Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-10-2020
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelOp vakantie met de trein!
CiteertitelM en R 2020/87
SamenvattingDe maatregelen om de besmettingen door het COVID-19-virus te beperken hebben soms een positief effect op het milieu. Zo waren er veel minder vliegbewegingen dit voorjaar en daardoor was er minder geluidoverlast en luchtverontreiniging rond Schiphol. Voorlopig moeten we onze bewegingen beperken en vakantie vieren in of dicht bij huis. Mijn hoop is dat we, als het weer kan, voor onze vakanties binnen Europa eens wat vaker voor de trein kiezen in plaats van voor het vliegtuig.
Auteur(s)R. Uylenburg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMogelijkheden om veehouderijen door middel van de provinciale omgevingsverordening te verplichten tot verduurzaming
CiteertitelM en R 2020/88
SamenvattingIn dit artikel gaat auteur in op de mogelijkheden en eventuele juridische beperkingen om veehouderijen door middel van een provinciale omgevingsverordening te stimuleren dan wel te verplichten tot verduurzaming en innovatie, ik neem daarbij de IOV als voorbeeld. De situatie in Noord-Brabant illustreert dat dergelijk beleid alleen mogelijk is als het juridisch ťn bestuurlijk haalbaar is. De eisen in de IOV zijn strenger dan landelijk is voorgeschreven.
Auteur(s)J.K. van de Poel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 07-07-2020
CiteertitelM en R 2020/89
SamenvattingAfvalstoffenverordening, Ja/(Ja)-sticker, Kwantum
Samenvatting (Bron)Amsterdam heeft met ingang van 1 januari 2018 een nieuw systeem van brievenbusstickers ingevoerd om de verspreiding van ongewenst drukwerk te voorkomen, het zogenaamde opt-insysteem. De inwoners van Amsterdam kunnen met een Ja/(Ja)-sticker expliciet aangeven of zij ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Het opt-insysteem heeft met ingang van 1 januari 2018 (datum inwerkingtreding) zijn grondslag gekregen in artikel 17 van de Afvalstoffenverordening in samenhang met artikel 10.23 van de Wet Milieubeheer. De gemeente Amsterdam heeft Kwantum een last onder dwangsom opgelegd omdat inwoners van Amsterdam bij de gemeente hebben geklaagd dat zij ongevraagd reclame van, onder anderen, Kwantum hebben ontvangen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat sprake is van een overtreding omdat Kwantum reclamedrukwerk heeft laten bezorgen op adressen zonder Ja/(Ja)-sticker en dat Kwantum op grond van artikel 17 van de Afvalstoffenverordening daarvoor (mede) verantwoordelijk kan worden gehouden en dat het voor haar niet onmogelijk is om hiertegen de benodigde maatregelen te nemen.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:3313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-07-2020
CiteertitelM en R 2020/90
SamenvattingFlickBike, last onder bestuursdwang, deelfietsen openbare ruimte
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2017 heeft het dagelijks bestuur FlickBike een last onder bestuursdwang opgelegd, inhoudende dat zij alle deelfietsen die door haar te huur worden aangeboden op of aan de weg, binnen drie weken uit de openbare ruimte dient te verwijderen en verwijderd te houden. FlickBike is een bedrijf dat deelfietsen verhuurt. Deze deelfietsen staan in de openbare ruimte gestald. Via een app op de smartphone kan een huurder een beschikbare fiets vinden en die vervolgens huren. Als de huurder op zijn bestemming is, kan hij de deelfiets achterlaten in de openbare ruimte en kan hij de huur via de app beŽindigen. De deelfiets is dan beschikbaar voor een volgende huurder. Aan de oplegging van de last heeft het dagelijks bestuur ten grondslag gelegd dat het op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden is op of aan de weg of het openbaar water tegen betaling diensten aan te bieden of te verlenen voor een werkzaamheid.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 11-08-2020
CiteertitelM en R 2020/91
SamenvattingMeewerken aan veldonderzoek? Ecologen.
Samenvatting (Bron)art. 5:56 BW meewerken aan veldonderzoek? misbruik van bevoegdheid? stikstofdepositie
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2020:6302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-09-2020
CiteertitelM en R 2020/92
SamenvattingOvertreding voorschriften verbonden aan bij besluit verleende ontheffing in Flora- en Faunawet neergelegde verbodsbepalingen ten behoeve van diverse diersoorten voor de realisatie van het project "Heropening Polderhoofdkanaal".
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het verzoek om handhaving van onder meer [appellante sub 3] afgewezen. Volgens het verzoek moet handhavend worden opgetreden tegen de gemeente Opsterland wegens overtreding van de voorschriften die zijn verbonden aan de bij besluit van 5 april 2013 door de staatssecretaris verleende ontheffing van de in artikel 11 van de Flora- en Faunawet (hierna: Ffw) neergelegde verbodsbepalingen ten behoeve van diverse diersoorten voor de realisatie van het project "Heropening Polderhoofdkanaal". In de gemeenten Opsterland en Smallingerland ligt het Polderhoofdkanaal. Het PHK verbindt de Nieuwe Vaart in het zuiden met de Wijde Ee in het noorden. Het kanaal is ongeveer 7,5 kilometer lang en loopt van De Ulesprong naar Nij Beets en dan met een knik richting De Veenhoop. Het PHK is in het verleden aangelegd en gebruikt om turf af te voeren, maar is sinds 1959 afgesloten voor scheepvaart.
