Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-12-2020
Aflevering 11-12
RubriekKort & bondig
TitelVroegtijdige beëindiging van pelsdierhouderijen; wat gebeurt er met de vrijkomende stikstof?
CiteertitelTvAR 2020, afl. 11-12
SamenvattingHet lijkt mij waarschijnlijk dat de uit het wetsvoorstel geschrapte salderingsregeling in min of meer dezelfde opzet terugkeert in de provinciale beleidsregels voor saldering. Gelet op de toelichting van de Ministers, ligt het in ieder geval voor de hand om aan te nemen dat aan het gebruik van de door de beëindiging van pelsdierhouderijen vrijgekomen stikstofruimte verdergaande beperkingen zullen worden gesteld dan die thans op grond van de provinciale beleidsregels voor veehouderijen in algemene zin gelden.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijziging van het recht van erfpacht
CiteertitelTvAR 2020, afl. 11-12
SamenvattingNaar aanleiding van een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bespreekt de auteur of de vrijwillige wijziging van een bestaand erfpachtrecht hetzelfde is als de vestiging van een nieuw erfpachtrecht en behandelt de auteur in het kader van de rechterlijke wijziging de samen-loop tussen art. 5:97 BW en art. 6:258 BW.
Auteur(s)K. Everaars
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe opstalvergoeding bij groene erfpacht
CiteertitelTvAR 2020, afl. 11-12
SamenvattingAls een recht van erfpacht door 2ijdverloop expi-reert, is door de eigenaar aan de voormalige erf-pachter een vergoeding verschuldigd. Het gaat hier om de waarde die de nog aanwezige gebouwen, werken en beplan2ingen bij het einde van het recht van erfpacht hebben. We duiden deze waarde hier-na ook wel aan als opstalvergoeding of restwaarde. Waarderingsdeskundigen die deze waarde hebben te bepalen, lopen in de prak2ijk tegen een aantal uit-voeringsproblemen aan. Niet voor niets zette prof. mr. Jitske de Jong ooit - als eerste – uiteen ‘hoe moei-lijk de waarde van opstallen los van de grond zijn te bepalen’.
Auteur(s)A. van Gellekom , P.C. van Arnhem
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet recht van erfpacht: historie en actualiteit
CiteertitelTvAR 2020, afl. 11-12
SamenvattingHet recht van erfpacht is geen rus3ig bezit. Hoewel de regeling in boek 5 BW compact is, blijven in de juridische prak3ijk regelma3ig vragen over uitleg van rechtsregels en over de waardering bij erfpacht terugkeren. In deze bijdrage zal kort s3il worden gestaan bij de ontstaansgeschiedenis van het recht van erfpacht. Daarna zal worden ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak. Hoewel de meeste rechtspraak over erfpacht be-trekking heeEt op de stedelijke erfpacht, zal tevens worden ingegaan op de ontwikkelingen die rele-vant zijn voor agrarische of zgn. ‘groene’ erfpacht.
Auteur(s)W.J.E. van der Werf
LinkVolledige tekst artikel (Feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSanering varkenshouderij: laatste stand van zaken
CiteertitelTvAR 2020, afl. 11-12
SamenvattingVanaf 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 konden varkenshouders met een varkenshouderijlocatie gelegen in de concentratiegebieden I (Oost) of II (Zuid) als bedoeld in bijlage I van de Meststoffenwet zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (hierna: de subsidieregeling). In deze bijdrage informeer ik u over de huidige stand van zaken en de ervaringen die zijn opgedaan in bezwaarprocedures sinds de publicatie van mijn vorige artikel in dit tijdschrift (TvAR 2020, nr. 1, p. 19-24).
Auteur(s)A.N.M. van Bavel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijziging Natuurschoonwet 1928 en Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
CiteertitelTvAR 2020, afl. 11-12
SamenvattingPer 1 januari 2021 wijzigen de Natuurschoonwet 1928 (NSW), het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 en treedt de nieuwe Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928 in werking. Ik schreef al eerder in dit tijdschrift dat de wijziging van de NSW een langdurig proces is geworden: vrijwel acht jaar na de aanvaarding van de motie Van Veldhoven , waarin werd verzocht de NSW te evalueren en voorstellen te doen om de NSW meer te richten op het beschermen en openstellen van landgoederen en bestaande NSW-beschikkingen te herkeuren, de daaropvolgende evaluatie van de NSW en de internetconsultatie NSW is de wijziging van de NSW nu eindelijk een feit.
Auteur(s)R.J. Nieuwland
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
CiteertitelTvAR 2020/8036
SamenvattingAansprakelijkheid. Exoneratieclausule.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid verpachter voor gebrek aan het verpachte. Klachtplicht. Exoneratieclausule.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:3791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 16-10-2020
CiteertitelTvAR 2020/8037
SamenvattingPacht.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Pachtrecht. Is sprake van een teeltpachtovereenkomst (art. 70f Pachtwet (oud)) dan wel van reguliere pacht? Dwingendrechtelijk vereiste van registratie?
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 02-10-2020
CiteertitelTvAR 2020/8038
SamenvattingOnteigening. Schadeloosstelling. Het gaat in deze onteigeningszaak in cassatie voornamelijk erom of bij winbare bodembestanddelen als uitgangspunt heeft te gelden dat het voordeel dat de onteigenaar geniet als gevolg van de aanwezigheid van deze winbare bodembestanddelen, bij helfte moet worden verdeeld tussen de onteigenaar en de onteigende.
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht; schadeloosstelling. Geldt als uitgangspunt dat het voordeel dat de onteigenaar als gevolg van aanwezigheid van winbare bodembestanddelen heeft, bij helfte moet worden verdeeld tussen de onteigenaar en de onteigende? Samenhang met zaak 19/02697.
AnnotatorW.J.E. van der Werf
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 29-04-2020
CiteertitelTvAR 2020/8039
SamenvattingOmgevingsrecht. Vestiging voorkeursrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2018 heeft de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede het perceel Karel de Grotestraat 65 in Wijk bij Duurstede aangewezen als perceel waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Viveste en de gemeente Wijk bij Duurstede zijn ieder voor 50% eigenaar van het perceel en al geruime tijd in gesprek over de mogelijkheden voor herontwikkeling daarvan. De raad heeft aan de aanwijzing ten grondslag gelegd dat daarmee de verkoop door Viveste van haar onverdeelde helft in de eigendom van het perceel aan een derde en speculatie worden voorkomen. De raad wenst met het voorkeursrecht de regierol van de gemeente bij de verwezenlijking van het ruimtelijke beleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie Postkantoorlocatie e.o. Wijk bij Duurstede van 25 februari 2014 te behouden en versterken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 19-08-2020
CiteertitelTvAR 2020/8040
SamenvattingOmgevingsrecht. Vestiging voorkeursrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet de kadastrale locaties Nunspeet B 3928 en een gedeelte van Nunspeet B 5064 voorlopig aangewezen als gronden waarop een voorkeursrecht van toepassing is. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet heeft op 3 juli 2018 onder meer de kadastrale locaties Nunspeet B 3928 en een gedeelte van Nunspeet B 5064, plaatselijk bekend als de [locatie 1] en [locatie 2] te Nunspeet, voorlopig aangewezen als gronden waarop het voorkeursrecht zoals bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. [appellant] is eigenaar van die gronden. Het voorkeursrecht houdt in dat, als [appellant] de gronden wil verkopen, de gemeente voorrang heeft om te bepalen of zij de gronden wil kopen.
AnnotatorC.F. van Helvoirt
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1989
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Den Haag 11-08-2020
CiteertitelTvAR 2020/8041
SamenvattingMeerwaardeclausule.
Samenvatting (Bron)Uitleg overeenkomst ter verdeling agrarische vof. Moet meeropbrengst verrekend worden na onteigening?
AnnotatorT.J. Mellema-Kranenburg
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:1577
Artikel aanvragenVia Praktizijn