Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-12-2020
Aflevering 10
RubriekOpinie
TitelGevaarlijke stoffen nog steeds op de agenda
CiteertitelM en R 2020/100
SamenvattingEerder dit jaar heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies met de titel “Greep op gevaarlijke stoffen” aandacht gevraagd voor de risico’s die de verspreiding van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt. Hoewel dit probleem al decennia op de agenda staat en al veel gebeurd is om de gevaren terug te dringen, is de aanpak naar zijn mening niet meer toereikend.
Auteur(s)J. Rutteman
LinkVolledige tekst advies (rli.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een effectievere aanpak van wereldwijde ontbossing
CiteertitelM en R 2020/101
SamenvattingIn 2020 had de wereldwijde ontbossing ten opzichte van 2014 gehalveerd moeten zijn en had er geen ontbossing meer als gevolg van de productie van grondstoffen zoals palmolie, soja en vlees moeten plaatsvinden. Deze doelen werden in 2014 in de New York Declaration on Forests vastgelegd die door de Europese Unie (EU), Nederland en zo'n 150 andere landen, grote bedrijven en organisaties werd ondertekend.
Auteur(s)J. Bazelmans , W.Th. Douma
LinkVolledige tekst verklaring (forestdeclaration.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 25-06-2020, C-24/19
CiteertitelM en R 2020/102
SamenvattingNationale handelingen die een kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten - Ontbreken van een milieubeoordeling
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 juni 2020.#A e.a. tegen Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen.#Prejudici?le verwijzing - Richtlijn 2001/42/EG - Milieueffectbeoordeling - Stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en exploitatie van windturbines - Artikel 2, onder a) - Begrip ,plannen en programma's' - Voorwaarden voor de verlening van de vergunning die zijn neergelegd in een besluit en een omzendbrief - Artikel 3, lid 2, onder a) - Nationale handelingen die een kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten - Ontbreken van een milieubeoordeling - Handhaving van de gevolgen van nationale handelingen en van de op basis daarvan verleende vergunningen wanneer is gebleken dat die handelingen onverenigbaar zijn met het Unierecht - Voorwaarden.#Zaak C-24/19.
AnnotatorB. Krot
UitspraakECLI:EU:C:2020:503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 20-07-2020
CiteertitelM en R 2020/103
SamenvattingVerhoging legestarief ten onrechte in rekening gebracht.
Samenvatting (Bron)De 30% verhoging van het legestarief valt binnen de op de gemeente rustende handhavingstaak en is niet terug te voeren op aan eiser terug te voeren individueel verleende diensten. Deze tariefverhoging is daarom ten onrechte in rekening gebracht.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2020:5459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 04-08-2020
CiteertitelM en R 2020/104
SamenvattingKosten verwijderen gasaansluiting nadat aansluit- en transportovereenkomst voor gas (ATO) is opgezegd.
Samenvatting (Bron)Netbeheerder vordert van consument kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting nadat hij zijn aansluit- en transportovereenkomst voor gas (ATO) heeft opgezegd. De vordering wordt afgewezen. De consument heeft geen opdracht gegeven om de gasaansluiting te verwijderen en de Algemene Voorwaarden van de Netbeheerder die daarover gaan rechtsgeldig vernietigd omdat deze niet tijdig zijn verstrekt. Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas zoals die ten tijde van de ATO en de verwijdering gold, schept geen rechtstreekse verplichting voor de consument om die verwijderingskosten te betalen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2020:2734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 09-09-2020, C-254/19
CiteertitelM en R 2020/105
SamenvattingPassende beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 september 2020.#Friends of the Irish Environment Ltd tegen An Bord Plean?la.#Verzoek van de High Court (Ierland) om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Artikel 6, lid 3 - Werkingssfeer - Begrippen ,project' en ,toestemming' - Passende beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied - Besluit om de looptijd van een vergunning voor de bouw van een hervergassingsterminal voor vloeibaar aardgas te verlengen - Oorspronkelijk besluit dat is gebaseerd op een nationale regeling die richtlijn 92/43 niet naar behoren heeft omgezet.#Zaak C-254/19.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:EU:C:2020:680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-09-2020
CiteertitelM en R 2020/106
SamenvattingDwangsom om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan recyclingnorm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan Afvalfonds vier lasten onder dwangsom opgelegd. Recycling Netwerk heeft bij brief van 20 juli 2017 verzocht om oplegging van een last onder dwangsom aan Afvalfonds om te bewerkstelligen dat in de jaren 2018 en 2019 wordt voldaan aan het Besluit beheer verpakkingen 2014 opgenomen recyclingnorm voor glazen verpakkingen. De staatssecretaris heeft dit verzoek bij besluit van 26 oktober 2017 afgewezen. Op 28 februari 2019 heeft Recycling Netwerk een hernieuwd handhavingsverzoek ingediend. Het verzoek behelst het opleggen van een dwangsom aan Afvalfonds om te bewerkstelligen dat in de periode 2019-2025 wordt voldaan aan de recyclingnorm.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 23-09-2020
CiteertitelM en R 2020/107
SamenvattingStatus in faillissement van vorderingen die voortvloeien uit de niet-naleving van milieuverplichtingen.
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Status in faillissement van vorderingen die voortvloeien uit de niet-naleving van milieuverplichtingen.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBROT:2020:8544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-09-2020
CiteertitelM en R 2020/108
SamenvattingIntrekking certificaat Decertificering Glyfosaat.
Samenvatting (Bron)artikel 29, eerste lid, Verordening 834/2007 verlenen bio-certificaat artikel 30 Verordening 834/2007 intrekking certificaat Decertificering Glyfosaat, pleksgewijze bespuiting
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-09-2020
CiteertitelM en R 2020/109
SamenvattingNiet gebruiken vergunningen en niet gebruiken bevoegdheid om vergunningen in te trekken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân, voor zover thans van belang, het verzoek van [verzoeker A] om de op 23 juni 2008, 7 april 2011 en 23 augustus 2011 verleende vergunningen voor het oprichten van een biomassavergistingsinstallatie aan de Botniaweg 6 te Marrum (hierna: het perceel) in te trekken, afgewezen. Bij brief van 25 maart 2017 heeft [verzoeker A] een verzoek ingediend om de in 2011 verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een biomassavergistingsinstallatie op het perceel in te trekken. Op 20 september 2017 heeft het college een ontwerpbesluit genomen waarbij het verzoek is afgewezen. Daarbij is het college ingegaan op de op grond van de Wet milieubeheer verleende vergunning van 23 juni 2008 en de omgevingsvergunningen van 7 april 2011 en 23 augustus 2011. Verschillende omwonenden en Stichting Duurzaam Marrum hebben zienswijzen ingediend. Bij besluit van 1 februari 2018 is het verzoek van [verzoeker A] afgewezen.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 08-10-2020, C-514/19
CiteertitelM en R 2020/110
SamenvattingBescherming van bijen, Beginsel van loyale samenwerking.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 oktober 2020.#Union des industries de la protection des plantes tegen Premier ministre e.a.#Verzoek van de Conseil d'?tat (Frankrijk) om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Verordening (EG) nr. 1107/2009 - Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen - Noodmaatregelen - Offici?le kennisgeving aan de Europese Commissie - Richtlijn (EU) 2015/1535 - Informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften - Neonicotino?den - Bescherming van bijen - Beginsel van loyale samenwerking.#Zaak C-514/19.
AnnotatorE. Broeren
UitspraakECLI:EU:C:2020:803
Artikel aanvragenVia Praktizijn