AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 28-05-2005
Aflevering 21
TitelHof van Justitie EG, 12-04-2005, C-145/03
CiteertitelAB 2005/160
SamenvattingMedische behandeling buiten lidstaat waarvoor toestemming is verleend.

Erven Annette Keller
tegen
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), voorheen Instituto Nacional de la Salud (Insalud).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 12 april 2005. # Erven Annette Keller tegen Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Instituto Nacional de Gestion Sanitaria (Ingesa). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Juzgado de lo Social n? 20 de Madrid - Spanje. # Sociale zekerheid - Artikelen 3 en 22 van verordening nr. 1408/71 - Artikel 22 van verordening nr. 574/72 - Ziekenhuisopname in andere dan bevoegde lidstaat - Noodzaak van spoedhulp in levensbedreigende situatie - Overbrenging van verzekerde naar ziekenhuis in derde staat - Draagwijdte van formulieren E 111 en E 112. # Zaak C-145/03.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina915-927
UitspraakECLI:EU:C:2005:211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-04-2005, 200409626/1 en 38 andere nummers
CiteertitelAB 2005/161
SamenvattingToewijzingsbesluiten broeikasgasemissierechten; gevoegde zaken; toepassing bestuurlijke lus; criteria toewijzingsplan rechterlijk toetsbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2004, kenmerk KVI/2004101123, hebben verweerders broeikasgasemissierechten voor de planperiode 2005 tot en met 2007 toegewezen aan inrichtingen die vallen onder het systeem van de handel in broeikasgasemissierechten. Dit besluit is op 22 en 25 oktober 2004 aan belanghebbenden toegezonden; de kennisgeving is op 25 oktober 2004 gepubliceerd (Stcrt. 2004, nr. 205).
AnnotatorCh.W. Backes
Pagina927-941
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200500292/1
CiteertitelAB 2005/162
SamenvattingAanvraag; belanghebbende; verzoek.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina941-943
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200404021/1
CiteertitelAB 2005/163
SamenvattingPlanschadevergoeding; planologische vergelijking; binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Echt het verzoek van appellante om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorA.R. Neerhof
Pagina944-946
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200405877/1
CiteertitelAB 2005/164
SamenvattingWegsleepregeling Wegenverkeerswet; bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2002 tot toepassing van bestuursdwang heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) het voertuig van appellante met kenteken [] (hierna: het voertuig) doen verwijderen omdat het geparkeerd stond voor een in-/uitrit.
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina947-949
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-02-2005, AWB 03/1416
CiteertitelAB 2005/165
SamenvattingRegiotaxi Vechtdal (Noordoost-Overijssel); financiële bijdragen in de exploitatiekosten voor 2000 en 2001; subsidie; Uitvoeringsovereenkomst; besluit; beroep bij CBB; belanghebbende; "groepsreis".
Samenvatting (Bron)Wet personenvervoer 2000
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina950-957
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT1735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-02-2004, AWB 03/447 en 03/448
CiteertitelAB 2005/166
SamenvattingBelanghebbende; ontvankelijkheid
Samenvatting (Bron)9500 Mededingingswet
AnnotatorG.J.M. Cartigny
Pagina958-963
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AO5968
Artikel aanvragenVia Praktizijn