TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 25-01-2021
Aflevering 1
RubriekColumn
TitelNiets blijft wat het is
CiteertitelTRA 2021/1
SamenvattingRutger Bregman heeft op wereldschaal school gemaakt met zijn optimistische visie op het mensdom (“De meeste mensen deugen”). Toch maakt het voorbije rampjaar 2020 niet ondubbelzinnig zichtbaar dat de gemiddelde wereldburger zich oprecht inzet voor zaken die het eigenbelang te boven gaan. Laten we het voorzichtig houden op vier van de vijf, in overeenstemming met het aan de economische theorie ontleende Pareto-principe, de 80-20-regel.
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe Europese Sociale Dialoog en verbroken beloftes
CiteertitelTRA 2021/2
SamenvattingIn de zaak EPSU bij het Gerecht van de Europese Unie staat de vraag centraal of de Commissie bevoegd is om de overeenkomsten van Europese Sociale Partners te onderwerpen aan een subsidiariteitstoets. Het Gerecht vindt van wel, maar doet het Gerecht daarmee wel recht aan de bijzondere positie van de Sociale Dialoog in het Europese wetgevingsproces op het gebied van sociaal beleid?
Auteur(s)B.P. ter Haar
UitspraakECLI:EU:T:2019:757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelBestaat er een Europees werknemersbegrip?
CiteertitelTRA 2021/3
SamenvattingIn verschillende plaatsen in het Europees Verdrag, verordeningen en richtlijnen wordt de term ‘werknemer’ gebruikt. Hierover is inmiddels een aanzienlijk aantal arresten gewezen door het Hof van Justitie. Hier wordt onderzocht of er inmiddels een uniform Europees werknemersbegrip bestaat. Vervolgens wordt de vraag besproken of een Europees werknemersbegrip nuttig is om in het nationale recht werknemers te onderscheiden van zelfstandigen.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
UitspraakECLI:EU:C:1986:284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelLage kosten vliegmaatschappijen en de afweging van economische en sociale fundamentele rechten. Publieke grenzen aan privaat handelen?
CiteertitelTRA 2021/4
SamenvattingDeze bijdrage besteedt aandacht aan de spanningsverhouding tussen de vrijheid van ondernemerschap en het vrije verkeer van vestiging in de EU en fundamentele sociale rechten met als gevalsstudie de lage kosten vliegmaatschappij Ryanair. Zowel de Europese ontwikkelingen in 2017 en 2018 als de rechtszaken voor Nederlandse rechters komen aan bod. Aangetoond zal worden dat de spanningsverhouding redelijk goed is benaderd in de Nederlandse rechtspraak.
Auteur(s)H.H. Voogsgeerd
UitspraakECLI:EU:C:2017:688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek EU-socialezekerheidsrecht: de toepassing van de ‘aloude’ aanwijsregels in ‘nieuwe’ tijden
CiteertitelTRA 2021/5
SamenvattingDe harde kern van het door de EU-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 gereguleerde coördinatieregime voor de sociale zekerheid bestaat uit de zogenaamde aanwijsregels. Dit zijn regels die voorkomen dat iemand die zich binnen de EU in een grensoverschrijdende situatie bevindt aan de socialezekerheidswetgeving van geen enkele lidstaat of juist aan die van meerdere lidstaten is onderworpen. Doel is dat op zo’n iemand de wetgeving van één lidstaat van toepassing is4 (‘regel van eenheid van toepasselijke wetgeving’).
Auteur(s)A.P. van der Mei
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 29-09-2020
CiteertitelTRA 2021/6
SamenvattingDwaling met betrekking tot beëindigingsovereenkomst waarbij de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst werd beëindigd zonder toekenning van een beëindigingsvergoeding.
Samenvatting (Bron)Geding na cassatie en verwijzing (Hoge Raad 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:569). Vordering wegens dwaling met betrekking tot een beëindigingsovereenkomst waarbij de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst werd beëindigd zonder toekenning van een beëindigingsvergoeding. Omvang van de behandeling na cassatie en verwijzing. Datum waarop beëindigingsovereenkomst is gesloten. Geen belang bij grief over verrassingsbeslissing. Geen verjaring van een eventuele (maar door hof niet aangenomen) nieuwe grondslag van de dwalingsvordering. Bewijswaardering. Wetenschap van overtollig worden van werknemer bij werkgever. Geen uitsluitend toekomstige omstandigheid. Spreekplicht van werkgever. Bevestigende beantwoording van de vraag of werknemer bij juiste wetenschap de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten. Omvang van de door de kantonrechter toegekende beëindigingsvergoeding. Vraag of de voor het eerst in appel ingestelde vordering van wettelijke rente over die vergoeding is verjaard en per wanneer die rente verschuldigd is. Geen kostenveroordeling in (niet noodzakelijk) voorwaardelijk incidenteel appel. Incidentele vordering ex art. 843a Rv: gebondenheid aan (tussen)arrest van Haagse hof ter zake vóór cassatie en verwijzing. Toepasselijk wetsartikelen: art. 3:52 BW, art. 6:228 BW, art. 6:230 BW, art. 7:900 BW, art. 843a Rv.
AnnotatorD.J. Buijs
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:2561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba 30-09-2020
CiteertitelTRA 2021/7
SamenvattingToepassing van Stoof/Mammoet op door de werkgever voorgestelde salarisaanpassingen wegens negatieve gevolgen van de Covid-19 pandemie op de bedrijfsomzet.
Samenvatting (Bron)Kort Geding. Toepassing van Stoof/Mammoet op door de werkgever voorgestelde salarisaanpassingen wegens negatieve gevolgen van de Covid-19 pandemie op de bedrijfsomzet. In beginsel is het niet uitgesloten dat de negatieve bedrijfseconomische gevolgen die een werkgever ondervindt ten gevolge van de Covid-19 pandemie, gewijzigde omstandigheden opleveren waarin die werkgever aanleiding kan vinden om een voorstel tot aanpassing van de salarissen te doen. Deze gevolgen behoren dus niet zonder meer tot de exclusieve risicosfeer van de werkgever. De vraag of de gevolgen van de pandemie in een concreet geval aanleiding geven tot het doen van een voorstel tot aanpassing van het salaris, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
UitspraakECLI:NL:OGEAA:2020:383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 28-10-2020
CiteertitelTRA 2021/8
SamenvattingToewijzing verzoek. WOR. Nog geen besluit genomen.
Samenvatting (Bron)OK; art. 25 lid 1 WOR; toewijzing verzoek
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:2871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 14-10-2020, C-681/18
CiteertitelTRA 2021/9
SamenvattingPassende maatregelen met het oog op voorkoming van misbruik van uitzendarbeid. Verplichting van de lidstaten om achtereenvolgende opdrachten te voorkomen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2020.#JH tegen KG.#Verzoek van de Tribunale ordinario di Brescia om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2008/104/EG - Uitzendarbeid - Artikel 5, lid 5 - Gelijke behandeling - Passende maatregelen met het oog op voorkoming van misbruik van uitzendarbeid - Verplichting van de lidstaten om achtereenvolgende opdrachten te voorkomen - Geen beperking in de nationale regeling - Vereiste van uniforme uitlegging.#Zaak C-681/18.
AnnotatorH.H. Voogsgeerd
UitspraakECLI:EU:C:2020:823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelOordeel bedrijfsarts leidend bij loonsanctie
CiteertitelTRA 2021/10
SamenvattingDe regering stelt voor om artikel 65 WIA aldus te wijzigen dat bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer leidend wordt. Het wetsvoorstel is in september 2020 ingediend bij de Tweede Kamer en moet nog worden aangenomen (op het moment van het schrijven van dit stuk). Deze bijdrage vormt een commentaar op dit wetsvoorstel.
Auteur(s)P.S. Fluit
LinkVolledige tekst Kamerstuk (35589 nr. 2, officielebekendmakingen.nl)
LinkVolledige tekst annotatie (stadhouders.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn