AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 16-11-2020
Aflevering 43
RubriekHof van Justitie van de Europese Unie
TitelHvJ EU 16-07-2020, C-133/19, C-136/19, C-137/19
CiteertitelAB 2020/393
SamenvattingKinderen van de gezinshereniger die meerderjarig zijn geworden tijdens de beslissingsprocedure of de gerechtelijke procedure tegen de beslissing tot afwijzing van het verzoek om gezinshereniging
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 16 juli 2020.#B. M. M. e.a. tegen ?tat belge.#Prejudici?le verwijzing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Immigratiebeleid - Recht op gezinshereniging - Richtlijn 2003/86/EG - Artikel 4, lid 1 - Begrip ,minderjarig kind' - Artikel 24, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Belangen van het kind - Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte - Kinderen van de gezinshereniger die meerderjarig zijn geworden tijdens de beslissingsprocedure of de gerechtelijke procedure tegen de beslissing tot afwijzing van het verzoek om gezinshereniging.#Gevoegde zaken C-133/19 en C-136/19.
AnnotatorM.A.K. Klaassen
UitspraakECLI:EU:C:2020:577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 27-05-2020
CiteertitelAB 2020/394
SamenvattingAsiel minderjarige vreemdeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet in behandeling genomen.
AnnotatorM.A.K. Klaassen
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 14-10-2020
CiteertitelAB 2020/395
SamenvattingWob. Openbaarmaking van correspondentie en gemaakte afspraken tussen de Belgische staat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur deels ingewilligd. [appellant] heeft verzocht om openbaarmaking van alle correspondentie en gemaakte afspraken tussen de Belgische staat, dan wel het Vlaams Gewest en de Nederlandse Staat aangaande het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, de uitvoering van het Verdrag en de verwerving en ontpoldering van de Hedwigepolder door de Nederlandse Staat, alsmede alle beschikbare documenten met betrekking tot die correspondentie en afspraken. De minister heeft [appellant] meegedeeld dat drieënzeventig documenten zijn aangetroffen die onder de reikwijdte van het Wob-verzoek vallen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 14-10-2020
CiteertitelAB 2020/396
SamenvattingWob. Openbaarmaking van correspondentie en gemaakte afspraken tussen de Belgische staat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2018 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het verzoek van [wederpartij] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur deels ingewilligd. [wederpartij] heeft verzocht om openbaarmaking van alle correspondentie en gemaakte afspraken tussen de Belgische staat, dan wel het Vlaams Gewest en de Nederlandse Staat aangaande het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, de uitvoering van het Verdrag en de verwerving en ontpoldering van de Hedwigepolder door de Nederlandse Staat, alsmede alle beschikbare documenten met betrekking tot die correspondentie en afspraken.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 20-11-2019
CiteertitelAB 2020/397
SamenvattingExploitatievergunning speelautomatenhal. Schaarse vergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2016 heeft de burgemeester een aanvraag van Jack's Casino om verlening van een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal afgewezen.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3918
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-04-2019
CiteertitelAB 2020/398
SamenvattingACM heeft in strijd met het verbod van willekeur gehandeld door jegens naam 1 zonder waarschuwing tot handhaving over te gaan, terwijl zij 40 andere webwinkels wél eerst heeft gewaarschuwd.
Samenvatting (Bron)Wet handhaving consumentenbescherming. Oplegging van twee boetes door ACM voor 1) overtreding van de terugbetalingsverplichting en 2) overtreding van de informatieverplichting op de website. Het College bevestigt de uitspraak van de rechtbank, met dien verstande dat schending van het verbod van willekeur met zich brengt dat ACM niet in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van haar bevoegdheid om [naam 1] een bestuurlijke boete op te leggen. Het College overweegt voorts dat ACM wegens strijd met het legaliteitsbeginsel niet bevoegd was om jegens [naam 1] handhavend op te treden ten aanzien van de terugbetalingsverplichting. De aangevallen uitspraak wordt in zoverre vernietigd. Het College vernietigt voorts het sanctiebesluit van ACM. Het hoger beroep van [naam 1] is gegrond. Het hoger beroep van ACM is ongegrond.
AnnotatorH.E. Bröring , A. Outhuijse
LinkVolledige tekst annotatie (rug.nl)
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 17-06-2020
CiteertitelAB 2020/399
SamenvattingDwangsom. Geen omgevingsvergunning voor bouwen. Leidt een verzoek van een belanghebbende tot het nemen van een sanctiebesluit, dan levert dat op zichzelf geen strijd met het gelijkheidsbeginsel op ten opzichte van gevallen waarin niet om handhaving is verzocht en geen sanctiebesluit is genomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2018 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om een recreatieverblijf en een vrijstaande berging met aangebouwde overkapping aan de [locatie] te Handel, gemeente Gemert-Bakel (hierna: het perceel), te verwijderen en verwijderd te houden. [appellant] is sinds 2016 eigenaar van het perceel. Het perceel is gelegen op recreatiepark De Rooye Asch. Op het perceel bevinden zich een recreatieverblijf en een vrijstaande berging met aangebouwde overkapping. Het recreatieverblijf is in 1985 gerealiseerd, en is in de loop van 1991 uitgebreid. Voor geen van de op het perceel aanwezige bouwwerken is een bouwvergunning als bedoeld in de destijds geldende Woningwet, dan wel een omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend.Op 20 juni 2013 heeft Wind Mee, eigenaresse van het recreatiepark, een verzoek ingediend bij het college om handhavend op te treden tegen de illegale bouwwerken op het recreatiepark.
AnnotatorH.E. Bröring , A. Outhuijse
LinkVolledige tekst annotatie (rug.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1410
Artikel aanvragenVia Praktizijn