Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-10-2020
Aflevering 10
RubriekKort & bondig
TitelDoelen en middelen
CiteertitelTvAR 2020, afl. 10
SamenvattingHet idee blijft aantrekkelijk: laat het aan (het vakmanschap van) boeren over om zelf de middelen te vinden om doelen te bereiken. Als we als voorbeeld eens de meststoffenwetgeving nemen. Het doel van de regelgeving is te vinden in de Nitraatrichtlijn: grond- en oppervlaktewateren mogen niet meer dan 50 mg/liter nitraat bevatten. Als we die norm in nationale wetgeving zouden overnemen en bepalen dat landbouwpercelen aan dat doel moeten voldoen, dan zouden we het hele systeem van middelvoorschriften zoals de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet kunnen schrappen.
Auteur(s)D.W. Bruil
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelArgumenten voor de samenhang van productierechten met pachtovereenkomsten
CiteertitelTvAR 2020, afl. 10
SamenvattingVoor het eerst in 1988, in het arrest Pasman/Lippinkhof I werd door de pachtkamer van het gerechtshof aangenomen dat een productierecht, namelijk melkquotum, met een pachtovereenkomst samenhing. Dat is dus nu meer dan dertig jaar geleden. Na het melkquotum kwamen in de pachtrechtspraak diverse andere productierechten langs: suikerquotum, mestproductierechten, dierrechten en fosfaatrechten. Ik meen dat het na zoveel jaren goed is om deze rechtspraak te evalueren. Dat doe ik door de vraag centraal te stellen op grond van welke argumenten samenhang tussen productierechten en de pachtovereenkomst is aangenomen en die argumenten te vergelijken en te bespreken. Die argumenten voor samenhang zijn niet steeds dezelfde geweest, wat gedeeltelijk maar niet geheel door onderlinge verschillen tussen de diverse productierechten wordt verklaard.
Auteur(s)W.L. Valk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe fiscale liquidatie van de agrarische onderneming
CiteertitelTvAR 2020, afl. 10
SamenvattingDe schaalvergroting in de land- en tuinbouw is feitelijk al vele jaren gaande. Inherent daaraan neemt het aantal agrarische ondernemingen al jaren af. Toch is beŽindiging van het agrarisch bedrijf weer een bijzonder actueel thema. De recente ontwikkelingen rondom fosfaat- en stikstofreductie zijn daar voor een belangrijk deel debet aan. Zo worden het meest recent varkenshouders aangemoedigd gebruik te maken van de Saneringsregeling varkenshouderij. De melkveehouders lijken te gaan volgen.
Auteur(s)A. Verduijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 03-07-2020
CiteertitelTvAR 2020/8034
SamenvattingOnteigening. Schadeloosstelling
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht; veroordeling tot terugbetaling teveel ontvangen voorschotten op schadeloosstelling (art. 54t lid 3 Ow). Procesrecht (art. 23 Rv; art. 233 Rv). Ambtshalve bepalen van termijn voor terugbetaling; wettelijke rente vanaf moment verstrijken termijn? Mag de rechter de veroordeling ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad verklaren? Hoor en wederhoor.
AnnotatorG. Snijders , C.H. Sieburgh , H.M. Wattendorff
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 09-09-2020
CiteertitelTvAR 2020/8035
SamenvattingWeiden van vee. Stikstof. Natura 2000-gebieden. Verkeersbewegingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2015 heeft de raad van de gemeente Rucphen het bestemmingsplan "Buitengebied Rucphen 2012, 3e herziening" vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het buitengebied van de gemeente Rucphen. In de derde herziening van het bestemmingsplan is naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Afdeling van 21 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1783, een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van de tweede herziening, in het bijzonder voor zover het gaat om recreatieobjecten in het buitengebied van Rucphen. Ook zijn wijzigingen aangebracht in de regeling voor agrarische bedrijven. BMF kan zich niet verenigen met de regeling die in de plannen is opgenomen voor veehouderijen.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2170
Artikel aanvragenVia Praktizijn