AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 29-10-2020
Aflevering 40
RubriekHof van Justitie van de Europese Unie
TitelHvJ EU 02-07-2020, C-477/19
CiteertitelAB 2020/370
SamenvattingSysteem van strikte bescherming van diersoorten
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 2 juli 2020.#IE tegen Magistrat der Stadt Wien.#Verzoek van Verwaltungsgericht Wien om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 12, lid 1 - Systeem van strikte bescherming van diersoorten - Bijlage IV - Cricetus cricetus (veldhamster) - Voortplantings- en rustplaatsen - Beschadiging of vernieling - Verlaten plaatsen.#Zaak C-477/19.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2020:517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 19-08-2020
CiteertitelAB 2020/371
SamenvattingLast onder dwangsom. Inbrekerswerktuigen op een openbare plaats.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer een dwangsom van 2.500,- bij [wederpartij] ingevorderd. De politie heeft op 8 januari 2017 om 03.48 uur een melding gekregen dat bij Fietshandel Berger te Hoofddorp glasgerinkel was gehoord. De politie ging naar de opgegeven plaats en constateerde om 04:15 uur dat in de bosjes een breekijzer en zwarte handschoenen lagen. Volgens de politie behoorden deze toe aan [wederpartij] en heeft zij hem daarom aangehouden op verdenking van poging tot inbraak. Hiervan is op 8 januari 2017 een op ambtsbelofte getekend proces-verbaal opgemaakt. Bij besluit van 9 februari 2017 heeft het college vanwege deze feiten aan [wederpartij] een last onder dwangsom opgelegd. Deze last houdt in dat hij op een openbare plaats geen inbrekerswerktuigen mag vervoeren of bij zich mag hebben. Dat is verboden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 van de gemeente Haarlemmermeer.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2001
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 08-07-2020
CiteertitelAB 2020/372
SamenvattingBij beroep tegen niet tijdig nemen besluit bepaalt bestuursrechter nadere termijn. Uitspraak over lengte van nadere termijn en hoogte dwangsom.
Samenvatting (Bron)De vreemdeling heeft tegen het uitblijven van een besluit op zijn aanvraag om hem een verblijfsvergunning asiel te verlenen beroep ingesteld bij de rechtbank. Bij een gegrond beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit bepaalt de bestuursrechter een nadere termijn waarin de staatssecretaris alsnog een besluit bekendmaakt en daaraan verbindt hij een dwangsom. Deze uitspraak gaat over de lengte van de nadere termijn en de hoogte van de dwangsom.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 18-03-2020
CiteertitelAB 2020/373
SamenvattingPlanschade. Overgangsbepalingen. Afdeling hanteert als hoofdregel dat mogelijkheden op grond van overgangsbepalingen bij bestemmingsplan buiten beschouwing gelaten dienen te worden bij een planologische vergelijking (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 20 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ4970, en de uitspraak van 27 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3980).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas aan [appellant sub 2] een tegemoetkoming in planschade toegekend en besloten de schade in natura te compenseren. [appellant sub 2] is sinds 1991 eigenaar van percelen aan de [locatie] in Moordrecht. Deze gronden hebben een omvang van ongeveer 37.900 m2. In augustus 2015 heeft [appellant sub 2] het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade. Hij stelt dat de bij hem in eigendom zijnde percelen als gevolg van het op 8 oktober 2009 inwerking getreden bestemmingsplan "Restveen en Groene Waterparel" in waarde zijn gedaald, waardoor hij vermogensschade lijdt.
AnnotatorG.M. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 25-03-2020
CiteertitelAB 2020/374
SamenvattingOvergangsrecht oude bestemmingsplan ten onrechte niet betrokken in planvergelijking met nieuwe bestemmingsplan en in schadetaxatie?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellant] is sinds 16 oktober 1978 eigenaar van de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen op het perceel aan de locatie] te Veenendaal. Volgens [appellant] was het in de oude situatie, krachtens het overgangsrecht van de partiŽle herziening van het Uitbreidingsplan Industrieterrein II van 17 november 1988, toegestaan om een oppervlakte van 980 m≤ van de onroerende zaak voor algemene detailhandel te gebruiken. In het nieuwe bestemmingsplan is dit gebruik beperkt tot detailhandel in ICT-artikelen en ski-artikelen. Dit heeft een grote invloed gehad op de courantheid van de onroerende zaak.
AnnotatorG.M. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelAB 2020/375
SamenvattingDienstenrichtlijn, exceptieve toetsing en weigering omgevingsvergunning voor detailhandel in tuinbouwgebied van Twello.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Voorst geweigerd aan RetailPlan omgevingsvergunning te verlenen voor de functiewijziging naar detailhandel op het perceel Burgemeester van der Feltzweg 142 te Twello.
AnnotatorT. Groot , J. Langer
LinkVolledige tekst annotatie (stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 08-07-2020
CiteertitelAB 2020/376
SamenvattingNieuw feit of veranderde omstandigheid? Deskundige inschakelen?
Samenvatting (Bron)Nieuw feit of veranderde omstandigheid als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb. Het Uwv heeft alsnog een medisch inhoudelijke en arbeidskundige beoordeling verricht en daarmee de aanvraag van 28 juli 2015 beoordeeld als ware het een eerste aanvraag. Op basis van de voorhanden zijnde medische informatie is een nieuwe FML opgesteld van 11 november 2019 waarin aanvullende beperkingen zijn opgenomen. Appellante heeft tegen de medische beoordeling aangevoerd dat er ook beperkingen moeten worden gesteld ten aanzien van het vasthouden en verdelen van de aandacht, zelfstandig handelen, handelingstempo, alsmede voor schrijven en zien. Dit standpunt van appellante wordt niet gevolgd. Geen aanleiding een deskundige in te schakelen, zoals door appellante verzocht. De thans geselecteerde functies zijn in medisch opzicht geschikt voor appellante. Er is aanleiding om het Uwv te veroordelen in de proceskosten van appellante.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:1419
Artikel aanvragenVia Praktizijn