AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 14-10-2020
Aflevering 38
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 29-04-2020
CiteertitelAB 2020/356
SamenvattingSchadevergoeding voor moeten herschrijven van aanvraag NWO-subsidie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 augustus 2016 heeft het bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek het verzoek van [appellant] om vergoeding van schade, voor zover dit betrekking heeft op 1.513,38 voor het herschrijven van zijn aanvraag, toegewezen en het verzoek voor het overige afgewezen.
AnnotatorL. di Bella
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 17-06-2020
CiteertitelAB 2020/357
SamenvattingDe vreemdeling komt uit Sierra Leone en wil verblijf bij zijn vriendin (verder: referent). De staatssecretaris heeft deze aanvraag afgewezen. Uitzetting is niet in strijd met artikel 8 EVRM, onder meer omdat er geen sprake is van een objectieve belemmering om het gezinsleven met referent in Sierra Leone uit te oefenen. De vreemdeling meent dat die belemmering er wel is, dan wel vindt dat het Bureau Medische Advisering ingeschakeld had moeten worden, omdat referent door haar psychische problemen en de behandeling die zij daarvoor krijgt niet met hem mee kan naar Sierra Leone.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2017 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
AnnotatorL.M. Koenraad , A.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 15-07-2020
CiteertitelAB 2020/358
SamenvattingOmgevingsvergunning klimrots. Belanghebbendheid zakelijk of persoonlijke gerechtigden van een perceel dat grenst aan het perceel waarop het betrokken besluit ziet, of dat gelijk te stellen is met een aangrenzend perceel.
Samenvatting (Bron)Karting Eefde exploiteert een kartbaan, klimpark en survivalbaan op het perceel. [wederpartij] woont op het perceel [locatie 1] en is eigenaar van een perceel, dat voorheen bekend was als het perceel [locatie 2] te Eefde (hierna: perceel [locatie 2]). Bij besluit van 25 juli 2017 heeft het college aan Karting Eefde een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo voor het bouwen van een klimrots ten behoeve van de survivalbaan op het perceel. De vergunde klimwand is 12 m hoog. De afstand tussen het perceel [locatie 2] en de voorziene klimwand bedraagt ongeveer 15 m. Tussen de locatie van de klimwand en het perceel van [wederpartij] staan loofbomen. [wederpartij] verhuurt het perceel. Het perceel is in gebruik bij een stichting die daarop een landgoed ontwikkelt. Op het perceel staat een yurt.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1671
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 27-05-2020
CiteertitelAB 2020/359
SamenvattingJeugdwet, jeugdhulp. De rechtbank heeft zich ten onrechte niet vergewist of er nog mogelijkheden waren voor nader onderzoek naar de benodigde jeugdhulp in de te beoordelen periode of een nadere motivering van het bestreden besluit. De rechtbank heeft ten onrechte zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Het college heeft een aanvraag van betrokkenen om jeugdhulp op grond van de Jeugdwet afgewezen. De rechtbank heeft het bestreden besluit vernietigd, zelf in de zaak voorzien en aan betrokkenen een pgb voor begeleiding individueel voor zeven uur per week toegekend. De rechtbank heeft overwogen dat het onderzoek door het college onvoldoende zorgvuldig is geweest. De rechtbank heeft aanleiding gezien om zelf in de zaak te voorzien omdat tussen zijn uitspraak en de periode in geding meer dan vier jaren is verstreken en tijdsverloop waardoor een goed onderzoek niet meer mogelijk is niet ten nadele van betrokkenen mag strekken. De rechtbank heeft zich ten onrechte niet vergewist of het college nog mogelijkheden zag voor nader onderzoek naar de benodigde jeugdhulp in de te beoordelen periode of een nadere motivering van het bestreden besluit. Niet is gebleken dat het college door tijdsverloop niet meer kan vaststellen wat de benodigde aard en omvang van de benodigde hulp is. Bovendien beschikte de rechtbank over onvoldoende gegevens om op de gekozen wijze zelf in de zaak te voorzien. De rechtbank heeft ten onrechte zelf in de zaak voorzien. De aangevallen uitspraak komt in zoverre voor vernietiging in aanmerking. Ook de Raad heeft onvoldoende gegevens om het geschil definitief te beslechten en geeft opdracht om de gebreken aan het bestreden besluit te herstellen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:1150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 21-07-2020
CiteertitelAB 2020/360
SamenvattingIntrekking verleende bijstand. Beoordeling of betrokkene verzuimd heeft binnen de daartoe gestelde termijn de bij het opschortingsbesluit gevraagde gegevens of gevorderde bewijsstukken te verstrekken. Indien dat het geval is, dient vervolgens te worden nagegaan of de betrokkene hiervan een verwijt kan worden gemaakt.
Samenvatting (Bron)Intrekken na opschorten. Niet verschijnen op oproep. Geen verwijt ten aanzien van niet openen post. Voorziening in vorm van wekelijkse hulp bij postbehandeling. Hersteltermijn van één dag te kort. Afgewezen nieuwe aanvraag wordt mede-vernietigd in verband met onzekere grondslag intrekking.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:1571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 21-04-2020
CiteertitelAB 2020/361
SamenvattingBouwvergunning met vrijstelling voor fitness/sportschool krijgt formele rechtskracht na vierde beslissing op bezwaar van concurrent.
Samenvatting (Bron)overheidsaansprakelijkheid; bouwvergunning met vrijstelling voor fitness/sportschool krijgt formele rechtskracht na vierde beslissing op bezwaar van concurrent; geen causaal verband tussen onrechtmatige eerdere beslissingen en schade van concurrent.
AnnotatorL. di Bella
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:858
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 01-04-2020, 18/1719
CiteertitelAB 2020/362
SamenvattingEen geneeskundige verklaring van een behandelaar vormt geen verplichting voor de staatssecretaris om nader onderzoek te verrichten.
AnnotatorL.M. Koenraad , A.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:9113
Artikel aanvragenVia Praktizijn