Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 31-12-2020
Aflevering 12
RubriekRedactioneel
TitelStaatssteunrecht in tijden van crisis
CiteertitelBR 2020/87
SamenvattingHet behoeft geen betoog dat het staatssteunrecht een bijzondere periode doormaakt. De Europese Commissie beoordeelt met ongekende snelheid de diverse steunmaatregelen die lidstaten nemen om de economische gevolgen van de COVID-19-uitbraak te bestrijden. De Europese Commissie toetst daarbij aan een nieuw Tijdelijk Steunkader specifiek voor COVID-19-steun. Voorwaarde is wel dat de staatssteun telkens eerst wordt gemeld aan de Europese Commissie ter voorafgaande goedkeuring.
Auteur(s)A.D.L. Knook
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijzigingen regelgeving permanente bewoning recreatiewoning en toeristische verhuur
CiteertitelBR 2020/88
SamenvattingEr is een groot tekort aan woonruimte in Nederland. In deze tijden van woningnood is het het overwegen waard dat mensen permanent in recreatiewoningen kunnen verblijven. De voorgenomen ‘Wijziging van het Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen’ vergemakkelijkt de legalisering van dat permanente verblijf.
Auteur(s)P.M.J. de Haan , Q.W.J. de Ruijter
LinkVolledige tekst voorstel (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Onteigeningsrecht 2019
CiteertitelBR 2020/89
SamenvattingDe uit 1851 stammende onteigeningswet is ten tijde van deze publicatie net jarig geweest en mocht maar liefst 169 kaarsjes uitblazen. Veel nieuwe verjaardagsfeesten zullen er echter niet volgen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namelijk in haar brief van 24 juni 2020 bevestigd dat de huidige onteigeningswet per 1 januari 2022 zal worden vervangen door de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.
Auteur(s)H.X. Botter , E.W.J. de Groot , A.C.M. Romme-van de Riet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Milieurecht 2019/2020
CiteertitelBR 2020/90
SamenvattingVoor deze kroniek hebben auteurs een selectie gemaakt van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over milieuthema’s die volgens hun van belang kunnen zijn voor de bouwrechtpraktijk. De selectie heeft betrekking op de periode 1 juni 2019 tot en met 31 augustus 2020.
Auteur(s)M.J.E. Boudesteijn , B.J. Walraven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 07-10-2020
CiteertitelBR 2020/91
SamenvattingVerplaatsing supermarkt. Plan in strijd met de ladder voor duurzame verstedelijking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2019 heeft de raad van de gemeente Ooststellingwerf het bestemmingsplan "Oosterwolde - Dertien Aprilstraat" vastgesteld. Het plangebied bevindt zich in de kern Oosterwolde en wordt begrensd door de Dertien Aprilstraat aan de noordzijde en de Snellingerdijk aan de westzijde. Met dit plan wordt het mogelijk om de bestaande Lidl supermarkt te verplaatsen naar de locatie aan de Dertien Aprilstraat te Oosterwolde. Op grond van artikel 3, lid 3.4, aanhef en onder c en d, van de planregels bedraagt het maximaal toegestane oppervlak van de supermarkt 2.235 m² bedrijfsvloeroppervlak en het maximaal toegestane oppervlak van de detailhandel niet zijnde een supermarkt 235 m² bvo. Het plan maakt verder de realisatie van 44 zorgappartementen en 11 woonappartementen mogelijk. Adelaar Vastgoed III B.V. en anderen hebben beroep ingesteld. Zij betogen onder meer dat het plan in strijd met de ladder voor duurzame verstedelijking is vastgesteld.
AnnotatorH.J. Breeman , A. Mazzola
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 19-08-2020
CiteertitelBR 2020/92
Samenvatting"Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte" als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2019 heeft de raad van de gemeente Maastricht de bestemmingsplannen "Retailpark Belvédère", "Partiële herziening Noorderbrug e.o., wijziging programma perifere detailhandel" en "Partiële herziening Sphinx, wijziging programma detailhandel" vastgesteld. Het plan "Retailpark Belvédère" voorziet in de realisatie van drie clusters van het zogenoemde "Retailpark Belvédère" met voorzieningen voor perifere en grootschalige detailhandel en leisure. Verder bevat het plan een afwijkingsbevoegdheid voor horeca. Aan de gronden zijn onder meer de bestemmingen "Bedrijventerrein", "Detailhandel - PDV+", "Gemengd - Transformatie" en "Verkeer-Verblijfsgebied" toegekend. Reeds in 2012 is het gebied Belvédère - een bedrijventerrein - aangewezen als een locatie voor geconcentreerde perifere detailhandel. Dit plan is een zogenoemd "bestemmingsplan met verbrede reikwijdte" als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.
