Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 14-01-2021
Aflevering 1
RubriekGastcolumn
Titel15 jaar DBFM: ‘you’re either with us, or against us’
CiteertitelTBR 2021/1
SamenvattingRijkswaterstaat (RWS) heeft samen met Bouwend Nederland een rapport gepresenteerd, waarin 15 jaar DBFM bij RWS wordt geëvalueerd.
Auteur(s)P.I.M. van Hombergen
LinkVolledige tekst rapport (eur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGloort er licht aan het einde van de stikstoftunnel? Een analyse van het wets- voorstel stikstofreductie en natuurverbetering
CiteertitelTBR 2021/2
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. Hierbij worden de belangrijkste elementen van dit wetsvoorstel en het bijbehorende ontwerp-Besluit stikstofreductie en natuurverbetering besproken. Verder wordt geanalyseerd of de structurele aanpak van de stikstofproblematiek en de voorgestelde partiële vrijstelling van de vergunningplicht voor de bouwsector juridisch houdbaar zijn.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtsbescherming versus tijdige realisatie en de (on)mogelijkheden om bij bouwprojecten tot versnelling en slagkracht te komen
CiteertitelTBR 2021/3
SamenvattingIn dit artikel wordt nader ingegaan op de (oneigenlijke) omgevingsrechtelijke procedures bij de uitvoering van bouwprojecten. Daarbij staan de verhouding tussen rechtsbescherming en de eventuele vertraging die daardoor ontstaat binnen het huidige en toekomstige omgevingsrecht centraal. Er wordt tevens stilgestaan bij de toenemende praktijk van minnelijke (civielrechtelijke) overeenkomsten om dergelijke procedures en vertragingen binnen het omgevingsrecht te ondervangen en voorkomen.
Auteur(s)E. Haverkamp , M.E. Hinskens-van Neck
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe regeling van de wijzigingen ex par. 34 UAV 2012 (1989) vergeleken met de regeling van meer- en minder- werk in par. 35 UAV 2012 (1989)
CiteertitelTBR 2021/4
SamenvattingIn deze bijdrage gaat prof. em. Mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis in op de verschillen tussen de regeling van par. 34 UAV 2012 (1989) en die van meer en minder werk in par. 35 UAV 2012 (1989). Vervolgens bespreekt zij de vraag wat deze verschillen betekenen en bespreekt zij kritiek op de regeling van par. 34 UAV 2012 (1989) om tot slot af te sluiten met een korte conclusie.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten
CiteertitelTBR 2021/5
SamenvattingHet appartementsrecht moet ook in de toekomst adequaat aan de eisen van de tijd voldoen, zodat de praktijk van het wonen, beheren en besturen van een VvE goed blijft aansluiten bij de zich steeds sneller opvolgende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat is de boodschap die de WMANL (Werkgroep modernisering appartementsrecht Nederland) heeft vertaald in een ontwerpwetsvoorstel, waarin onder andere een AMvB wordt geďntroduceerd: het VvE-besluit. In deze bijdrage behandelt mr. dr. M.C.E. van der Vleuten de inhoud van het voorstel en plaatst er enkele opmerkingen bij.
Auteur(s)M.C.E. van der Vleuten
LinkMeer over dit onderwerp (wmanl.nl)
LinkVolledige tekst artikel (VvErecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vanuit het perspectief van een serie instortingen bekeken
CiteertitelTBR 2021/6
SamenvattingNa een aantal kritische rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: OvV) met betrekking tot constructieve veiligheid volgde op 25 november 2020 volgde wederom een zeer kritische onderzoeksrapportage. Ditmaal was de rapportage gewijd aan de gedeeltelijke instorting van het dak van het AZ-stadion te Alkmaar in 2019. In deze bijdrage bespreekt prof. mr. dr. S. van Gulijk de rapporten van de OvV in relatie tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 02-12-2020
CiteertitelTBR 2021/7
SamenvattingHoger beroep. Weigering omgevingsvergunning afwijken voor detailhandel. Goede procesorde. Exceptieve toetsing. Geen strijd met DRL.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen geweigerd aan RetailPlan een omgevingsvergunning te verlenen voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van de bestaande panden op de percelen Hazenleger 1, 3, 5 en 5a te Hoogezand voor reguliere detailhandel. [appellante A] voert het beheer over vastgoed op Winkelpark Hoogezand. [appellante A] en RetailPlan kunnen zich niet met het besluit verenigen. Zij hebben aangevoerd dat de brancheringsregel in artikel 9 van de planregels en de weigering van de omgevingsvergunningen in strijd zijn met artikel 15, derde lid, van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB 2006, L 376/36; hierna: de Dienstenrichtlijn).
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 02-12-2020
CiteertitelTBR 2021/8
SamenvattingAfwijzing verzoek herziening bestemmingsplan. Geen opheffing brancheringsregeling. Volle toets weigeringsbesluit. Geen strijd met DRL. Uitleg arrest Naturschutzring. Vernietiging besluit met in stand laten rechtsgevolgen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2018 heeft de raad van de gemeente Midden-Groningen het verzoek van [appellante] en Woonplein Hoogezand om het bestemmingsplan "Woongebieden" te herzien door de daarin opgenomen branchebeperking die geldt voor het Winkelpark Hoogezand op te heffen, afgewezen. Woonplein Hoogezand is eigenaar van het Winkelpark Hoogezand. [appellante] voert het beheer over vastgoed op het Winkelpark. Op de gronden van het Winkelpark rust ingevolge het bestemmingsplan "Woongebieden" de bestemming "Detailhandel - Winkelpark". Op grond van artikel 9.1 van de regels van dit plan zijn naast horeca alleen grootschalige detailhandel binnen de thema's wooninrichting en bouwmarkten en tuininrichtingsbedrijven toegestaan. Volgens [appellante] en Woonplein Hoogezand heeft het Winkelpark te maken met structurele en toenemende leegstand.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRvA Bouw 13-12-2019, 36.509
CiteertitelTBR 2021/9
SamenvattingAfwijzing vordering ex § 44 UAV-GC 2005 bij gebreke van deugdelijke onderbouwing omvang kostenvergoeding
AnnotatorM.R. van Rijckevorsel
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRvA Bouw 11-08-2020, 81648
CiteertitelTBR 2021/10
SamenvattingWoningborggeschil. Lekkages in het souterrain. Geen gebrek
AnnotatorW.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn