Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 18-01-2021
Aflevering 7517
RubriekRedactioneel
TitelDe algemeenbelangorganisatie als vehikel voor salonpopulisme
CiteertitelGst. 2021/1
SamenvattingIn het omgevingsrecht kenden we tot medio 2005 het burgerberoep, beter bekend als actio popularis: het aan iedere burger toekomende recht in een beroepsprocedure tegen bijvoorbeeld een bestemmingsplan of milieuvergunning op te komen voor een zijn inziens door dat besluit geschonden algemeen belang, óók als daardoor niet (ook) een eigen, privébelang werd geraakt. Dat werd afgeschaft, omdat het niet zou passen binnen de doelstelling van het Awb-procesrecht: individuele rechtsbescherming (contentieux subjectif).
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtsontwikkeling en toepassingspraktijk van artikel 13b Opiumwet
CiteertitelGst. 2021/2
SamenvattingDe toepassing van artikel 13b Opiumwet wordt regelmatig kritisch besproken. In deze bijdrage staat de vraag centraal of de kritiek op artikel 13b Opiumwet wordt gestaafd door de rechtsontwikkeling en de toepassing van dit artikel. Tops en Pommer maken daarbij gebruik van een onderzoek naar de toepassing van het wetsartikel in de regio West- en Midden-Brabant in de jaren tussen 2016 en 2018. De auteurs sluiten af met een aantal conclusies.
Auteur(s)F.A. Pommer , P.W. Tops
LinkVolledige tekst artikel (Hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMensenhandel en sekswerkregulering. Twintig jaar wetgeving in beeld
CiteertitelGst. 2021/3
SamenvattingIn dit artikel analyseert de auteur op systematische wijze de parlementaire stukken over sekswerkregulering tussen de opheffing van het bordeelverbod in 2000 en de momenteel aanhangige Wet Regulering Sekswerk. Centraal staat daarbij de vraag in hoeverre de focus van de wetgever in de wetsgeschiedenis ligt op mensenhandelbestrijding en hoe dit van invloed is op de wijze waarop mensenhandelbestrijding is vormgegeven in wetten en wetsvoorstellen. Vervolgens volgt een korte beschrijving van de twee dilemma’s die de auteur naar aanleiding van haar analyse signaleert bij de vormgeving van mensenhandelbestrijding in de sekswerkregulering.
Auteur(s)N.J.L. Swart
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 22-09-2020, C-724/18, C-727/18
CiteertitelGst. 2021/4
SamenvattingIn dit arrest beantwoordt het Hof van Jus-titie van de Europese Unie prejudiciële vragen die de hoogste Franse rechter heeft gesteld naar aanleiding van de hoger beroepen van Cali Apartments en HX, die in strijd met een Franse nationale regeling zonder vergunning via Airbnb eenkamerflats kortstondig hadden verhuurd aan derden. Centraal staat de vraag of de maatregelen die zijn neergelegd in deze Franse nationale regeling in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. Eerst constateert het Hof dat op onderhavige regeling de Dienstenrichtlijn van toepassing is, nu het gaat om de uitoefening van een dienstenactiviteit, te weten de verhuur van onroerende zaken. Daarnaast stelt het Hof vast dat de Franse nationale regeling, die de uitoefening van bepaalde activiteiten van verhuur van woonruimte aan een voorafgaande vergunning onderwerpt, onder het begrip ‘vergunningstelsel’ valt (als bedoeld in art. 4, punt 6 Dienstenrichtlijn), en dus niet onder het begrip ‘eis’ (als bedoeld in art. 4, punt 7 Dienstenrichtlijn). In dit verband is voorts van belang of het vergunningstelsel in overeenstemming is met de voorwaarden gesteld in art. 9 en 10 Dienstenrichtlijn. Het Hof oordeelt dat de invoering van een vergunningstelsel gerechtvaardigd is, omdat sprake is van een dwingende reden van algemeen belang, in dit geval de bestrijding van het tekort aan woningen voor langdurige verhuur. Daarnaast oordeelt het Hof dat de vergunningsvoorwaarden in beginsel eveneens in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 september 2020.#Cali Apartments SCI tegen Procureur g?n?ral pr?s la cour d'appel de Paris en Ville de Paris.#Prejudici?le verwijzing - Richtlijn 2006/123/EG - Werkingssfeer - Herhaalde kortstondige verhuur van gemeubileerde ruimten aan incidentele klanten die daar niet hun woonplaats kiezen - Nationale regeling die voor welbepaalde gemeenten een stelsel van voorafgaande vergunning invoert waarbij die gemeenten de voorwaarden moeten bepalen waaronder de vergunningen kunnen worden verleend - Artikel 4, lid 6 - Begrip ,vergunningstelsel' - Artikel 9 - Rechtvaardiging - Onvoldoende aanbod van betaalbare woningen voor langdurige verhuur - Evenredigheid - Artikel 10 - Vereisten betreffende de vergunningsvoorwaarden.#Zaak C-724/18.
AnnotatorF.A.R. van Vlijmen , R.N. van der Velde
LinkVolledige tekst annotatie (Feltz.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2020:743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-12-2020
CiteertitelGst. 2021/5
SamenvattingTegemoetkoming in planschade afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lelystad een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellant] is sinds 14 mei 2010 eigenaar van een agrarisch bedrijf aan de [locatie] in Lelystad. Het betreft een agrarisch bedrijf met een bedrijfswoning en een bedrijfsloods en 23 hectare aan cultuurgrond. Tegenover het bedrijf, aan de andere kant van de N307, is het voorheen onder de naam Central Veterinary Institute of Wageningen UR (CVI) of Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) bekende onderzoeksinstituut van Wageningen Bioveterinary Research (hierna: het onderzoeksinstituut) gelegen. [appellant] betoogt dat hij planschade lijdt.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-11-2020
CiteertitelGst. 2021/6
SamenvattingCalamiteitenfonds. Scheurvorming huis als gevolg van mijnbouwactiviteiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2017 heeft het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg het verzoek van [wederpartij] om een voorziening uit het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg voor haar woning te Brunssum afgewezen. [wederpartij] heeft op 4 mei 2017 verzocht om een voorziening uit het Calamiteitenfonds voor haar woning aan de [locatie] te Brunssum. De woning ligt op de breuklijn van de concessie van de voormalige staatsmijn Hendrik en vertoont scheurvorming als gevolg van de mijnbouwactiviteiten. De woning staat sinds het overlijden van [wederpartij] op 18 januari 2018 leeg. De erven wensen de woning te verkopen en stellen aanspraak te maken op een voorziening uit het Calamiteitenfonds om ernstige bouwkundige gebreken aan de woning te laten herstellen.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-10-2020
CiteertitelGst. 2021/7
SamenvattingVerkoop etenswaren om ter plaatse te nuttigen ‘horeca’ dan wel ‘detailhandel’? Strekking last onder bestuursdwang te verstrekkend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam Seafood Bar onder aanzegging van bestuursdwang gelast het gebruik van de detailhandel als horecabedrijf op de Leidsestraat 61 te (laten) staken en gestaakt te houden.
AnnotatorY. Schönfeld
LinkVolledige tekst annotatie (pouderoyentonnaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 28-07-2020
CiteertitelGst. 2021/8
SamenvattingBijstand. Niet gemeld onroerend goed.
Samenvatting (Bron)Intrekken en terugvorderen. Niet gemeld onroerend goed in Turkije. Discriminatoir vermogensonderzoek. Onrechtmatig verkregen bewijs.
AnnotatorM.I.T. Albers , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:1664
Artikel aanvragenVia Praktizijn