Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 24-05-2005
Aflevering 10
TitelMandaat onder de loep
CiteertitelJBa 2005/146
SamenvattingSinds 1 januari 1998 heeft mandaat -als onderdeel van de 'derde tranche' van de Awb- een regeling gekregen in de Awb. Titel 10.1 Awb geeft een regeling voor mandaat. In het navolgende zullen -in de beperkt gegeven ruimte- enige voor de praktijk relevante onderwerpen met betrekking tot mandaat worden besproken. Daartoe zal zoveel mogelijk worden verwezen naar recente jurisprudentie. Ik beperk mij tot de vragen wanneer mandaat toepasbaar en toelaatbaar is, de eisen aan een mandaatregeling en de gevolgen voor onbevoegd genomen besluiten. Uiteraard wordt afgesloten met een conclusie.
Auteur(s)E.T. de Jong
Pagina146-149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200408785/1
CiteertitelJBa 2005/147
SamenvattingBelanghebbende. Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schijndel (hierna: het college), onder verlening van vrijstelling op grond van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bouwvergunning verleend voor het verbouwen van een woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel). Het college heeft daarbij geweigerd bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een ondergrondse kelder.
Pagina150-150
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-05-2005, 200408759/1
CiteertitelJBa 2005/148
SamenvattingBepalingen over besluiten. Herhaalde aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2003 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) besloten de aanvragen van appellanten van 27 november 2002 om ontheffing te verlenen van het verbod ligplaats in te nemen met vijf woonschepen in de vletsloot plaatselijk bekend als [locatie] te [plaats] en van het verbod om daarvoor ter plaatse de noodzakelijke voorzieningen te treffen, niet te behandelen.
Pagina150-151
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200409535/1
CiteertitelJBa 2005/149
SamenvattingBevoegdheid. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 25 augustus 2004 in zaak nr. 200402648/1, heeft de Afdeling, voorzover hier van belang, het besluit van 17 februari 2004, kenmerk 974757, waarbij verweerder het bezwaar van appellanten tegen het besluit van 25 september 2003 ongegrond heeft verklaard, vernietigd. Bij dit laatste besluit heeft verweerder een verzoek van appellanten afgewezen om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot [vergunninghoudster], gelegen op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina151-151
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200407210/1
CiteertitelJBa 2005/150
SamenvattingDwangsom. Bouwwerk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Soest (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast een op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) geplaatst bouwwerk bestaande uit een framewerk van steigerbuizen te verwijderen.
Pagina151-151
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200407584/1
CiteertitelJBa 2005/151
SamenvattingDwangsom. Intrekken. Begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: het college) appellant gelast het door hem gebouwde in overeenstemming te brengen met de aan hem verleende bouwvergunning van 27 januari 1999, onder oplegging van een dwangsom van 5.000,00 ( 2.268,90) per week met een maximum van 250.000,00 ( 113.445,05) voor iedere week dat het door hem gebouwde niet in overeenstemming met de aan hem verleende bouwvergunning is gebracht "na voornoemde termijn van drie maanden".
Pagina151-152
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200408591/1
CiteertitelJBa 2005/152
SamenvattingDwangsom. Begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Terschelling (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast om, met onmiddellijke ingang de schuur op het perceel [locatie] te [plaats] te verwijderen, zij het dat de dwangsom niet wordt geïnd indien binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van het besluit de overtreding ongedaan wordt gemaakt.
Pagina152-152
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200408798/1
CiteertitelJBa 2005/153
SamenvattingDwangsom. Begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2002, verzonden op 7 mei 2002, heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer (hierna: het college) een dwangsom verbonden aan de bij besluit van 11 maart 2002 aan appellant opgelegde last de bouwwerkzaamheden op het perceel [locatie] te [plaats] te staken en gestaakt te houden. Daarbij is bepaald dat de dwangsom wordt verbeurd op 26 april 2002.