AnnotatorF. Onrust
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2091
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 03-09-2020, C‑21/19. C‑22/19. C‑23/19
CiteertitelM en R 2020/93
SamenvattingOverbrenging van een mengsel van dierlijke bijproducten en ander materiaal
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 september 2020.#Strafzaak tegen XN e.a.#Verzoeken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Afvalstoffen - Overbrengingen - Verordening (EG) nr. 1013/2006 - Afvalstoffen die onder de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming vallen - Artikel 1, lid 3 - Onder erkenningseisen vallende overbrenging - Richtlijn 2008/98/EG - Artikel 5, lid 1 - Begrip ,bijproducten' - Verordening (EG) nr. 1069/2009 - Artikel 3, punt 1 - Begrip ,dierlijke bijproducten' - Overbrenging van een mengsel van dierlijke bijproducten en ander materiaal.#Gevoegde zaken C-21/19-C-23/19.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:C:2020:636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-09-2020
CiteertitelM en R 2020/94
SamenvattingKnalapparaat op perceel Hollandsche Rading. Geluidsoverlast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Bilt het verzoek van [appellant] en anderen om handhavend op te treden tegen het knalapparaat op het perceel [locatie] te Hollandsche Rading, afgewezen. [belanghebbende] heeft een veehouderij op het perceel. [appellant] en anderen zijn omwonenden van het perceel. Zij stellen geluidsoverlast te ervaren van een knalapparaat dat [belanghebbende] gebruikt om vogels bij zijn veevoer weg te jagen. [appellant] en anderen hebben bij brief van 12 juli 2017 een verzoek om handhaving ingediend vanwege het zonder vergunning gebruiken van het knalapparaat. Het college heeft bij het besluit van 12 januari 2018 de afwijzing van het verzoek om handhaving in stand gelaten. Daarbij heeft het college betrokken dat met het ambtshalve besluit van 24 augustus 2017 handhavend is opgetreden.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-09-2020
CiteertitelM en R 2020/95
SamenvattingDoden edelherten Oostvaardersplassen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2018 heeft GS van Flevoland op grond van de Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om in de Oostvaardersplassen edelherten te doden met gebruikmaking van het geweer tot een doelstand van 490 edelherten in het belang van de bescherming van wilde flora en fauna en van de instandhouding van natuurlijke habitats, ter beperking van de omvang de populatie van dieren in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden en ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren. Deze procedure gaat over de opdracht van GS aan Staatsbosbeheer om de populatie edelherten door afschot terug te brengen tot het aantal van 490. Deze opdracht liep tot 1 januari 2020. De rechtbank heeft de opdracht op 12 november 2019 herroepen, waardoor vanaf die datum geen edelherten meer geschoten mochten worden. Er waren op dat moment nog ongeveer 1.500 edelherten in het gebied aanwezig.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-09-2020
CiteertitelM en R 2020/96
SamenvattingGeluidbelasting panden in gebied bestemmingsplan "Groot Waterloo"
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor een aantal panden in het gebied van het bestemmingsplan "Groot Waterloo". Wijkcentrum dOude Stadt en de Bewonersraad zijn organisaties die de belangen van de bewoners in het plangebied behartigen. Zij zijn onder meer bezorgd over de geluidhinder in het plangebied. Zij achten het van groot belang dat maatregelen worden genomen om geluidhinder te verminderen.
AnnotatorW. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-09-2020
CiteertitelM en R 2020/97
SamenvattingExtern salderen
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak, onderscheidenlijk tussenuitspraak van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3836, heeft de Afdeling provinciale staten van Noord-Brabant opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van deze uitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 15 juli 2016 tot vaststelling van het inpassingsplan "Logistiek Park Moerdijk" te herstellen.De Afdeling heeft over het beroep van SBBM en VMM in 11.1 van de tussenuitspraak geoordeeld dat het inpassingsplan is vastgesteld in strijd met artikel 19j, derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, omdat bij de vaststelling van het inpassingsplan niet kon worden verwezen naar de passende beoordeling die ten grondslag lag aan het Programma Aanpak Stikstof. Verder heeft de Afdeling overwogen dat de nieuwe passende beoordeling die provinciale staten in 2017 na de vaststelling van het inpassingsplan hebben laten opstellen geen aanleiding geeft tot het in stand laten van de rechtsgevolgen.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-09-2020
CiteertitelM en R 2020/98
SamenvattingOmgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de oprichting varkenshouderij
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad geweigerd aan [appellante sub 2] een omgevingsvergunning te verlenen voor de oprichting van een vleesvarkensbedrijf aan de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode. Op 19 mei 2016 heeft [appellante sub 2] bij het college van b en w een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de oprichting van een varkenshouderij met vier stallen van elk 4.870 m2 voor de huisvesting van in totaal 17.680 varkens, een loods, overige voorzieningen en het aanleggen van een uitrit ten behoeve van de varkenshouderij op een perceel van 3 ha aan de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode. De aanvraag omvat de activiteiten planologisch strijdig gebruik, bouwen, een uitweg (inrit), gebiedsbescherming ingevolge de Natuurbeschermingswet en milieu.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2317
Artikel aanvragenVia Praktizijn