Jurisprudentie voor Gemeenten

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten
Datum 19-12-2020
Aflevering 6
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 09-10-2020
CiteertitelJG 2020/36
SamenvattingGrondtransacties, Staatssteun, Harlingen, Terugvordering.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Overheidsprivaatrecht. Aankoop bedrijfsterrein door gemeente. Staatssteun? Gevolgen niet-aanmelden ex art. 108 lid 3 VWEU: gehele of partiŽle nietigheid (art. 3:41 BW)? Wettelijke rente over terugbetaling.
AnnotatorA.A. al Khatib , R.D.R. Walon
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 14-10-2020
CiteertitelJG 2020/37
SamenvattingWob, Zoekslag, Motivering, Bewijsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur deels ingewilligd. [appellant] heeft verzocht om openbaarmaking van alle correspondentie en gemaakte afspraken tussen de Belgische staat, dan wel het Vlaams Gewest en de Nederlandse Staat aangaande het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, de uitvoering van het Verdrag en de verwerving en ontpoldering van de Hedwigepolder door de Nederlandse Staat, alsmede alle beschikbare documenten met betrekking tot die correspondentie en afspraken. De minister heeft [appellant] meegedeeld dat drieŽnzeventig documenten zijn aangetroffen die onder de reikwijdte van het Wob-verzoek vallen.
AnnotatorC. Raat
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 09-09-2020
CiteertitelJG 2020/38
SamenvattingVerklaring van geen bedenkingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf aan Zonnepark Molenbosch B.V. voor dertig jaar een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en in afwijking van het bestemmingsplan gebruiken van een zonnepanelenpark op de kadastrale percelen Oldeberkoop C1861 en Oldeberkoop C1865. Het zonnepanelenpark zal ongeveer 2,4 hectare groot worden. De zonnepanelen mogen maximaal 2 m hoog zijn en het park zal worden omringd door een hekwerk van maximaal 1,8 m hoog. Bij besluit van 26 mei 2020 heeft het college de vergunning gewijzigd wat betreft de transformatorstations. Dit besluit wordt, gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege geacht onderwerp te zijn van dit geding. Het zonnepanelenpark komt ten noorden van het bungalowpark "Het Molenbosch". Op dit bungalowpark wonen [appellant A] en [appellant B]. Zij zijn bang dat het zonnepanelenpark de omgeving aan zal tasten.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 30-09-2020
CiteertitelJG 2020/39
SamenvattingWoonboot, Paraplubestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2019 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Drijvende bouwwerken" vastgesteld. Het parapluplan is opgesteld naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten per 1 januari 2018, waarmee onder andere artikel 8.2a aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is toegevoegd. Met deze wet is een overgangsregeling in de Wabo opgenomen voor bestaande woonboten die als bouwwerk moeten worden aangemerkt. In de meeste geldende bestemmingsplannen in Amsterdam zijn geen bouwregels opgenomen voor drijvende bouwwerken, omdat woonboten voorheen niet werden aangemerkt als bouwwerken. Met dit parapluplan worden 65 bestemmingsplannen in ťťn keer aangevuld dan wel aangepast met bouwregels. Beoogd wordt een actueel juridisch toetsingskader te bieden voor aanvragen om omgevingsvergunningen voor drijvende bouwwerken.Daarnaast wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan eigenaren en bewoners van drijvende bouwwerken binnen de gemeente.
AnnotatorW. Vos
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 07-10-2020
CiteertitelJG 2020/40
SamenvattingWnb-ontheffing, Belanghebbendheid, Stichting, 1%-mortaliteitscriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2016 is aan Windpark Den Tol Exploitatie B.V. voor dertien diersoorten ontheffing verleend van het verbod om die dieren te doden en te verwonden. Windpark Den Tol wil een windmolenpark bouwen ten oosten van het dorp Netterden en ten noorden van het Natura 2000-gebied "Unterer Niederrhein" in Duitsland. Van dit Natura 2000-gebied is Hetter-Millingerbrug een deelgebied (ook wel "De Hetter" genoemd). Dit gebied ligt direct ten zuiden van het windpark. Bij besluit van 11 oktober 2018 op de bezwaren van NABU, TegenWind en Windpark Den Tol heeft de minister aan Windpark Den Tol voor 99 diersoorten een ontheffing verleend van het verbod om die dieren te doden en te verwonden. Dit besluit is door de rechtbank op 9 april 2019 vernietigd. Bij besluit van 18 juni 2019 heeft de minister naar aanleiding van de vernietiging door de rechtbank een nieuw besluit genomen waarin de minister, kort gezegd, heeft beoogd de motivering van de ontheffing te verbeteren.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 28-10-2020
CiteertitelJG 2020/41
SamenvattingIntrekking uitwegvergunning, APV.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 augustus 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente de op 25 augustus 2016 aan Lidl verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg op het adres De Wheeme (ong.) te Goor, ingetrokken. Lidl heeft het voornemen om een supermarkt te openen aan de Kerkstraat te Goor. Zij heeft het college verzocht om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Wheeme voor het bevoorraden van de supermarkt. Op 25 augustus 2016 heeft het college de gevraagde omgevingsvergunning verleend. Op 24 januari 2017 heeft het bureau Goudappel Coffeng op verzoek van het college het rapport "Expeditie Lidl Kerkstraat Goor" over de fysieke bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in verband met de bevoorrading van de beoogde supermarkt uitgebracht. Het college heeft zich aan de hand van dit rapport op het standpunt gesteld dat het gebruik van de uitweg aan de Wheeme tot gevaar voor het verkeer op de weg kan leiden.
AnnotatorM.W. Holtkamp
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2523
Artikel aanvragenVia Praktizijn