Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 19-11-2020
Aflevering 7513
RubriekRedactioneel
TitelArt. 122 Gemeentewet mag komen te vervallen
CiteertitelGst. 2020/133
SamenvattingBij de herziening van de Gemeentewet heeft de Leidse hoogleraar en staatsraad i.b.d. (wijlen) prof. F.H. van der Burg ervoor gepleit om zowel art. 121 als art. 122 Gemw te schrappen. De bijzondere wetgever zou per geval moeten bepalen wat de status is van bestaande verordeningen en welke ruimte er is voor eventuele aanvulling. Naar dat pleidooi zou alsnog eens goed moeten worden geluisterd.
Auteur(s)A.E. Schilder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConcept-AMvB voor bestrijding recreatief gebruik van lachgas geeft aanleiding tot vragen
CiteertitelGst. 2020/134
SamenvattingOp 12 juni 2020 is een Ontwerpbesluit tot wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet ter consultatie gepubliceerd. Lachgas wordt in het Ontwerpbesluit op lijst II geplaatst en daardoor is onder andere het bereiden, verkopen en aanwezig hebben van lachgas verboden. In dit artikel bespreekt Adriaanse het Ontwerpbesluit en de Nota van Toelichting.
Auteur(s)W.P. Adriaanse
LinkVolledige tekst besluit (raadvanstate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe invloed van de afgeleide onschuldpresumptie op herstelsancties in de sociale zekerheid
CiteertitelGst. 2020/135
SamenvattingDe na deze artikelnoot opgenomen uitspraak laat opnieuw zien dat het bestuursorgaan en de bestuursrechter zich onder omstandigheden – meer dan zij voorheen gewend waren – uitgebreid rekenschap dienen te geven van de uitkomst in een parallelle strafzaak. Dat is het gevolg van toepassing van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) waaruit kort gezegd naar voren komt dat, in verband met de onschuldpresumptie die in de strafzaak van toepassing is, in het bestuursrechtelijke traject geen twijfel gezaaid mag worden over de juistheid van het (vrijspraak)oordeel van de strafrechter.
Auteur(s)M.W. Venderbos
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 25-02-2020
CiteertitelGst. 2020/136
SamenvattingStrafrechtelijk arrest is nieuw feit.
Samenvatting (Bron)Afgewezen verzoek om terug te komen op besluit tot intrekking en terugvordering. Strafrechtelijk arrest is nieuw feit. Beroep op onschuldpresumptie slaagt niet omdat in strafrechtelijke procedure andere rechtsvraag voorlag. Hof heeft beoordeeld of appellant heeft nagelaten te melden dat hij gezamenlijke huishouding voerde; college heeft beoordeeld of er sprake was van een situatie van duurzaam gescheiden leven waarbij gezamenlijk hoofdverblijf niet van belang is. Geen evidente onredelijkheid om niet terug te komen op oorspronkelijk besluit.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-09-2020
CiteertitelGst. 2020/137
SamenvattingOverlast door nieuwe gedeelte A4 en onderliggende wegennet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat [appellant] een tegemoetkoming in geleden nadeel toegekend van 28.100,00, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 20 november 2015. Het geschil betreft een verzoek om schadevergoeding (nadeelcompensatie) als gevolg van het op 3 maart 2011 in werking getreden "Tracébesluit A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, gedeelte Steenbergen" (hierna: het Tracébesluit), waarbij is gekozen voor een autosnelweg ten westen van de kern Steenbergen tussen de aansluiting Halsteren (A4) en de aansluiting Dinteloord (A4/A29). De woning van [appellant] en zijn echtgenote ligt door het Tracébesluit vlakbij het nieuwe gedeelte van de A4 en het onderliggende wegennet en dat levert overlast op. [appellant] stelt dat de woning door het Tracébesluit in waarde is verminderd en moeilijk verkoopbaar is geworden.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-07-2020
CiteertitelGst. 2020/138
SamenvattingExploitatievergunningen vaartuigen
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 26 april, 28 april en 1 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam meerdere aanvragen van exploitatievergunningen voor vaartuigen in het segment 'Bemand groot' afgewezen. Op 16 september 2017 heeft Rederij Amsterdam B.V. het college op grond van artikel 4:17 Awb in gebreke gesteld vanwege het niet tijdig nemen van een besluit op zeven bezwaarschriften van 5 mei 2017. Op 5 november 2017 hebben [appellant A], [appellant B], De Hoge Wier B.V., Rederij Amsterdam B.V., [appellant D] en Twee Gebroeders B.V. het college in gebreke gesteld vanwege het niet tijdig nemen van een besluit op 28 bezwaarschriften van 5 mei 2017. Rederij Amsterdam B.V. heeft ook op 13 februari 2018 het college in gebreke gesteld wegens het niet tijdig nemen van een besluit op 45 bezwaarschriften van 5 mei 2017, 6 mei 2017 en 6 juni 2017. Alle ingebrekestellingen zijn inhoudelijk gelijkluidend.
AnnotatorA. Drahmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-06-2020
CiteertitelGst. 2020/139
SamenvattingGunningsprocedure voor verlening totalisatorvergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2017 heeft de kansspelautoriteit aan Sportech Racing B.V., thans: ZEbetting & Gaming Nederland B.V. vergunning tot het organiseren van de totalisator bedoeld in artikel 23 van de Wet op de kansspelen verleend. Ingevolge artikel 24 van de Wok kan de kansspelautoriteit aan één rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid vergunning verlenen tot het organiseren van een totalisator. Deze vergunning werd sinds 1998 onderhands aan ZEbetting verleend. Op 15 november 2016 heeft de kansspelautoriteit aangekondigd een transparante gunningsprocedure uit te schrijven voor de verlening van de totalisatorvergunning voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2022. Op 29 november 2016 heeft de kansspelautoriteit de aanvang van de gunningsprocedure op haar website bekendgemaakt. Daarbij zijn de kansspelorganisaties in de gelegenheid gesteld om naar de vergunning mee te dingen.
AnnotatorC.N. van der Sluis , C.J. Dekker
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 21-07-2020
CiteertitelGst. 2020/140
SamenvattingIn redelijkheid geen gebruik maken van bevoegdheid de bijstand te herzien.
Samenvatting (Bron)Herzien en terugvorderen te weinig verrekende, wisselende inkomsten. In strijd met rechtszekerheidsbeginsel. In redelijkheid geen gebruik maken van bevoegdheid de bijstand te herzien.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:1573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-08-2020
CiteertitelGst. 2020/141
SamenvattingParkeerbelasting. Voor een naar een onbevoegd bestuursorgaan per e-mail verzonden bezwaar- of beroepschrift, ook in het geval waarin de elektronische weg niet openstaat, geldt een doorzendplicht op grond van artikel 6:15 van de Awb geldt, aangezien die e-mail, indien het onbevoegde bestuursorgaan wel de bevoegde instantie zou zijn geweest, voor hem de verplichting met zich zou hebben gebracht bovenstaande herstelmogelijkheid te bieden aan de indiener.
Samenvatting (Bron)Parkeerbelasting. Ontvankelijkheid beroep. Doorzendplicht.
AnnotatorC.N. van der Sluis , L.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:6422
Artikel aanvragenVia Praktizijn