Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 31-10-2020
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelNiet weten is zéker geen doen
CiteertitelNTB 2020/233
SamenvattingDe Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft enkele jaren geleden indringend aandacht gevraagd voor het (gebrek aan) ‘doenvermogen’ van de burger. De Raad vatte dat probleem mooi samen in de titel van zijn rapport: Weten is nog geen doen. Bij de afgelopen jaren gebleken problemen rond de bestuurlijke uitvoering van wetgeving is dat gebrek aan doenvermogen pijnlijk zichtbaar geworden. Uit de toeslagenaffaire, maar ook uit andere praktijken van uitvoering van wetgeving, blijkt dat van de burger wordt verwacht dat deze permanent oplet of hij wel alle verplichte stappen heeft gezet, vaak op straffe van zware negatieve gevolgen.
Auteur(s)S. Zijlstra
LinkVolledige tekst rapport (wrr.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelInspiratie door internationale samenwerking in het bestuursrecht: over ACA-Europe
CiteertitelNTB 2020/234
SamenvattingIn dit artikel willen auteurs stilstaan bij het werk van de ACA (Association of the Councils of State and the Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union) , dat in de Nederlandse bestuursrechtelijke gemeenschap weinig bekendheid lijkt te genieten.
Auteur(s)M.K.G. Tjepkema , L.A. van Heusden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelHet tijdelijk huisverbod: tussen familierecht en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2020/235
SamenvattingHet huisverbod is een ingrijpende maatregel. Het maakt inbreuk op de grondrechten van degene die uit huis wordt gezet (inbreuk op family life en huisrecht), met de bedoeling de achterblijver(s) tegen geweld te beschermen. Het huisverbod is bestuursrechtelijk van aard en niet punitief van karakter. Voor oplegging is niet vereist dat een strafbaar feit is gepleegd. Met het huisverbod moet (verdere) escalatie worden voorkomen. De burgemeester heeft een inspanningsverplichting om in de afkoelingsperiode van het huisverbod de uithuisgeplaatste en de achterblijver hulp aan te bieden.
Auteur(s)C.A. Schreuder
UitspraakECLI:NL:2013:RVS:3070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBeginselen van behoorlijk bestuur
CiteertitelNTB 2020/236
SamenvattingIn een periode van twee decennia zag een onvoorstelbare hoeveelheid rechtspraak over de abbb het daglicht. Slechts het topje van de ijsberg werd in deze kroniek besproken. Maar dat topje betreft nog altijd een enorme berg rechtspraak. Wat gedurende deze periode opvalt, is dat de abbb – het is eigen aan rechtsbeginselen – enerzijds een verrassend constant beeld genereren wat betreft hun normerende werking. Anderzijds is het aantal verfijningen en uitwerkingen enorm. Het mooie van rechtsbeginselen is hun kneedbaarheid.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels , B.A. Beijen , M.H.W.C.M. Theunisse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2020/237
SamenvattingDeze kroniekperiode beslaat het tijdvak dat loopt van half maart tot medio september 2020. Een periode waarin Nederland piepend en krakend tot stilstand is gekomen door het coronavirus. Een periode ook waarin niet alleen van de gezondheidszorg het uiterste wordt gevraagd, maar waarin ook de constitutionaliteit van ons bestuursrecht aan een serieuze test wordt onderworpen.2 Ook voor het bestuursprocesrecht geldt dat in tijden van corona wordt gevraagd om creativiteit en aanpassingsvermogen.
Auteur(s)J.C.A. de Poorter , L.A. van Heusden , C.J. de Lange
Artikel aanvragenVia Praktizijn