Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 22-01-2021
Aflevering 3
RubriekVooraf
TitelPandemiewinstbelasting
CiteertitelNJB 2021/200
SamenvattingNegatieve gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven vinden wij geen gewoon ondernemersrisico; abnormale bedrijfswinsten als gevolg, zijn ook geen gewoon ondernemerssucces.
Auteur(s)P.J. Wattel
LinkVolledige tekst artikel (njb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelDe Afdeling Bestuursrechtspraak en de rechtsstatelijke crisis van de Toeslagenaffaire - Over een onverstandige en onvoldoende reactie
CiteertitelNJB 2021/201
SamenvattingDe rol van de rechter in de toeslagenaffaire drukt ons met de neus op wat een rechtsstatelijke crisis genoemd mag worden. Het siert de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak dat hij in zijn reactie bereid is toe te geven dat het misging. Maar de excuses en delen van de toelichting daarbij overtuigen bepaald niet. Bestudering van de wetten en toelichtingen daarop die de kinderopvangtoeslagen beheersen, leert dat de hoogste bestuursrechter de wil van de wetgever helemaal niet heeft gevolgd. De rechter schiep en sanctioneerde een uitleg en wetstoepassing waarvoor de wet geen grondslag bood. Dat is bij zulke diep ingrijpende besluiten uit rechtsstatelijk oogpunt ernstig, en roept meer vragen op over hoe dat mogelijk was dan beantwoord worden.
Auteur(s)L.F.M. Besselink
LinkVolledige tekst artikel (njb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelWat mij heeft verbaasd ….
CiteertitelNJB 2021/202
SamenvattingDe wijziging in oktober 2019 van de rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de terugvordering van kindertoeslagen is juridisch een begaanbare weg, maar doet gekunsteld aan en is aan niet-juristen moeilijk uit te leggen.
Auteur(s)F.P. Zwart
LinkVolledige tekst artikel (njb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelDe EU en de rechtsstatelijke crises in Hongarije en Polen - Urgentie vergt (gedifferentieerde) actie
CiteertitelNJB 2021/203
SamenvattingDe staat van de rechtsstaat in de EU is recentelijk sterk verslechterd. Volgens onafhankelijke wetenschappelijke studies bestaat de EU simpelweg niet langer enkel en alleen uit democratische rechtsstaten. Hongarije en Polen zijn de voornaamste probleemgevallen. Dit heeft een grote en groeiende discrepantie tussen bindend Unierecht en de werkelijkheid tot gevolg. De situatie is urgent. Maar er zijn ook vele opties om hier snel iets aan te doen. Er zijn rechtsmiddelen die al lang op de plank liggen maar tot op heden niet worden ingezet. Daartoe overgaan zal wel keuzes vergen, ook van een land als Nederland.
Auteur(s)J. Morijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelFurther politicization of the Polish judiciary - A critical view from within
CiteertitelNJB 2021/204
SamenvattingThe beginning of 2020 was filled with optimism, but by the end of the year this optimism burst like a bubble, turning into a feeling of bitterness.
Auteur(s)D. Mazur
LinkVolledige tekst artikel (njb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelFurther politicization of the Polish judiciary - A concerned view from outside
CiteertitelNJB 2021/205
SamenvattingThere is work to do now for all of us to support the battle of the Polish judges for the preservation of their independence and impartiality.
Auteur(s)L.C. Heuveling van Beek
LinkVolledige tekst artikel (njb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelReactie op Boersen & Den Hollander - ‘Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht vraagt om verduidelijking en aanpassing’ (NJB 2020/2895)
CiteertitelNJB 2021/206
SamenvattingVolgens Boersen en Den Hollander is het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht een verbetering ten opzichte van het consultatievoorstel, maar geeft het nog steeds reden tot zorg. De Haan gaat in deze reactie in op het gewijzigde artikel 24 Rv. Het wetsvoorstel introduceert een nieuw lid (lid 2): ‘De rechter kan binnen de grenzen van de rechtsstrijd ambtshalve met partijen de grondslag van hun vordering, verzoek of verweer bespreken’.
