Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-09-2020
Aflevering 8
RubriekRedactioneel
TitelDe nieuwe generatie bestuursrechtjuristen aan het woord
CiteertitelNTB 2020/201
SamenvattingPromotieonderzoek laat goed zien waar de nieuwe generatie bestuursrechtjuristen zich zoal mee bezighoudt. Daarom heeft de deelredactie negen promovendi bestuursrecht gevraagd een bijdrage voor het NTB te schrijven die verband houdt met hun promotieonderzoek. De oogst ligt voor u: een speciale editie van het NTB die in haar geheel bestaat uit bijdragen van promovendi.
Auteur(s)F. Çapkurt , M. Ippel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelTussen stimuleren en contracteren: over de concurrentie tussen subsidies en opdrachten, in het bijzonder bij prijsvragen
CiteertitelNTB 2020/202
SamenvattingIn de praktijk blijken overheden prijsvragen breed in te zetten. Juridisch gezien worden die prijsvragen niet alleen vormgegeven als aanbestedingsprocedure, maar bijvoorbeeld ook als verdeelwijze voor subsidies. Zodoende begeeft de overheid zich bij het uitschrijven van prijsvragen bij uitstek in het grijze gebied tussen subsidies en opdrachten. In dit artikel wordt de inzet van de prijsvraag als nieuwe speler in dit grijze gebied verkend.
Auteur(s)L.W. Verboeket
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelNaar een indringender exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften aan algemene rechtsbeginselen
CiteertitelNTB 2020/203
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt auteur twee deelonderwerpen uit het promotieonderzoek. In paragraaf 2 gaat zij in op het operationaliseringvraagstuk en besteedt daarbij aandacht aan de mogelijke operationalisering van de toetsing aan de beginselen van evenredigheid, formele zorgvuldigheid en motivering. In paragraaf 3 belicht zij deels de procesrechtelijke kant van het onderzoek door in te gaan op de vraag in hoeverre niet (tijdig) of zonder succes aangevochten algemeen verbindende voorschriften nog exceptief kunnen worden getoetst.
Auteur(s)M. van Zanten
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2016
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelWie zijn zij…?! De representativiteit van procederende belangenorganisaties
CiteertitelNTB 2020/204
SamenvattingDe rol van belangenorganisaties in het Nederlandse recht staat volop in de belangstelling, mede naar aanleiding van recente high profile rechtszaken waarin de rechter de overheid terugfloot. Illustratief is de klimaatzaak van Urgenda, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de Staat de CO2-uitstoot moet reduceren. Een ander voorbeeld is de procedure van een coalitie van belangenorganisaties tegen de Staat waarin de rechtbank het Systeem Risico Indicatie dat fraude met sociale voorzieningen opspoort in strijd achtte met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Auteur(s)R. Stolk
LinkVolledige tekst artikel (universiteitleiden.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:2006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe onthoudingsregeling voor raadsleden: de onzekerheid houdt aan
CiteertitelNTB 2020/205
SamenvattingIn de geschiedenis van totstandkoming van artikel 2:4 Awb is wel betoogd dat artikel 28 Gemeentewet een lex specialis is ten opzichte artikel 2:4 Awb. De Afdeling lijkt die redenering echter niet te volgen. Ook na de veelbesproken Zeeman Vastgoed-uitspraak uit 2013 is nog altijd het uitgangspunt dat artikel 2:4 Awb van toepassing is wanneer een raadslid (beweerdelijk) een persoonlijk belang heeft. Dat moet veranderen, zo blijkt uit het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur.
Auteur(s)M.H.W.C.M. Theunisse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelTransparant revolveren kan men leren!