AnnotatorE.J. van Baardewijk
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2004
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 19-08-2020
CiteertitelBR 2020/93
SamenvattingDynamische verwijzing naar beleidsregels op grond van artikel 3.1.2 Bro
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2019 heeft de raad van de gemeente Maastricht de bestemmingsplannen "Retailpark Belvédère", "Partiële herziening Noorderbrug e.o., wijziging programma perifere detailhandel" en "Partiële herziening Sphinx, wijziging programma detailhandel" vastgesteld. Het plan "Retailpark Belvédère" voorziet in de realisatie van drie clusters van het zogenoemde "Retailpark Belvédère" met voorzieningen voor perifere en grootschalige detailhandel en leisure. Verder bevat het plan een afwijkingsbevoegdheid voor horeca. Aan de gronden zijn onder meer de bestemmingen "Bedrijventerrein", "Detailhandel - PDV+", "Gemengd - Transformatie" en "Verkeer-Verblijfsgebied" toegekend. Reeds in 2012 is het gebied Belvédère - een bedrijventerrein - aangewezen als een locatie voor geconcentreerde perifere detailhandel. Dit plan is een zogenoemd "bestemmingsplan met verbrede reikwijdte" als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.
AnnotatorM.Y.C.L. de Wit
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2004
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 09-09-2020
CiteertitelBR 2020/94
SamenvattingExploitatievergunning geweigerd. Bibob. Valsheid in geschrifte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2019 heeft de burgemeester een vergunning aan Wow Sensation geweigerd voor de exploitatie van horecabedrijf Club The Sense aan de Noorddammerweg 24 in De Kwakel. Wow Sensation is exploitant van de club. Op 10 december 2015 heeft de burgemeester haar een vergunning verleend voor de exploitatie van de club. Omdat die vergunning op 10 december 2018 was verlopen zijn de activiteiten gestaakt. Op 5 maart 2019 heeft Wow Sensation een nieuwe aanvraag om een exploitatievergunning gedaan. Daartoe heeft zij een Bibob-vragenformulier ingevuld en ingediend. De burgemeester heeft de vergunning geweigerd op grond van artikel 3, zesde lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De burgemeester heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat er feiten of omstandigheden zijn die redelijkerwijs doen vermoeden dat [gemachtigde], enig aandeelhouder en bestuurder van Wow Sensation, valsheid in geschrifte heeft gepleegd.
AnnotatorM. Buitenhuis , S. Elbertsen
LinkVolledige tekst annotatie (akd.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 12-08-2020
CiteertitelBR 2020/95
SamenvattingPlanschade. Geen rechtstreeks oorzakelijk verband is tussen gestelde schade en planologische wijziging,
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 13 april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Medemblik aanvragen van De Vlietlanden, [appellante A] en [appellant B] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. Het geschil tussen partijen gaat over de afwijzing van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade. Uit artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening volgt dat planschade bestaat uit een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak als gevolg van een in het tweede lid vermelde oorzaak. [appellant B] is exploitant van bungalowpark De Vlietlanden aan de Droge Wijmershof 5 te Wervershoof. Op het bungalowpark staan 275 recreatiewoningen en bevinden zich daarnaast algemene voorzieningen, zoals een receptiegebouw. [appellant B] is eigenaar van het openbaar gebied van het bungalowpark en het receptiegebouw. Hij heeft het merendeel van de recreatiewoningen verkocht.
AnnotatorI.P.A. van Heijst
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 02-09-2020
CiteertitelBR 2020/96
SamenvattingTegemoetkoming in planschade afgewezen. Geen bewijs dat als gevolg van planologische verandering indirecte planschade in de vorm van inkomensderving is geleden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld een aanvraag van [appellante] om tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellante] is sinds 9 december 2003 eigenaar van het pand aan het [locatie] te Simpelveld. Het pand is in gebruik als snackbar. [appellante] is exploitant van die snackbar. Bij brief van 18 september 2015 heeft [appellante] het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade. In het bij die brief gevoegde aanvraagformulier heeft zij vermeld dat de vestiging van een mortuarium op een nabij het pand gelegen perceel aan de Schilterstraat te Simpelveld (hierna: het perceel) tot waardevermindering van het pand en inkomensderving heeft geleid.
AnnotatorM.J.W. Timmer , L. van Leeuwen
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank Den Haag 29-07-2020
CiteertitelBR 2020/97
SamenvattingOnteigening. Huurder. Bouwmarkt. Gevolgen liquidatie, good will en voortgezet gebruik om niet.
Samenvatting (Bron)Onteigening, schadeloosstelling eigenaar en huurder. Eliminatie, waardering en aan te nemen verwachtingswaarde. Huurder is een bouwmarkt, discussie o.a. gevolgen liquidatie, good will en voortgezet gebruik om niet. Bespreking kosten bijstand partijen.
AnnotatorJ. Hagelaars , H. Zeilmaker
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:7337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overeenkomstenrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 06-08-2020, 36.954
CiteertitelBR 2020/98
SamenvattingAanneemster is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst door het werk stil te leggen.
AnnotatorS.M. van de Pest , J.C. Borman
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn