Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-11-2020
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelKroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2019/2020
CiteertitelTBR 2020/142
SamenvattingIn deze kroniek worden de Adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode 1 juli 2019 - 1 juli 2020.
Auteur(s)B.H.J. Blaisse-Verkooijen , L. Knoups
LinkVolledige tekst artikel (Potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchorsing en de termijnen van par. 14 UAV en par. 16 UAV-GC 2005
CiteertitelTBR 2020/143
SamenvattingAan de hand van jurisprudentie en literatuur bespreekt mr. T.L. de Leeuwe onder andere de vraag wat nodig is voor een schorsing in de zin van par. 14 lid 1 UAV/par. 16 lid 1 UAV-GC 2005, en de vraag hoe de termijnen van par. 14 lid 8 UAV/16 lid 7 UAV-GC 2005 en par. 14 lid 6 UAV/par. 16 lid 5 UAV-GC 2005 zich tot elkaar verhouden.
Auteur(s)T.L. de Leeuwe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 19-08-2020
CiteertitelTBR 2020/144
SamenvattingBestemmingsplan "Lijnbaankwartier-Coolsingel". Geluidbelasting. Verwijzing naar de VNG-Brochure Bedrijven en milieuzonering,
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 27 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:927 (hierna: de tussenuitspraak), heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de tussenuitspraak de daarin geconstateerde gebreken in het besluit van 1 februari 2018, waarbij het bestemmingsplan "Lijnbaankwartier-Coolsingel" is vastgesteld, te herstellen. In 7.4 van de tussenuitspraak heeft de Afdeling overwogen dat de raad wat betreft de geluidbelasting niet heeft kunnen volstaan met de enkele verwijzing naar de VNG-Brochure Bedrijven en milieuzonering, maar had moeten onderzoeken of de horeca-exploitaties van Coco-Nuts en andere en Skihut Exploitatie en andere na de realisering van de woningen nog zullen kunnen voldoen aan de in artikel 2.19a van het Activiteitenbesluit milieubeheer gestelde normen.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 19-08-2020
CiteertitelTBR 2020/145
SamenvattingUitwerkingsplicht bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haaren het verzoek van [appellante] en anderen tot vaststelling van het Uitwerkingsplan Driehoeven fase II te Haaren afgewezen. De in geding zijnde gronden liggen in het noordelijk deel van de locatie Driehoeven - Langeweg in de kern van Haaren en zijn eigendom van [gemachtigde], [persoon A] en [persoon B]. Ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Kom Haaren" is aan deze gronden de bestemming "Gemengd - Uit te werken" en de gebiedsaanduiding "[appellante]-terreinen" toegekend. Deze bestemming moet in overeenstemming met de uitwerkingsregels van dat plan worden uitgewerkt. In opdracht van [appellante] en anderen is op 4 augustus 2016 het ontwerp uitwerkingsplan Driehoeven - fase II ('ontwerpplan') opgesteld. Dit ontwerpplan voorziet in de realisatie van 1.850 m2 bruto vloeroppervlakte commerciŽle ruimten (winkelunits), 35 wooneenheden (appartementen) en de daarbij behorende (parkeer)voorzieningen.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 01-07-2020
CiteertitelTBR 2020/146
SamenvattingBestemmingsplan, burgerwoning, vertrouwensbeginsel, toezegging
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Zuidplas de aanvraag van [appellant] om een bestemmingsplan vast te stellen voor de realisatie van een burgerwoning aan de Zuidelijke Dwarsweg te Zevenhuizen afgewezen. [appellant] heeft de gemeenteraad verzocht om een bestemmingsplan vast te stellen voor de realisering van een burgerwoning op zijn perceel aan de Zuidelijke Dwarsweg, nabij nummer []. Daarvoor is het ontwerpbestemmingsplan "Woning Zuidelijke Dwarsweg" opgesteld. Het college heeft dit ontwerpplan niet in procedure gebracht. Op 3 juli 2018 heeft de raad besloten om de aanvraag tot vaststelling van het bestemmingsplan af te wijzen. Het bezwaarschrift tegen de afwijzing is ongegrond verklaard.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 08-07-2020
CiteertitelTBR 2020/147
SamenvattingBeroep tegen niet tijdig bekend maken van omgevingsvergunning van rechtswege gegrond
Samenvatting (Bron)Op 28 februari 2019 heeft Vermilion een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, om seismisch onderzoek te mogen uitvoeren in de onderzoeksgebieden Hemelum en Lemsterland voor zover gelegen binnen de gemeente De Fryske Marren. Daarbij is aangegeven dat de werkzaamheden vanaf 1 oktober 2019 zullen starten en 3 maanden zullen duren om het te onderzoeken gebied te doorlopen en dat de werkzaamheden bij belemmeringen van organisatorische aard door zullen schuiven naar dezelfde periode in 2020 of 2021. Bij brief van 1 mei 2019 heeft het college Vermilion erop gewezen dat de aanvraag niet volledig is en haar in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen zes weken aan te vullen.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
CiteertitelTBR 2020/148
SamenvattingBevoegdheidsincident. Het in artikel 17 AVA 2013 opgenomen arbitrage-beding is onredelijk bezwarend als bedoeld in artikel nu dit beding opdrachtgevers (consumenten) geen termijn van tenminste een maand gunt, een en ander als bedoeld in artikel 6:236 aanhef en onder n BW juncto artikel 6:233, aanhef en onder a, BW. Dat feitelijk wel een termijn van een maand is gegund maakt dit niet anders. Opdrachtgevers stemmen niet in met beslechting door de Raad. Geen welbewuste keuze voor arbitrage.
AnnotatorC.M.D.S. Pavillon
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn