Juridisch up to Date

Uitgever Rendement Uitgeverij
Tijdschrift Juridisch up to Date
Datum 28-10-2020
Aflevering 10
RubriekOverheid en onderneming
TitelWindmolenparken en burenrecht
CiteertitelJutD 2020/166
Link
SamenvattingNederland zet grootschalig in op de verduurzaming van zijn elektriciteitsvoorziening. Windparken op zee hebben daarin een belangrijke rol. Ook op het vasteland worden grootschalige projecten ontwikkeld op het gebied van wind- en zonne-energie. De aard en omvang van dergelijke projecten leidt tot ingrijpende veranderingen in de leefomgeving. De meeste projecten worden ontwikkeld in gebieden die voorheen gekenmerkt werden door agrarische functies met een grote landschappelijke openheid. De realisatie van een omvangrijk wind- of zonne-energiepark brengt daarin belangrijke visuele veranderingen en leidt dikwijls ook tot andere vormen van hinder, zoals geluidhinder en verandering van lichtinval. Niet zelden gaan dergelijke projecten gepaard met de nodige juridische complicaties.
Auteur(s)J.H.W. Koster
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:2252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoed
TitelCorona en huur: de huidige stand van zaken
CiteertitelJutD 2020/167
Link
SamenvattingDat het coronavirus een zeer grote maatschappelijke gevolgen heeft staat buiten kijf. Dat het virus tevens (opnieuw) grote economische gevolgen met zich brengt, is inmiddels ook overduidelijk. De horecabranche is een van de branches die tijdens de eerste golf een harde klap heeft gekregen en die nu opnieuw te maken heeft met een gedwongen sluiting met alle gevolgen van dien. De schade blijft echter zeker niet beperkt tot alleen de horeca: ook veel andere bedrijven c.q. huurders hebben te maken met forse omzetdalingen, waardoor eerder al is gebleken dat sommige huurders vrijwillig tot sluiting overgaan. Of ze dit tijdens de tweede 'lockdown' nog een keer zullen doen, is nog maar de vraag. Feit blijft dat de schade op dit moment niet is te overzien, waardoor huurders en verhuurders (opnieuw) genoodzaakt zullen zijn met elkaar in overleg te treden.
Auteur(s)E. Fotowatkasb
LinkVolledige tekst artikel (VIL.nl)
UitspraakECLI:NL:RBROT:2020:7089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnderneming en consument
TitelGroenste, zuinigste en duurzaamste leidraad ooit: duurzaamheidsclaims onder de loep
CiteertitelJutD 2020/168
Link
SamenvattingDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 22 september 2020 de concept Leidraad Duurzaamheidsclaims (Leidraad) ter consulatie gepubliceerd. Met deze Leidraad beoogt de ACM misleidende duurzaamheidsclaims en concurrentievervalsing tegen te gaan. De ACM geeft aan te hebben gesignaleerd dat de duurzaamheidsimpact van een product of dienst voor consumenten een steeds belangrijkere rol speelt bij hun aankoopbeslissing. Dat is goed nieuws in het kader van de Europese transitie naar een circulaire economie.
Auteur(s)L.E. den Butter , T.A. van den Ende
LinkVolledige tekst leidraad (acm.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Birdbuzz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEU, mededinging en marktordening
TitelACM gaat voor een toekomstbestendig mededingingsbeleid
CiteertitelJutD 2020/169
Link
SamenvattingDuurzaamheid en mededingingsrecht zijn de afgelopen jaren niet altijd een gelukkige combinatie gebleken. Daar hoopt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) met de nieuwe leidraad duurzaamheidsafspraken (de Leidraad), die zij 9 juli jl. in concept presenteerde, een einde aan te maken. Het doel van de Leidraad is om het voor ondernemingen gemakkelijker te maken om te beoordelen wanneer zij onderling afspraken kunnen maken over duurzaamheid.
Auteur(s)M. Lanters , T. Raats
LinkVolledige tekst leidraad (acm.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEnergie- en nutssector
TitelUitspraak EU Hof Vlaamse windparken geen munitie voor tegenstanders Nederlandse windparken
CiteertitelJutD 2020/170
Link
SamenvattingDe afgelopen jaren is een trend te zien van meer kritische rechtspraak ten opzichte van het handelen van de Nederlandse overheid op het gebied van milieu en milieueffecten. Niet alleen de Hoge Raad greep met het Urgenda-arrest diep in met de verplichting voor de Staat tot naleving van (internationale) verplichtingen bij het (nationale) milieubeleid, ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft met de PAS-uitspraak het Nederlandse milieubeleid doen schudden op zijn grondvesten. Opvallend is dat zowel de Urgenda-uitspraak als de PAS-uitspraak volgden uit procedures die werden geďnitieerd door milieuorganisaties. Milieuorganisaties benutten daarbij de juridische mogelijkheden die het internationaal- en Europeesrechtelijke kader bieden om nationaal milieu beleid aan te toetsen. Men boekt hiermee succes en lijkt op jacht naar een volgende 'Urgenda' of 'PAS'. Zo ook op het stormachtige gebied van de ontwikkeling van windturbines.