Pagina152-153
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-05-2005, 200410265/1
CiteertitelJBa 2005/154
SamenvattingDwangsom. Legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 april 2004, kenmerk DGWM/2004/2671, heeft verweerder aan appellant een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op 5.000,00 per maand, dat de inrichting van appellant voor het be- en verwerken van autowrakken en de reparatie, opslag en in- en verkoop van gebruikte auto's en onderdelen, gelegen aan [locatie] te [plaats], zonder vergunning krachtens de Wet milieubeheer in werking is. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 60.000,00.
Pagina153-153
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200500627/1
CiteertitelJBa 2005/155
SamenvattingVereisten bezwaarschrift. Identiteit bezwaarmakers.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2004, kenmerk BM/I/2004-001006, heeft verweerder het verzoek van appellanten om het treffen van bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen ten aanzien van het agrarisch bedrijf op het perceel [locatie 1] te [plaats], afgewezen.
Pagina153-154
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5098
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 29-04-2005, 05/483 BESLU V1 A en 05/484 BESLU V1 A
CiteertitelJBa 2005/156
SamenvattingRechtstreeks beroep. Overslaan bezwaarschriftenprocedure. Vereenvoudigde behandeling.
Samenvatting (Bron)Bij het bestreden besluit heeft verweerder de aanvraag van Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats Almelo om haar op basis van artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging een vergunning te verstrekken voor het opgraven van het op 1 april 2005 begraven lijk van mevrouw [overledene] geweigerd. Toepassing art 7:1a en 8:54a Awb.
Pagina154-154
UitspraakECLI:NL:RBALM:2005:AT5008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-05-2005, 200404086/1
CiteertitelJBa 2005/157
SamenvattingBezwaarschriftencommissie. Getuigenverklaring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2003, kenmerk 03/2411, heeft verweerder beslist bestuursdwang als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen ter zake van het, in strijd met artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in werking hebben van een inrichting op het adres [locatie] te [plaats].
Pagina154-154
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200500871/1
CiteertitelJBa 2005/158
SamenvattingNieuwe feiten en omstandigheden. Handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2004, kenmerk BM/I/2004-001006, heeft verweerder het verzoek van onder meer appellant om het treffen van bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen ten aanzien van het agrarisch bedrijf op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.
Pagina155-155
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200409416/1
CiteertitelJBa 2005/159
SamenvattingVergoeding kosten bezwarenprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij bezwaarschrift van 17 mei 2002, waarvan de gronden op 25 juni 2002 zijn ingediend, en voorzover thans van belang, hebben appellant en [wederpartij] bezwaar gemaakt tegen het niet in behandeling nemen door het college van burgemeester en wethouders van Groningen (hierna: het college) van hun aanvraag om een eindejaarsuitkering over het jaar 2000.
Pagina155-155
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200404773/1
CiteertitelJBa 2005/160
SamenvattingMotivering. Openbaarheid van bestuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2000 heeft de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) het verzoek van appellante op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om verstrekking van documenten die betrekking hebben op de export van wapens in de periode 1990 tot en met 1999 gedeeltelijk ingewilligd en gedeeltelijk afgewezen.
Pagina155-156
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-05-2005, 200406150/1
CiteertitelJBa 2005/161
SamenvattingDeskundigenbericht. Tegenadvies. Welstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juni 2002 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) appellanten onder oplegging van een dwangsom gelast om alle bouwwerken op het pand [locatie] te Amsterdam (hierna: het pand) die in afwijking van een op 25 juni 1999 verleende bouwvergunning zijn gebouwd binnen tien weken te verwijderen.
Pagina156-156
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-05-2005, 200408091/1
CiteertitelJBa 2005/162
SamenvattingAmbtshalve toetsing. Omvang geschil.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2003 heeft appellant (hierna: de burgemeester) de tijdelijke algehele sluiting bevolen van het door [wederpartij] geëxploiteerde [horecabedrijf] aan de [locatie] te [plaats] voor de duur van één week.
Pagina156-157
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200403869/1
CiteertitelJBa 2005/163
SamenvattingTerinzagelegging. Hoorzitting. Bedenkingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2003 heeft de gemeenteraad van Kerkrade, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 augustus 2003, het bestemmingsplan "Hoofdstraat-Mucherveldstraat" vastgesteld.
Pagina157-157
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina157-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina157-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn