Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 26-10-2020
Aflevering 5
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 14-07-2020
CiteertitelJBO 2020/95
SamenvattingAansprakelijkheid, Verzekeringsrecht, Asbest.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Verzekeringsrecht. Milieuschade- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Asbest. Agrarisch bedrijf. Verontreiniging bodem door loslaten asbestdeeltjes van dakplaten op stallen. Onzeker voorval. Verontreiniging door emissie. Uitleg polisvoorwaarden. Geen eigen gebrek door fout in materiaalkeuze. Van buiten komend onheil. Verwijderen en vervangen dakplaten geen bereddingskosten.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:2175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 08-07-2020
CiteertitelJBO 2020/96
SamenvattingMandatering, Procedure, Omgevingsdienst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, naar aanleiding van een melding en een verzoek van Havenbedrijf Amsterdam N.V., een beschikking genomen als bedoeld in de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming (hierna: de Wbb) - een zogenoemde beschikking ernst en spoed - voor de locatie Ruijgoord 80 in Amsterdam (hierna: de locatie). Verder heeft het college krachtens artikel 39 van de Wbb ingestemd met het door het Havenbedrijf Amsterdam N.V. ingediende saneringsplan. Dit saneringsplan is opgesteld vanwege een ernstige verontreiniging van de bodem van meer dan 25 m≥ met zware metalen zoals chroom, koper, lood en zink.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 22-07-2020
CiteertitelJBO 2020/97
SamenvattingBodemsanering, Grondwateronttrekking, Klimaatverandering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland ingestemd met het evaluatieverslag van 17 juli 2018 van fase 2A van de bodemsanering die is uitgevoerd op de locatie Voordenpark te Zaltbommel. In het besluit heeft het college onder meer overwogen dat in het evaluatieverslag voor het vervolg van de grondwatersanering wordt voorgesteld om te stoppen met de sulfaatinjectie en dat door middel van jaarlijkse monitoring in de periode van 2018 tot 2024 zal worden getoetst of blijvend wordt voldaan aan de saneringsdoelstelling, te weten het bereiken van een stabiele eindsituatie. Verder heeft het college vermeld dat de grondwateronttrekkingen van Sachem niet meer als een actieve saneringsmaatregel in de periode van 2018 tot 2024 worden beschouwd. Het kan volgens het college echter wel als onderdeel van een terugvalscenario worden ingezet bij ongewenste verspreiding van benzeen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 29-06-2020
CiteertitelJBO 2020/98
SamenvattingSloptank, Scheepvaart, Dumping.
Samenvatting (Bron)Economische zaak; art. 6.2 lid 1 Waterwet; art. 13 Wet bodembescherming. Verdachte heeft opzettelijk zonder vergunning van het waterschap restlading uit een sloptank van zijn schip in de Farmsumer haven gebracht en daarnaast (tezamen en in vereniging) een deel van die lading in de berm gebracht, terwijl verdachten opzettelijk niet aan hun verplichting hebben voldaan alle maatregelen te nemen ter voorkoming daarvan dan wel de verontreiniging en de gevolgen ervan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Asfalt en klinkerbestrating zijn geen bodem in de zin van de Wet Bodembescherming; een berm is dat wel. De verdachte kan, gelet op diens positie, ten aanzien van beide feiten als dader worden beschouwd, die telkens opzettelijk heeft gehandeld. Het beroep van verdachte op de aanwezigheid van een verontschuldigbare dwaling ten aanzien van de feiten, wordt door de economische politierechter verworpen, nu hem niet van feiten en omstandigheden is gebleken die tot afwezigheid van schuld behoren te leiden. De economische politierechter spreekt verdachte van een deel van de tenlastelegging vrij en legt ten aanzien van bewezenverklaarde gedeelte een geldboete op van 5000,- subsidiair 60 dagen vervangende hechtenis, waarvan 2500,- subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Aangevers waterschap Hunze en Aas, gemeente Delfzijl en Groningen Seaports NV hebben elk voor zich een vordering benadeelde partij ingediend. Verhouding tussen publiekrechtelijke regeling kostenverhaal ex art. 7.22 Waterwet resp. art. 75 Wet Bodembescherming en civiele actie uit onrechtmatige daad. Een benadeelde partij die zich in het strafproces heeft gevoegd en die een vordering indient van meer dan 25.000, is niet verplicht zich aldaar te laten vertegenwoordigen door een advocaat (art. 51f lid 4 Sv en art. 79 jo 93 Rv), zoals door de raadsvrouw is gesteld. De benadeelde partijen zijn niet-ontvankelijk in hun vorderingen aangezien een onderzoek naar de ingediende vorderingen zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2020:2307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 25-06-2020
CiteertitelJBO 2020/99
SamenvattingStorten, Zorgplicht, Granuliet.
Samenvatting (Bron)Handhaving 6.2 en 6.8 Waterwet vanwege stort granuliet in het oppervlaktewater. Vooralsnog geen aanknopingspunten dat stort granuliet leidt tot verontreiniging.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2020:3097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 15-07-2020
CiteertitelJBO 2020/100
SamenvattingSchuldig eigenaar, Loodverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Kopers stellen dat tuin bij het gekochte huis lood bevat en dat dit aan het normale gebruik in de weg staat. Uitleg omvang van de garantiebepaling in NVM-koopovereenkomst. Bespreking ingebrachte rapporten mbt lood. Aankondiging deskundigenbewijs. Vrijwaringsvordering van de verkoper jegens gemeente ligt voor afwijzing gereed, omdat deze vrijwaring niet overeen is gekomen (er is geŽxonereerd) en er ook geen andere grondslag is. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2021:10822
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RBROT:2020:6268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 08-07-2020
CiteertitelJBO 2020/101
SamenvattingOmgevingswet, Omgevingsplan, Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak, onderscheidenlijk tussenuitspraak van 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2772, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Boekel opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van deze uitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 22 februari 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied 2016" en het besluit van 4 april 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Reparatieherziening Buitengebied 2016" te herstellen.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1608
Artikel aanvragenVia Praktizijn