenzen van de rechtsstrijd en over de inhoud van de zorgplicht van de pensioenuitvoerder.
AnnotatorS.H. Kuiper
LinkVolledige tekst annotatie (vandoorne.com)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:2035
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 14-01-2020
CiteertitelPJ 2020/19
SamenvattingStatisch of dynamisch incorporatiebeding
Samenvatting (Bron)Wijziging premievrije pensioenregeling in pensioenbijdrage voor werknemers; artikel 3:305a lid 5 BW; statisch of dynamisch incorporatiebeding; welbewuste instemming; toets aan Stoof/Mammoet; hoger beroep van rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:1001
AnnotatorE. Lutjens
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelGerechtshof Den Haag 21-01-2020
CiteertitelPJ 2020/20
SamenvattingOnvoorwaardelijke indexatie
Samenvatting (Bron)Onvoorwaardelijk recht op indexatie is pensioenaanspraak. Art. 20 Pensioenwet verbiedt wijziging van onvoorwaardelijke indexatie in voorwaardelijke indexatie. Niet naar maatstaven van red en bil onaanvaardbaar om onvoorwaardlijke indexatie te handhaven
AnnotatorE. Lutjens
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet Bpf 2000
TitelRechtbank Midden-Nederland 27-11-2019
CiteertitelPJ 2020/21
SamenvattingFranchisenemers, Bpf Detailhandel
Samenvatting (Bron)Deze zaak gaat over de vraag of de franchisenemers onder de verplichtstelling van Bpf Detailhandel vallen. In artikel c.1. van het verplichtstellingsbesluit wordt detailhandel omschreven als het bedrijf van het kopen en aan particulieren verkopen van waren. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of een pizza een waar is als bedoeld in de bepaling en of er sprake is en moet zijn van de koop en verkoop van dezelfde waren.
AnnotatorB. Degelink
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:6141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet Bpf 2000
TitelRechtbank Midden-Nederland 18-12-2019
CiteertitelPJ 2020/22
SamenvattingOnder verplichtstelling PFZW?
Samenvatting (Bron)Eisende partij vraagt verklaring voor recht dat zij niet valt onder de verplichtstelling van PFZW. De vordering wordt afgewezen. De kantonrechter oordeelt dat eisende partij een werkgever is die verzekerde zorg verleend. Het enkele feit dat de vergoeding voor de verzekerde zorg loopt via een andere rechtspersoon, maakt niet dat de door eisende partij verrichte ondersteunende werkzaamheden niet als verzekerde zorg kunnen worden aangemerkt.
AnnotatorE. Lutjens
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:6099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelHoge Raad 20-12-2019
CiteertitelPJ 2020/23
SamenvattingVerboden leeftijdsonderscheid in pensioenreglement?
Samenvatting (Bron)arbeidsrecht, pensioenrecht. Verboden leeftijdsonderscheid in pensioenreglement? art. 7 lid 1, onder c, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid; objectieve rechtvaardiging voor het onderscheid? cijfermatige onderbouwing vereist? HR 18 december 2015 ECLI:NL:HR:2015:3628.
AnnotatorE. Lutjens
UitspraakECLI:NL:HR:2019:2037
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelHoge Raad 24-01-2020
CiteertitelPJ 2020/24
SamenvattingIs in een sociaal plan voorziene regeling over maximering van een ontslaguitkering (de stimuleringsregeling) in strijd met het verbod van leeftijdsdiscriminatie?
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Reorganisatie. Ontslag. Is in een sociaal plan voorziene regeling over maximering van een ontslaguitkering (de stimuleringsregeling) in strijd met het verbod van leeftijdsdiscriminatie? Art. 3, onder c, en art. 7 lid 1, onder c, WGBLA. Rechtvaardiging. Legitiem doel. Passendheid. Noodzakelijkheid. Richtlijn 2000/78/EG. HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367 (KLM). HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR2019:647 (NXP).
AnnotatorE. Lutjens
UitspraakECLI:NL:HR:2020:114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelRechtbank Amsterdam 21-01-2020
CiteertitelPJ 2020/25
SamenvattingAftopping beeindigingsuitkering
Samenvatting (Bron)aftopping beeindigingsuitkering in Sociaal Plan Delta Lloyd wel onderscheid naar leeftijd, maar objectief gerechtvaardigd
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelRechtbank Midden-Nederland 28-08-2019
CiteertitelPJ 2020/26
SamenvattingVerplicht ingaan prepensioen bij arbeidsongeschiktheid
Samenvatting (Bron)Verplicht ingaan prepensioen bij arbeidsongeschiktheid geen verboden discriminatie. Doorwerkeis. Anticumulatie onderdeel van de regeling. Geen gerechtvaardigd vertrouwen eiser.