Auteur(s)J.P. de Haan
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelNaschrift
CiteertitelNJB 2021/207
SamenvattingDe schrijvers bedanken De Haan voor zijn reactie (NJB 2021/206) op hun eerdere artikel in 2020/2895 over het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht . In dit naschrift geven zij aan dat het hun stelt gerust dat hij in het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht geen ruimte ziet voor aanvulling van de feitelijke grondslag door de rechter. Tegelijkertijd bevestigt zijn reactie in hun ogen dat het voorstel onduidelijkheid schept.
Auteur(s)S.L. Boersen , P.W. den Hollander
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 08-01-2021
CiteertitelNJB 2021/208
SamenvattingFaillissement. Levensverzekering.
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Verbintenissenrecht; onrechtmatige daad curator in hoedanigheid (art. 6:162 BW). Overdracht met toestemming van schuldenaar van tot de boedel behorende levensverzekering (art. 22a lid 2, tweede volzin, Fw). Verhouding tot de bij afkoop of wijziging begunstiging geldende voorwaarde dat verzekeringnemer niet onredelijk benadeeld wordt (art. 22a lid 1 Fw). Informatieplicht curator jegens failliet.
UitspraakECLI:NL:HR:2021:36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 08-01-2021
CiteertitelNJB 2021/209
SamenvattingMerkenrecht. Verwijzend merkgebruik.
Samenvatting (Bron)Merkenrecht. Art. 14 leden 1 en 2 UMVo en art. 2.23 lid 1 BVIE. Verwijzend merkgebruik ter aanduiding van de bestemming van een waar of dienst ("compatibel met..."). Vereiste dat dit merkgebruik 'noodzakelijk' is; vereiste dat dit merkgebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel; juistheid van de uiting waarmee het verwijzend merkgebruik plaatsvindt; beoordelingsmaatstaf.
UitspraakECLI:NL:HR:2021:37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 08-01-2021
CiteertitelNJB 2021/210
SamenvattingSchadestaatprocedure.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Is verwijzing naar schadestaatprocedure mogelijk bij veroordeling van borg tot vergoeding van schade die de hoofdschuldenaar verschuldigd is wegens tekortschieten in diens verbintenis jegens de schuldeiser? Art. 612 Rv; art. 7:850 BW; art. 7:854 BW.
UitspraakECLI:NL:HR:2021:38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 08-01-2021
CiteertitelNJB 2021/211
SamenvattingToelating tot de schuldsaneringsregeling. Kinderalimentatie.
Samenvatting (Bron)Insolventierecht. WSNP. Verzoek toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling. Afwijzing verzoek in verband met alimentatieverplichting; art. 288 lid 1, onder c, Fw. Vgl. HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3631.
UitspraakECLI:NL:HR:2021:35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 16-12-2020
CiteertitelNJB 2021/212
SamenvattingVerlenging beslistermijn asielzaken in verband met de corona-pandemie.
Samenvatting (Bron)De vreemdeling heeft tegen het uitblijven van een besluit op haar aanvraag om haar een verblijfsvergunning asiel te verlenen beroep ingesteld bij de rechtbank. De vreemdeling klaagt in de enige grief dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de verlenging rechtmatig is. De vreemdeling betoogt dat in de richtlijn bewust niet is geregeld dat een lidstaat rekening mag houden met een noodtoestand, anders dan in het EVRM en het IVBPR.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-12-2020
CiteertitelNJB 2021/213
SamenvattingCorona-pandemie. Fysiek horen van vreemdelingen.