Auteur(s)V.R.C. van Ahee , R.J. de Heer
UitspraakECLI:EU:C:2020:503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHandelscontracten, transport en logistiek
TitelKwijtgescholden of toch niet?
CiteertitelJutD 2020/171
Link
SamenvattingPartijen die een geschil al dan niet voorafgaand aan of tijdens een lopende procedure schikken, stellen doorgaans een vaststellingsovereenkomst op. Dat dit niet altijd goed afloopt en partijen alsnog voor de rechter verschijnen met de vraag of finaal wel echt finaal is, volgt uit twee uitspraken van Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2020:2449) en Kantonrechter Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2019:9479). Deze worden in dit artikel besproken.
Auteur(s)M.H. Louws
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:2449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtshandhaving
TitelBijzonder strafrecht: een herstelgerichte doorbraak dichterbij
CiteertitelJutD 2020/172
Link
SamenvattingDe afgelopen jaren heeft de positieve beweging van herstelrecht in het strafrecht en in andere rechtsgebieden zich (inter)nationaal doorgezet. Mediation in strafzaken kan in binnen- en buitenland in toenemende mate op waardering rekenen. De strafrechtpleging ontwikkelt zich door dankzij toepassing van onder andere mediation. Daarmee wordt aan de belangen van zowel slachtoffers als verdachten en veroordeelden in het strafrecht recht gedaan.
Auteur(s)A.H.T. de Haas , M.Ü. Özsüren
LinkVolledige tekst artikel (omvr.nl)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:2865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnderneming en bedrijf
TitelRisico's en gevolgen van een faillissement van koper of verkoper rondom het moment van closing van een aandelentransactie
CiteertitelJutD 2020/173
Link
SamenvattingEerst betalen en dan leveren of eerst leveren en dan betalen? Zeker in deze onzekere (corona-)crisistijden wilt u (zowel als koper, als verkoper en als financierende bank) geen onnodig risico lopen. Bij een aandelentransactie wordt er (daarom) meestal voor gekozen de koopsom voor de aandelen door de koper te laten overboeken op de kwaliteitsrekening van de notaris die de akte van levering van de aandelen zal verlijden. De koper, de verkoper en de betrokken notaris komen dan (al dan niet in een notarisbrief) overeen dat de notaris de koopsom voor rekening van de koper houdt tot het moment van verlijden van de akte van levering (de "Closing"), en vanaf dat moment voor rekening van de verkoper. Maar wat nu als de koper of de verkoper failliet gaat op de dag van en/of de dag voor en/of na de Closing van de transactie? Verschillende scenario's zijn denkbaar, met verschillende risico's en gevolgen. Ik schets in dit artikel vier scenario's en hun gevolgen aan de hand van een casus.
Auteur(s)F.A. van der Pol
LinkVolledige tekst artikel (VIL.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTechnologie en privacy
TitelTargeting van sociale media gebruikers: het Europees Comité voor gegevensbescherming legt de regels uit
CiteertitelJutD 2020/174
Link
SamenvattingHet Europees Comité voor gegevensbescherming heeft begin september 2020 richtlijnen gepubliceerd over het targeten van gebruikers van sociale media platformen. Naast functies voor sociale media gebruikers om contact te onderhouden met familie en vrienden, foto's en video's te delen en informatie uit te wisselen, worden deze platformen in de praktijk voornamelijk aangewend voor een geheel ander doel, namelijk de mogelijkheid voor het bedrijfsleven om voorgeselecteerde (groepen van) personen te benaderen om aan hen specifieke, veelal gepersonaliseerde berichten en advertenties te laten zien, met bijvoorbeeld een commercieel of politiek oogmerk. Dit fenomeen wordt ook wel targeting genoemd.
Auteur(s)L. Poolman
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAansprakelijkheid en verzekering
TitelBestuurder niet aansprakelijk na overdragen onderneming en onbetaald laten preferente loonvordering werknemer
CiteertitelJutD 2020/175
Link
SamenvattingDe bestuurder van een onderneming heeft de vrijheid om de onderneming naar eigen inzicht te besturen. De bestuurder heeft ook verplichtingen. Zo moet de jaarrekening van de vennootschap steeds tijdig worden gepubliceerd en de bestuurder is verplicht om een deugdelijke administratie te voeren. De bestuurder kan in zijn of haar functie ook onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW en kan dan aansprakelijk zijn voor de schade. Er wordt met regelmaat geprocedeerd tegen bestuurders en die rechtspraak is - en dat is een open deur - zeer casuďstisch. Hoe de kantonrechter en het gerechtshof aan de hand van dezelfde feiten tot een volledig tegenstrijdig oordeel kunnen komen, wordt nog maar eens bevestigd in een recent arrest van de Hoge Raad van 25 september 2020. Nu het gaat om een zaak die in cassatie door Advocaat-Generaal Assink wordt omschreven als sterk door de omstandigheden van het geval gekleurd, is het van belang om die omstandigheden eerst nader toe te lichten.
Auteur(s)N.T.F. van Barschot , B.J.M.P. Cremers
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1492
Artikel aanvragenVia Praktizijn