AnnotatorE. Lutjens
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:4028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelCentrale Raad van Beroep 03-10-2019
CiteertitelPJ 2020/27
SamenvattingOuderdomspensioen voor gehuwden
Samenvatting (Bron)Terecht ouderdomspensioen voor gehuwden toegekend. Geen sprake van duurzaam gescheiden leven.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:3203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 28-01-2020
CiteertitelPJ 2020/28
SamenvattingAOW-aftoppingsregeling
Samenvatting (Bron)AOW-aftoppingsregeling in Sociaal Plan. Is het Sociaal Plan een cao? Uitleg van het Sociaal Plan volgens de cao-norm: wat betekent AOW-gerechtigde leeftijd de voor hem geldende AOW-leeftijd in de AOW-aftoppingsregeling? Is dat de toen geldende AOW-leeftijd of de AOW-leeftijd die nadien is gaan gelden na de inwerkingtreding van de wetten die leidden tot versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd en vervolgens de temporisering van die verhoging? Imprévision? Houdt de AOW-aftoppingsregeling leeftijdsdiscriminatie op grond van de Wgbl in?
AnnotatorV. Gerlach
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelRechtbank Rotterdam 16-09-2019
CiteertitelPJ 2020/29
SamenvattingGezamenlijke huishouding?
Samenvatting (Bron)AOW, gezamenlijke huishouding. De omstandigheid dat betrokkenen een huurovereenkomst hebben gesloten doet er niet aan af dat sprake is van wederzijdse zorg die verder gaat dan een in een zakelijke relatie gebruikelijk is.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2019:7302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelHoge Raad 17-01-2020
CiteertitelPJ 2020/30
SamenvattingEenzijdig wijzigingsbeding
Samenvatting (Bron)Verzoek tot herstel (art. 31 Rv) dan wel aanvulling (art. 32 Rv) van HR 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1864 (zaken met nummers 18/02225, 18/02224, 18/02226 en 18/02236), omdat niet alle cassatiemiddelen zouden zijn behandeld.
AnnotatorE. Lutjens
UitspraakECLI:NL:HR:2020:72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelGerechtshof Amsterdam 09-07-2019
CiteertitelPJ 2020/31
SamenvattingArbeidsongeschiktheidsverzekering
Samenvatting (Bron)Appel van ECLI:NL:RBNHO:2017:4649. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vordering van een werknemer tot verklaring van recht dat het de verzekeraarster Loyalis niet is toegestaan een uitsluitingsclausule voor bepaalde ziektebeelden in de polis op te nemen. Vordering is door de eerste rechter afgewezen. De klachten die de werknemer daartegen opwerpt, leiden in hoger beroep niet tot een ander oordeel.
AnnotatorL.E. Kalkman-Bogerd , W.M.A. Kalkman
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2019:2395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 07-01-2020
CiteertitelPJ 2020/32
Samenvatting(On)voorwaardelijke indexatieregeling
Samenvatting (Bron)Vordering tot nakoming van (on)voorwaardelijke indexatieregeling na waardeoverdracht. Uitleg pensioenovereenkomst. Verplichtingen werkgever. Het hof beveelt een meervoudige comparitie van partijen.
AnnotatorB. Degelink
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Midden-Nederland 18-12-2019
CiteertitelPJ 2020/33
SamenvattingKunnen werknemers eisende partij door vrijwillige aansluiting bij BPL voldoen aan voorwaarden voor toekomstige toekenning van extra pensioen?
Samenvatting (Bron)De zaak gaat over de vraag of werknemers van eisende partij door de vrijwillige aansluiting van eisende partij bij BPL kunnen voldoen aan de voorwaarden voor toekomstige toekenning van extra pensioen (VPL-regeling). De kantonrechter wijst de vordering van eisende partij af.
AnnotatorT. Huijg
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:6107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEchtscheiding
TitelRechtbank Rotterdam 06-09-2019
CiteertitelPJ 2020/34
SamenvattingVerzoek om afstorting pensioen
Samenvatting (Bron)Echtscheiding. Huwelijk gesloten op Curaçao. Ter zitting gedaan aanvullend verzoek zorgregeling behandeld. Verzoek om afstorting pensioen afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2019:7321
Artikel aanvragenVia Praktizijn