Samenvatting (Bron)De vreemdeling heeft tegen het uitblijven van een besluit op zijn aanvraag om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen beroep ingesteld bij de rechtbank. Bij een gegrond beroep tegen het uitblijven van een besluit stelt de bestuursrechter op verzoek de hoogte van de dwangsom vast die een bestuursorgaan ingevolge afdeling 4.1.3 van de Awb heeft verbeurd. In deze uitspraak staat de vraag centraal naar de gevolgen van eventuele overmacht voor die dwangsom. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid stelt dat hij door maatregelen tegen besmetting door het coronavirus niet op tijd een besluit kon nemen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 17-12-2020
CiteertitelNJB 2021/214
SamenvattingVerhouding tussen staatssecretaris en rechter bij verlenging verblijfsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, opnieuw afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-12-2020
CiteertitelNJB 2021/215
SamenvattingWinningsplan krachtens de Mijnbouwwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat met toepassing van artikel 34 van de Mijnbouwwet ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ingediende gewijzigde winningsplan Westerveld. Het winningsplan Westerveld beschrijft de gaswinning uit 11 gasvelden in het Westerveld-systeem. Het gaat om de gasvelden Assen, Assen-Zuid, Een, Eleveld, Vries-Noord, Vries-Centraal, Vries-Zuid, Witten, Witterdiep, Zevenhuizen en Zevenhuizen-West. De NAM wint gas uit deze velden of wil dat in de toekomst mogelijk gaan doen. De minister moet beoordelen of er een reden is om de instemming op één of meer van die gronden te weigeren. Daarbij moet de minister onder meer beoordelen wat de gevolgen van de gaswinning zijn voor de daling van de bodem en voor de kans op een aardbeving. Bezwaarmakers voeren aan dat de minister onvoldoende aandacht heeft gehad voor het burgerperspectief en dat het draagvlak voor de gaswinning ontbreekt.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3092
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-12-2020
CiteertitelNJB 2021/216
SamenvattingFinancieren van panden voor de jeugdzorg.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 oktober 2016 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de stichting medegedeeld dat de oorspronkelijke waarde van de op twee panden gevestigde waarborghypotheken door de stichting dient te worden teruggestort. Het gaat om een bedrag van 629.270,00. De stichting Youké Sterke Jeugd is een jeugdhulpaanbieder en heeft volgens haar statuten ten doel aan kinderen en jeugdigen van wie de biologische, psychische en/of sociale ontwikkeling verstoord is of bedreigd wordt, en aan hun (pleeg)ouders en belangrijke betrokkenen in hun sociale omgeving, zorg te (doen) bieden die gericht is op het zo evenwichtig mogelijk opgroeien en opvoeden van die kinderen en jeugdigen. De stichting was in het bezit van drie panden aan de Scheltemalaan 13, 15 en 17 in Amersfoort.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-12-2020
CiteertitelNJB 2021/217
SamenvattingBeoordelen of aan alle voorwaarden voor bewaring vreemdeling is voldaan door rechter. Prejudiciële vraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2019 is vreemdeling B in vreemdelingenbewaring gesteld. Bij besluit van 5 juni 2019 is vreemdeling C in vreemdelingenbewaring gesteld. Vreemdeling C komt uit Sierra Leone. De staatssecretaris heeft hem in bewaring gesteld om overdracht aan Italië overeenkomstig de Dublinverordening (nr. 604/2013; PB 2013 L 180) veilig te stellen. Vreemdeling B komt uit Algerije. Hij heeft in Nederland te kennen gegeven een asielaanvraag in te willen dienen, waarna de staatssecretaris hem in bewaring heeft gesteld om zijn identiteit vast te stellen en om gegevens te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag. Beide vreemdelingen hadden rechtmatig verblijf in Nederland op het moment dat zij in bewaring werden gesteld. De inbewaringstellingen van de vreemdelingen zijn inmiddels opgeheven. De procedures gaan nog over het recht op schadevergoeding bij onrechtmatige detentie.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-12-2020
CiteertitelNJB 2021/218
SamenvattingOnduidelijkheid over de ‘5%-afspraak’. Subsidie in het kader van de Jeugdwet.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 10 september 2019 heeft de rechtbank de door BJL tegen de besluiten van 21 november 2018, 14 mei 2018, 15 augustus 2018 en 19 juni 2018 ingestelde beroepen gegrond verklaard, die besluiten vernietigd en de colleges van Weert, Echt-Susteren, Maasgouw en Roermond opgedragen om binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak nieuwe besluiten op de bezwaren van BJL te nemen. In deze vier hoger beroepen ligt de vraag voor of de zogenoemde 5%-afspraak van toepassing is bij de vaststelling door de colleges van de aan BJL in het kader van de Jeugdwet te verlenen subsidie voor het jaar 2016. De 5%-afspraak houdt in dat BJL het verleende subsidiebedrag ontvangt als de kosten die zij kan verantwoorden op jaarbasis blijven binnen een marge van 5% onder tot 5% boven het verleende subsidiebedrag en dat afwijkingen buiten deze marge leiden tot verstrekking van meer dan wel minder subsidie.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-12-2020
CiteertitelNJB 2021/219
SamenvattingFaciliteren familierelatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 juli 2017 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag om de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: mvv) te verlenen, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-12-2020
CiteertitelNJB 2021/220
SamenvattingHoger beroep in zaken vreemdelingenbewaring. Prejudiciële vraag over ambtshalve toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-01-2021
CiteertitelNJB 2021/221
SamenvattingAPK-keuringen. Herkeuringen..
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2019 heeft de de directie van de Dienst Wegverkeer de keuringsbevoegdheid van [appellant] voor het uitvoeren van algemene periodieke keuringen voor de categorie voertuigen tot en met 3500 kg voor twaalf weken ingetrokken. [appellant] exploiteert het [bedrijf]. Dit bedrijf is erkend als APK keuringsplaats. Aan [appellant] zelf is de keuringsbevoegdheid toegekend. Op 12 september 2019 heeft de RDW in het kader van de uitvoering van het toezicht op de keuringsbevoegdheid APK een steekproefherkeuring uitgevoerd op het voertuig met kenteken []. Daarbij is vastgesteld dat het voertuig op drie punten niet aan de APK keuringseisen voldeed. Twee banden vertoonden uitstulpingen en de remslang was beschadigd. [appellant] heeft op grond daarvan drie keer 1,6 strafpunten toegekend gekregen, resulterend in een totaal van 4,8 strafpunten. De steekproefcontoleur heeft geconstateerd dat [appellant] hiermee de maximale toegestane cusumstand van 10 punten heeft overschreden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 07-01-2021
CiteertitelNJB 2021/222
SamenvattingWelk type omstandigheden is van belang bij beoordeling van een asielaanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 10-12-2020
CiteertitelNJB 2021/223
SamenvattingToerekenbare toezegging.
Samenvatting (Bron)Toekenning ouderdomspensioen voor een gehuwde pensioengerechtigde. Evenals de rechtbank oordeelt de Raad dat het (algemeen) belang van de Svb bij een correcte toepassing van dwingendrechtelijke bepalingen in dit geval zwaarder weegt dan het belang van appellant. Voor de Raad is onvoldoende aannemelijk geworden dat de brief van 11 augustus 2011 voor appellant en zijn echtgenote in wezenlijke mate gedragsbepalend is geweest en dat appellant daardoor schade heeft geleden of nadeel heeft ondervonden.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 11-12-2020
CiteertitelNJB 2021/224
SamenvattingGeen redelijke beleidsbepaling.
Samenvatting (Bron)Het college heeft de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van het restant van de in 1997 ontstane vordering ten onrechte gebaseerd op artikel 58 van de PW. Op grond van artikel 58 van de WWB was het college bevoegd tot terugvordering en kwijtschelding, ook voor de onder de Abw ontstane vorderingen. Een beleidsregel, die toepassing van een bij wet geregelde begunstigende bevoegdheid volledig uitsluit, kan de toets van een redelijke beleidsbepaling niet doorstaan. Ook de verplichte terugvordering bij schending van de inlichtingenverplichting kan dit zo te noemen nul beleid niet rechtvaardigen. Dit geldt ook voor de kwijtschelding van oude terugvorderingen. Per 1 januari 2013 is met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving een gebonden terugvordering bij schending van de inlichtingenverplichting ingevoerd maar ook een discretionaire bevoegdheid tot -onder voorwaarden - kwijtschelding van die terugvorderingen. Doordat niet meer onder alle omstandigheden onbeperkt terugvorderingen wegens schending van de inlichtingenverplichting kunnen worden ingevorderd, is een begunstiging in het leven geroepen tegen het voorheen in vaste rechtspraak niet-onredelijk geoordeelde beleid dat behoudens dringende redenen geen kwijtschelding van die terugvorderingen wordt verleend. De schuldenaren van oude terugvorderingen behoren op dit punt niet van die begunstiging te worden uitgesloten vanwege toepassing van het overgangsrecht van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving dat hen beoogt te beschermen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 15-12-2020
CiteertitelNJB 2021/225
SamenvattingUitgangspunt van juistheid van een afgelegde verklaring.
Samenvatting (Bron)Intrekken en terugvorderen bijstand. Langer verblijf in buitenland dan toegestane periode van vier weken. Afwijken van het algemene uitgangspunt dat van de juistheid van een afgelegde verklaring kan worden uitgegaan. Uit afgelegde verklaring is af te leiden dat appellante niet zeker was over periode van haar verblijf in Turkije. Appellant is de Nederlandse taal niet goed machtig maar heeft verklaring afgelegd zonder tolk. Vergissing in de verklaring is niet uit te sluiten. Evenmin vindt verklaring steun in de overgelegde reisdocumenten met stempels van in-en uitreis. Niet aannemelijk gemaakt dat appellante in mei 2016 in Turkije is geweest.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 17-12-2020
CiteertitelNJB 2021/226
SamenvattingNabestaandenuitkering en pleegkinderen.
Samenvatting (Bron)Terecht geweigerd nabestaandenuitkering toe te kennen. Geen aanknopingspunten voor de conclusie dat de Regeling gelijkstelling pleegkinderen ook is bedoeld om een aanspraak te genereren op een uitkering in verband met het overlijden van een partner, zoals de nabestaandenuitkering. Hoewel het de Raad duidelijk is dat betrokkene en haar echtgenoot voorafgaand aan zijn overlijden geruime tijd voor [A.] hebben gezorgd en een grote rol hebben gespeeld in haar leven, kan onder deze omstandigheden niet worden geoordeeld dat er sprake was van een nauwe exclusieve (opvoedings)relatie tussen betrokkene en [A.]. De rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat [A.] niet als pleegkind kan worden aangemerkt in de zin van artikel 4, derde lid, van de AKW en artikel 5 van de ANW.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 17-12-2020
CiteertitelNJB 2021/227
SamenvattingUitzendovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Verzoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) om een prejudiciële beslissing als bedoeld in artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De Raad verzoekt het Hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak de doen over de volgende vragen: 1. Moet artikel 11, derde lid, onder a, van Vo 883/2004 aldus worden uitgelegd dat een werknemer die woont in een lidstaat, en op het grondgebied van een andere lidstaat werkt op basis van een uitzendovereenkomst, waarbij de dienstbetrekking eindigt zodra de uitzending eindigt en daarna weer wordt hervat, in de tussenliggende periodes onderworpen blijft aan de wetgeving van laatstbedoelde lidstaat zo lang hij deze arbeid niet tijdelijk heeft stopgezet? 2. Welke factoren zijn van belang om in dit soort gevallen te beoordelen of al dan niet sprake is van een tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden? 3. Na welk tijdsverloop moet een werknemer die geen contractuele arbeidsverhouding meer heeft, worden geacht zijn werkzaamheden in het werkland tijdelijk te hebben stopgezet, behoudens concrete aanwijzingen voor het tegendeel?
