Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 23-12-2020
Aflevering 7
TitelRaad van State 07-10-2020
CiteertitelJBO 2020/105
SamenvattingZorgplicht, Bodem, Bouwstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Montfoort het verzoek van [appellante] om handhavend op te treden tegen het gebruik van rubbergranulaat van vermalen vrachtwagenbanden als infill voor kunstgrasvelden op sportpark Hofland in Montfoort, afgewezen. [appellante] heeft het college op 30 september 2018 verzocht om handhavend op te treden wegens het gebruik van rubbergranulaat van vermalen vrachtwagenbanden als infill voor drie nieuwe kunstgrasvelden op sportpark Hofland aan de Bovenkerkweg 76-82 in Montfoort. Dit is volgens haar in strijd met artikel 13 van de Wet bodembescherming. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen vermoeden is van een verontreiniging of aantasting van de bodem ter plaatse, zodat artikel 13 van de Wbb niet wordt overtreden.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 08-12-2020
CiteertitelJBO 2020/106
SamenvattingZorgplicht, Dumping drugsafval.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Medeplegen opzettelijke bodemverontreiniging door dumping drugsafval, art. 13 Wet Bodembescherming. Bewijsklacht. Heeft verdachte handelingen op bodem verricht waardoor bodem kon worden verontreinigd? Hof heeft vastgesteld dat verdachte drugsafval heeft gedumpt door op bospad o.m. enkele vaten en jerrycans uit vrachtauto te halen, op onbeschermde bodem te zetten, deze daar achter te laten en vervolgens weg te rijden. Hof heeft voorts vastgesteld dat meeste jerrycans waren gevuld met afval afkomstig van productie amfetamine en dat vaten en (inhoud van) jerrycans roken naar amfetamine en bij productie van amfetamine gebruikte chemicaliŽn. Gelet op deze vaststellingen is s hofs oordeel dat verdachte handelingen op bodem heeft verricht waardoor bodem kon worden verontreinigd, niet onbegrijpelijk. Bewezenverklaring is toereikend gemotiveerd. Daaraan doet niet af dat hof heeft vastgesteld dat afval van amfetamineproductie in vaten en/of jerrycans was verpakt. Volgt verwerping. Samenhang met 19/04335 E (niet gepubliceerd; art. 80a RO).
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 07-10-2020
CiteertitelJBO 2020/107
SamenvattingVeroorzaker bodemverontreiniging, Brononderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant vastgesteld dat op de locatie [locatie 1] te Vught een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond en het grondwater aanwezig is, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is vanwege de risicos voor mens, plant en dier, alsook verspreidingsrisicos. Het college heeft daarom bepaald dat binnen vier jaar moet worden begonnen met de sanering en dat binnen drie jaar een saneringsplan ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Op de percelen en perceelgedeelten binnen de interventiewaardencontour heeft het college gebruiksbeperkingen van toepassing verklaard. Ook heeft het college tijdelijke beveiligingsmaatregelen van toepassing verklaard op de [locatie 1] te Vught. Volgens het bestreden besluit was op het perceel [locatie 1] te Vught van ongeveer 1950 tot 1970 wasserij Ideaal gevestigd waar werd gewerkt met trichlooretheen en tetrachlooretheen (PER).
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 08-09-2020
CiteertitelJBO 2020/108
SamenvattingAsbest, Sanering, Cassatie.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Culpoze milieuverontreiniging begaan door rechtspersoon door als gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in opdracht van gemeente in bodem van voormalige stortplaats in Nuenen op ondeskundige wijze stortlichaam te ontgraven en te ruimen, waardoor onnodig asbestvezels in lucht zijn gebracht, art. 173b.1 Sr. Is sprake van te duchten gevaar voor openbare gezondheid a.b.i. art. 173b.1 Sr? Opvatting dat gelet op wettelijke systematiek m.b.t. grenswaarden alleen sprake is van te duchten gevaar voor openbare gezondheid a.b.i. in art. 173b.1 Sr indien kan worden vastgesteld dat concentratie van asbestvezels in de lucht ten minste 10.000 asbestvezels per kubieke meter is geweest, vindt, mede gelet op tekst van art. 173b.1 Sr en wetsgeschiedenis van art. 173b Sr, geen steun in het recht. Dat genoemde waarde (uit andere regelgeving afkomstige) wettelijke norm betreft, doet daaraan niet af. Zoals ook uit wetsgeschiedenis naar voren komt, kan voornoemd gevaar immers ook te duchten zijn geweest in gevallen waarin niet of nog niet kon worden vastgesteld dat gevaar zich ook daadwerkelijk heeft verwezenlijkt maar waarin wel reŽle kans bestond op die verwezenlijking. s Hofs oordeel dat hiervan sprake was, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is - gelet op wat hof blijkens bewijsvoering heeft vastgesteld over i.h.b. wijze waarop werkzaamheden zijn uitgevoerd, duur daarvan, gevaar van cumulatie van asbestvezels in longen door inademing daarvan en gemeten asbestgehaltes - toereikend gemotiveerd. HR merkt op dat evenmin steun in het recht vindt opvatting dat enkele omstandigheid dat bovengenoemde grenswaarde niet zou zijn overschreden, met zich zou brengen dat geen sprake kan zijn van wederrechtelijk handelen zoals bewezenverklaard. Volgt verwerping.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 22-09-2020
CiteertitelJBO 2020/109
SamenvattingRisico's bodemverontreiniging. Informatieplicht.
Samenvatting (Bron)Non-conformiteit woning vanwege bodemverontreiniging op een deel van het perceel? Bewijsopdracht aan koper inzake de eigen onbekendheid met de bodemverontreiniging en de schending van de spreekplicht ter zake door verkoper.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:2902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 09-09-2020
CiteertitelJBO 2020/110
SamenvattingToetsing milieubelastende activiteiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2019 heeft de raad van de gemeente Dongen het bestemmingsplan "PartiŽle herziening Dongen Buitengebied, recreatieboerderij Pukkemuk" vastgesteld. Speel- en recreatieboerderij Pukkemuk is een recreatieve voorziening die gevestigd is in het buitengebied van de gemeente Dongen aan de Vaartweg 192a. Het plan maakt de uitbreiding van Pukkemuk op het gebied van dagrecreatie en verblijfsrecreatie mogelijk. Het dagrecreatieve gedeelte van het complex wordt uitgebreid en het verblijfsrecreatieve gedeelte wordt verplaatst naar een perceel aan de overzijde van de Fazantenweg. In het vorige plan "Buitengebied" hadden de desbetreffende gronden de bestemming "Agrarisch". [appellant] exploiteert aan de [locatie 1] een glastuinbouwbedrijf en woont in de bij het bedrijf behorende woning. Hij kan zich niet met het plan verenigen, onder meer omdat hij vreest voor aantasting van zijn woon- en leefklimaat en belemmering van het agrarisch gebruik van zijn gronden.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2187
Artikel aanvragenVia Praktizijn