Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 31-10-2020
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelSleutelen aan het mededingingsrecht
CiteertitelMediaforum 2020, afl. 5. p. 145
SamenvattingHet mededingingsrecht staat onder druk. Er is twijfel of de huidige mededingingsregels toereikend zijn om de concurrentie te waarborgen op digitale markten waar online platforms en data een belangrijke rol vervullen. Ook de Europese Commissie heeft deze twijfels. En dat is opmerkelijk: al bijna 60 jaar is het mededingingsrecht toegepast om op te treden tegen concurrentieverstoringen zoals kartelvorming en misbruik van machtspositie.
Auteur(s)G.P. van Duijvenvoorde
Pagina145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
Titel‘De rechter is mijn hoeder’ – Aanzet tot een klanttevredenheidsonderzoek
CiteertitelMediaforum 2020, afl. 5. p. 146
SamenvattingMensen, bedrijven of organisaties die hun naam besmeurd zien door de pers kunnen als uiterste redmiddel naar de rechter stappen. Maar levert dat ook wat op, in de ogen van die ‘mediagedupeerden’? In aansluiting op eerdere publicaties, onder andere in Mediaforum, doet dit artikel verslag van een klanttevredenheidsonderzoek.
Auteur(s)J.J. van Vegchel
Pagina146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelDe verantwoordelijkheid van nieuwsmedia om de stem van minderjarigen te laten horen
CiteertitelMediaforum 2020, afl. 5. p. 152
SamenvattingDe coronacrisis heeft, zo lijkt het, een beweging in gang gezet die al langer sluimerde in onze samenleving: de emancipatie van minderjarigen. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar hebben het recht hun mening te uiten en actief te participeren in het publieke debat over alle onderwerpen die hen aangaan. Dat staat in het VN-Kinderrechtenverdrag. Minderjarigen kunnen zo laten horen wat zijzelf in hun belang achten. In de praktijk hebben ze echter maar weinig te zeggen over maatregelen en beslissingen die hun leven beïnvloeden. Daar spelen nieuwsmedia ook een rol in. Zij laten de stem van kinderen en jongeren slechts mondjesmaat horen, terwijl ze de maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen die stem op te nemen in hun berichtgeving. Specifieke gedragscodes of richtlijnen zouden de eerbiediging van het recht van minderjarigen om te worden gehoord kunnen stimuleren en waarborgen.
Auteur(s)W.A.H. Breedijk-Loffeld
Pagina152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOratiebespreking
TitelWillekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht
CiteertitelMediaforum 2020, afl. 5. p. 162
SamenvattingOratie Tilburg University, januari 2020. Het doel van deze rede is te verkennen of geautomatiseerde besluitvorming zo uniek of in elk geval bijzonder is dat ze een eigen lemma binnen de bestuursrechtswetenschap verdient. Onder geautomatiseerde besluitvorming versta ik in dit verband de totstandkoming van besluiten met behulp van een systeem dat automatisch (zonder menselijke tussenkomst) kan handelen. Geautomatiseerde besluitvorming staat voor mij niet gelijk aan ‘algoritmische besluitvorming’ ofwel besluitvorming met behulp van algoritmen. Zoals ik later in deze rede zal uitwerken, kan het perspectief van ‘algoritmische besluitvorming’ juist een brug slaan tussen de werelden van het ‘analoge’ en het ‘digitale’ bestuursrecht.
Auteur(s)J. Wolswinkel
Pagina162
LinkVolledige tekst oratie (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 03-09-2020, C-719/18 (Vivendi)
CiteertitelMediaforum 2020/15
SamenvattingBerekening van de omzet die is behaald in de sector elektronische communicatie en in de mediasector
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 september 2020.#Vivendi SA tegen Autorit? per le Garanzie nelle Comunicazioni.#Verzoek van Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Elektronische communicatie - Artikel 11, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Vrijheid en pluriformiteit van de media - Vrijheid van vestiging - Artikel 49 VWEU - Richtlijn 2002/21/EG - Artikelen 15 en 16 - Nationale regeling waarbij het een onderneming die in een sector aanmerkelijke marktmacht heeft, wordt verboden om een ,aanzienlijke economische omvang' te verkrijgen in een andere sector - Berekening van de omzet die is behaald in de sector elektronische communicatie en in de mediasector - Definitie van de sector elektronische communicatie - Beperking tot markten die ex ante zijn gereguleerd - Inaanmerkingneming van de omzet van verbonden vennootschappen - Vaststelling van een andere omzetdrempel voor vennootschappen die actief zijn in de sector elektronische communicatie.#Zaak C-719/18.
AnnotatorP.J. Kreijger
UitspraakECLI:EU:C:2020:627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerecht EU 28-05-2020, T‑399/16 (CK Telecoms UK/Commissie)
CiteertitelMediaforum 2020/16
SamenvattingOvereenkomsten voor het delen van netwerken – Mate van concentratie. Vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt is het arrest van groot belang, omdat het Gerecht voor het eerst sinds de invoering van de Concentratieverordening3 uit 2004 een besluit van de Commissie toetst waarin een concentratie is verboden, terwijl deze niet zou heb‑ ben geleid tot het ontstaan of versterken van een dominante positie van de gefuseerde entiteit.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Eerste kamer - uitgebreid) van 28 mei 2020.#CK Telecoms UK Investments Ltd tegen Europese Commissie.#Zaak T-399/16.
AnnotatorG.D.G.M.G. Béquet
LinkVolledige tekst annotatie (brinkhof.com)
UitspraakECLI:EU:T:2020:217
Artikel aanvragenVia Praktizijn