Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 06-11-2020
Aflevering 11
RubriekRedactioneel
TitelDeregulering leidt tot ongewenste onzekerheid
CiteertitelBR 2020/79
SamenvattingEr gloort hoop aan de horizon: als de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt dan kent het Besluit activiteiten leefomgeving een stuk eenvoudiger systematiek met 1) minder op rijksniveau gereguleerde activiteiten, 2) ‘richtingaanwijzers’ die vastleggen welke regels voor welke activiteit gelden, en 3) een systeem om voor complexere vergunningplichtige activiteiten zoveel mogelijk regels in de vergunning zelf op te nemen.
Auteur(s)A. Collignon
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGezondheidsaspecten in het omgevingsplan
CiteertitelBR 2020/80
SamenvattingVerbeteren van gezondheid in de fysieke leefomgeving, vermindering van gezondheidsachterstanden, verlagen druk op het dagelijkse leven bij jeugd en jongvolwassenen en bijdragen aan vitaal ouder worden. Dit zijn de vier gezondheidsvraagstukken waar het Rijk en de gemeenten de komende jaren mee aan de slag gaan en waarover afspraken zijn gemaakt in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024. Dat gezondheid ons kostbaarste bezit is en niet vanzelfsprekend, is tijdens de Coronacrisis wel duidelijk geworden, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis. Hij constateert dat we alles doen om uit de crisis te komen en het tegelijkertijd heel belangrijk vinden om ook nieuwe antwoorden te vinden op andere gezondheidsvraagstukken.
Auteur(s)F.P.C.L. Tonnaer
LinkVolledige tekst nota (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTien jaar Crisis- en herstelwet
CiteertitelBR 2020/81
SamenvattingDe Crisis- en herstelwet en het bijbehorende Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BChw) gelden tot de Omgevingswet in werking treedt, met een overgangsregeling voor lopende projecten. Dat wordt ook hoog tijd, want doordat het een nogal ambitieuze aangroeiwetgeving is met een gebrekkige aansluiting op de Wro en Wabo, is het niet eenvoudig om ermee te werken.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 12-08-2020
CiteertitelBR 2020/82
SamenvattingStadsboerderij. Geurhinder, hinder van vliegen en gezondheidsproblemen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2018 heeft de raad van de gemeente Emmen het bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-Amsterdamsestraat ('t Nije Hoff)" vastgesteld. Het plan maakt een zogeheten stadsboerderij mogelijk aan de Nieuw-Amsterdamsestraat in Emmen, aan de rand van de wijk Bargeres en ten noorden van de woonwijk Delftlanden. De stadsboerderij betreft een melkveehouderij met een omvang van ongeveer 70 melk- en kalfkoeien en 60 stuks jongvee, zo staat in de plantoelichting. Bij de veehouderij kunnen daarnaast grondgebonden agrarische activiteiten plaatsvinden en producten worden verkocht die ter plaatse worden geproduceerd. Ook voorziet het plan in horeca en educatie. [belanghebbende A] en [belanghebbende B] zijn de initiatiefnemers van het plan. [appellant A] en [appellant B] kunnen zich niet verenigen met de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt. Zij vrezen dat de voorziene stadsboerderij leidt tot onder meer geurhinder, hinder van vliegen en gezondheidsproblemen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 15-07-2020
CiteertitelBR 2020/83
SamenvattingHuisvesting arbeidsmigranten. Vertrouwensbeginsel , principebesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2019 heeft de raad van de gemeente Zaltbommel het bestemmingsplan "Buitengebied Zaltbommel, Maas-Waalweg 15 Zuilichem" vastgesteld. Proscopius is eigenaar van het perceel Maas-Waalweg 15 en exploiteerde tot 1 januari 2018 een partycentrum op dit perceel (De Heeren van Suylichem). Zij heeft het voornemen om op dit perceel en het naastgelegen perceel dat een agrarische bestemming heeft, grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Het gaat daarbij om zeven gebouwen met in totaal 200 wooneenheden. Het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel heeft op 11 juli 2017 besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief, in lijn met het in 2017 door de raad vastgestelde beleid. Naar aanleiding van maatschappelijke onrust over het initiatief heeft de raad echter besloten om het beleid over huisvesting van arbeidsmigranten te heroverwegen.