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 22-12-2020
CiteertitelNJB 2021/228
SamenvattingInlichtingenverplichting. Grove schuld op basis van samenhang verzuimen.
Samenvatting (Bron)Niet melden van op geld waardeerbare werkzaamheden als dj, verkoopactiviteiten van tickets en van bankrekening met kasstortingen. College heeft de schending inlichtingenverplichting aangetoond en tevens aangetoond dat appellant een ernstige, aan opzet grenzende mate van nalatigheid is te verwijten waardoor hij ten onrechte bijstand heeft ontvangen. Appellant heeft in meerdere opzichten langdurig de hiervoor vermelde feiten en omstandigheden verzwegen die elk op zichzelf normale verwijtbaarheid opleveren. Overeenkomstig artikel 2a lid 3 aanhef en onder b van het Boetebesluit is sprake van een samenloop van omstandigheden die in onderlinge samenhang beschouwd leiden tot grove schuld. Voor de vaststelling van de actuele draagkracht heeft appellant geen gegevens verstrekt zodat de boete van 7.800,- passend en geboden is.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 23-12-2020
CiteertitelNJB 2021/229
SamenvattingIndiening antwoordformulier.
Samenvatting (Bron)Mate van arbeidsongeschiktheid. Horen. Zorgvuldigheid medische onderzoek. Medische beoordeling per 26 januari 2016. Verzoek deskundige.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 23-12-2020
CiteertitelNJB 2021/230
SamenvattingKennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.
Samenvatting (Bron)CAK heeft het bezwaar van betrokkene terecht niet-ontvankelijk verklaard. 1) Het beroep tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op het bezwaar is terecht door de rechtbank nietontvankelijk verklaard. 2) Incidenteel hoger beroep van betrokkene niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang. Met hoger beroep kan niet worden bereikt dat een hogere dwangsom wordt verbeurd dan het wettelijk maximum. 3) Kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht. Dit betekent dat het door betrokkene gestelde tijdstip van indiening van het bezwaarschrift bij de Belastingdienst op 20 juni 2017, niet bepalend is voor de vraag of het bezwaarschrift tijdig is ingediend. Het hoger beroep van CAK op dit punt treft doel. 4) CAK heeft het bezwaarschrift ruimschoots buiten de daarvoor geldende wettelijke termijn van zes weken ontvangen. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar. De rechtbank heeft het beroep ten onrechte gegrond heeft verklaard en dat dit besluit ten onrechte is vernietigd. 5) Geen proceskostenvergoeding toe te kennen voor vliegticket omdat niet aannemelijk is gemaakt dat de gemachtigde ten tijde van de zitting bij de rechtbank in Portugal woonde.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 23-12-2020
CiteertitelNJB 2021/231
SamenvattingToepassing leeftijdscohort in stijd met grondrecht?
Samenvatting (Bron)Verlaging Wajonguitkering met ingang van 1 januari 2018 van 75% naar 70% van het minimumloon. Appellant heeft arbeidsvermogen. De Raad acht de werkwijze van het Uwv bij het leeftijdscohort 50 jaar en ouder in algemene zin niet in strijd met, onder meer, artikel 26 van het IVBPR of artikel 1 van de Grondwet. Dat de concrete toepassing in dit geval niettemin in strijd zou komen met deze bepalingen, is gesteld noch gebleken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 24-12-2020
CiteertitelNJB 2021/232
SamenvattingTerugvordering kinderbijslag.
Samenvatting (Bron)Terugvordering kinderbijslag. Op grond van alle omstandigheden van dit geval, bezien in hun onderlinge samenhang, acht de Raad in dit geval de gevolgen van een volledige terugvordering voor appellant onaanvaardbaar. Er zijn naar het oordeel van de Raad dringende redenen om van de terugvordering af te zien voor zover deze betrekking heeft op het eerste kwartaal van 2018.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:3525
Artikel aanvragenVia Praktizijn