CiteertitelNTB 2020/206
SamenvattingUit onderzoek is gebleken dat de verstrekking van publieke financiering via revolverende fondsen in veel gevallen vergelijkbaar is met subsidieverstrekking. Of dit ook betekent dat revolverende fondsen de relatief nieuwe transparantieverplichting in acht moeten nemen bij het verstrekken van financiering is echter onduidelijk. In deze bijdrage wordt daarom de vraag beantwoord of, en zo ja, in hoeverre revolverende fondsen zijn gebonden aan de transparantieverplichting bij het verstrekken van financiering aan eindbegunstigden.
Auteur(s)V. van Waarde
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelRechterlijke toetsing van de evidence base van AVV: over het waarom, wanneer en hoe
CiteertitelNTB 2020/207
SamenvattingIn mijn proefschrift, getiteld ‘Rechterlijke toetsing van de evidence base van AVV’ (werktitel), werp ik de vraag op hoe vanzelfsprekend het anno 2020 nog is dat de bestuursrechter zich niet buigt over het wetgevingsproces. Zou het vanuit de idee van tegenmacht niet op de weg van de rechter liggen om bij beroepen als die van Viruswaarheid een debat te faciliteren c.q. in goede banen te leiden, tussen samenleving en de overheid?
Auteur(s)L.A. van Heusden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelOntvangstbevestigingen en tegenberichten: wat er gebeurt na de melding
CiteertitelNTB 2020/208
SamenvattingDe meldingsplicht is de verplichting voor burgers om het verrichten van een activiteit vooraf kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het instrument wordt door wet- en regelgevers veelvuldig gebruikt als een regeldruk verminderend alternatief voor een vergunningplicht. Wanneer het bevoegd gezag immers geen besluit in de zin van de Awb hoeft te nemen, blijven burgers en bestuursorganen tijdrovende voorbereidingsprocedures (afd. 4.1 Awb) en eventueel daaropvolgende bezwaar- en beroepsprocedures bespaard.
Auteur(s)W.P. van der Meulen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelMaatwerk aan de keukentafel: van ‘hoera’ begrip tot betwiste norm
CiteertitelNTB 2020/209
SamenvattingIn de zoektocht naar een meer responsieve overheid, hebben beleidsmakers maatwerk als nieuw ideaal omarmd. Maatwerk wordt opgevoerd als tegenhanger van een te zeer op regeltjes en protocollen gerichte overheid die iedereen gelijk behandelt zonder rekening te houden met verschillende behoeften en voorkeuren. De zogenaamde bureaucratische systeemwereld heeft de menselijke maat uit het oog verloren en mist de aansluiting op de leefwereld.
Auteur(s)E. Linthorst , L. Oldenhof
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelUitvoeringsverplichtingen in vergunningsstelsels
CiteertitelNTB 2020/210
SamenvattingDe overheid intervenieert van oudsher op terreinen waar het publiek belang aanwezig is. Door middel van overheidsovereenkomsten, concessies en vergunningen grijpt zij bij sectorspecifieke markten in zodra een bepaalde activiteit als wenselijk wordt beoordeeld. Zij doet dit onder andere door uitvoeringsverplichtingen op te nemen waarin haar beleidsdoelen worden vertaald naar prestatiegerichte verplichtingen voor private partijen. Zo worden na de frequentieveilingen voor mobiele netwerkfrequenties vergunninghouders verplicht om de vergunde activiteit daadwerkelijk uit te voeren.
Auteur(s)M. Coerts
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurlijke organisatie
CiteertitelNTB 2020/212
SamenvattingMet onder meer aandacht voor het arrest van de Hoge Raad van 6 december 2019 over de reikwijdte van art. 11 EVRM (vrijheid van vereniging).
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef , N. Jak , L.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelSubsidies en bestuursrechtelijke geldschulden
CiteertitelNTB 2020/213
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de kwalificatie van een financiële tegemoetkoming als subsidie (of juist niet) is dan ook met zekere regelmaat onderwerp van geschil.
Auteur(s)J. Kennis , S.O. Visch , J.P. Heinrich
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2019:13275
Artikel aanvragenVia Praktizijn