AnnotatorS.F.A. van Ravels
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 12-08-2020
CiteertitelBR 2020/84
SamenvattingDe Minister van OCW heeft aan appellant een subsidie verleend voor de instandhouding van het rijksmonument “het Groot Arsenaal” ter hoogte van 50% van de subsidiabele kosten, te weten € 500.000. Op basis van de door appellant ingediende stukken heeft de Minister van OCW de subsidie op € 72.832 (50% van de subsidiabele kosten) vastgesteld. De Afdeling heeft niet de overtuiging gekregen dat het vaststellingsbesluit niet juist is. De door appellant overgelegde stukken tonen niet aan dat de subsidiabele kosten hoger zijn. De Afdeling sluit niet uit dat er meer kosten subsidiabel waren, maar die kosten heeft appellant onvoldoende verantwoord. Tot slot oordeelt de Afdeling dat aan betaling van voorschotten niet het vertrouwen kan worden ontleend dat de kosten zijn verantwoord.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de subsidie voor [appellant] ten behoeve van het rijksmonument "het Groot Arsenaal" te Bergen op Zoom vastgesteld op 72.832,00. Op 1 september 2008 heeft [appellant] een aanvraag ingediend voor subsidie, zoals bedoeld in het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten, voor rijksmonument het Groot Arsenaal, gelegen aan de Rijtuigweg 44 te Bergen op Zoom, met monumentennummer 531079. Bij de aanvraag was het daarbij behorende instandhoudingsplan gevoegd. Bij besluit van 12 juni 2009 heeft de minister aan [appellant] ten behoeve van het rijksmonument een subsidie verleend ter hoogte van 50% van de subsidiabele kosten, te weten 500.000,00. Dit besluit is onherroepelijk geworden. De subsidie is lager vastgesteld omdat het grootste deel van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, niet dan wel niet geheel is uitgevoerd overeenkomstig het instandhoudingsplan.
AnnotatorS.E.A. Groeneveld , D. van Tilborg
LinkVolledige tekst annotatie (AKD.eu)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Omgevingsrecht
TitelRaad van State 08-07-2020
CiteertitelBR 2020/85
SamenvattingOmgevingsvergunning seismisch onderzoek. Vergunning van rechtswege.
Samenvatting (Bron)Op 28 februari 2019 heeft Vermilion een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, om seismisch onderzoek te mogen uitvoeren in de onderzoeksgebieden Hemelum en Lemsterland voor zover gelegen binnen de gemeente De Fryske Marren. Daarbij is aangegeven dat de werkzaamheden vanaf 1 oktober 2019 zullen starten en 3 maanden zullen duren om het te onderzoeken gebied te doorlopen en dat de werkzaamheden bij belemmeringen van organisatorische aard door zullen schuiven naar dezelfde periode in 2020 of 2021. Bij brief van 1 mei 2019 heeft het college Vermilion erop gewezen dat de aanvraag niet volledig is en haar in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen zes weken aan te vullen.
AnnotatorJ.A. Mohuddy
LinkVolledige tekst annotatie (AKD.eu)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Omgevingsrecht
TitelRaad van State 19-08-2020
CiteertitelBR 2020/86
SamenvattingBouwplan, parkeerbehoefte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Landerd aan [appellant sub 1] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van acht appartementen op het perceel aan de [locatie 3] te Schaijk. [appellant sub 1] is eigenaar van het perceel en wil daar acht appartementen realiseren. Op het perceel staat een woonhuis met een winkelruimte. Daarvan blijven een van de zijgevels en een deel van de fundering gehandhaafd. De rest wordt gesloopt. Het bouwplan voorziet in een gebouw van drie bouwlagen. Op de begane grond zijn twee appartementen, acht inpandige parkeerplaatsen en bergingen gesitueerd. De eerste verdieping is voorzien van vier appartementen en de tweede verdieping van twee appartementen met een terras. Het bouwplan heeft een bouwhoogte van 11 m.
AnnotatorR.J.G. Bäcker , R.P.M.G. van den Boorn
LinkVolledige tekst annotatie (BarentsKrans.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1995
Artikel aanvragenVia Praktizijn