TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 11-02-2021
Aflevering 2
RubriekColumn
TitelHet nut van rekenmeesters
CiteertitelTRA 2021/12
SamenvattingIn december 2020 verscheen het rapport Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt van de Algemene Rekenkamer. Anders dan de titel doet vermoeden, gaat dit rapport niet over zaken als toegang tot bepaalde uitkeringen, de hoogte en duur ervan, of over premiedifferentiatie. Eigenlijk gaat het over het spiegelbeeld van deze onderwerpen: waarop kunnen mensen terugvallen als het inkomen uit werk wegvalt, maar er geen recht is op een werkloosheidsuitkering?
Auteur(s)F.J.L. Pennings
LinkVolledige tekst rapport (rekenkamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelNieuwe EU-detacheringsregels voor arbeidsvoorwaarden in het wegtransport
CiteertitelTRA 2021/13
SamenvattingOp 15 juli 2020 is Richtlijn 2020/1057 aangenomen, waarin detacheringsregels zijn neergelegd voor de toepasselijke arbeidsvoorwaarden in het internationaal wegtransport. Richtlijn 2020/1057 onderscheidt verschillende soorten transportoperaties en bepaalt vervolgens per specifieke transportoperatie of een deel van de arbeidsvoorwaarden die gelden in het tijdelijke werkland van de chauffeur wel of niet gegarandeerd moet worden. Meer specifiek: op bilaterale- en transitoperaties mogen deze arbeidsvoorwaarden niet worden toegepast en voor crosstrade- en cabotageoperaties moeten de arbeidsvoorwaarden juist wel worden gegarandeerd.
Auteur(s)F. van Overbeeke
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelHet payrollregime en de aanbesteding van uitzendwerk door de overheid
CiteertitelTRA 2021/14
SamenvattingPer 1 januari 2020 geldt voor payrollwerknemers een afzonderlijk regime. Met dit regime beoogt de wetgever oneigenlijk gebruik van flexibele arbeid tegen te gaan. Ook overheidsinstanties ondervinden hiervan bij aanbestedingen van uitzendwerk de gevolgen. Door migratie van uitzendwerknemers naar een nieuwe aanbieder bestaat het risico dat uitzendwerknemers van het ene op het andere moment transformeren in payrollwerknemers. Deze bijdrage gaat in op het risico van deze zogenoemde herkwalificatie en de arbeidsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke gevolgen daarvan.
Auteur(s)I. Lintsen , K. Hakvoort
LinkVolledige tekst artikel (Kienhuishoving.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelAfspraken in de individuele arbeidsovereenkomst: het kader van de herplaatsingsplicht
CiteertitelTRA 2021/15
SamenvattingOp basis van de UWV Uitvoeringsregels wordt rekening gehouden met (schriftelijk) gemaakte afspraken tussen de werkgever en de werknemer in het kader van de herplaatsingsplicht. Het maken van dergelijke schriftelijke afspraken lijkt een interessante optie voor de praktijk waar zowel werkgevers als werknemers baat bij kunnen hebben. De afspraken kunnen handvatten bieden voor de werkgever in zijn bewijspositie wanneer deze van oordeel is dat herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt.
Auteur(s)K. Wiersma , I.M. Veerkamp
LinkVolledige tekst uitvoeringsregels (uwv.nl)
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRegulering van werk: wat zeggen de verkiezingsprogramma’s?
CiteertitelTRA 2021/16
SamenvattingWat zeggen de verkiezingsprogramma’s over belangrijke aanbevelingen die de Commissie-Borstlap heeft gedaan, bijvoorbeeld over het vergroten van interne wendbaarheid binnen arbeidsrelaties, het tegengaan van oneigenlijk gebruik van driehoeksverhoudingen, de fiscale behandeling van zelfstandig ondernemerschap en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen?
Auteur(s)D.J.B de Wolff
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 06-11-2020
CiteertitelTRA 2021/17
SamenvattingMaatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Verrichten van werkzaamheden door uitkeringsgerechtigde op participatieplaats (Participatiewet). Maatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken (art. 7:610 BW); onderscheid tussen uitleg en kwalificatie; bedoeling van partijen. Is stimuleringspremie loon?
AnnotatorC.J. Frikkee
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 06-11-2020
CiteertitelTRA 2021/18
SamenvattingOngeoorloofd onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers?
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Arbeidsrecht. Cao-bepalingen Voortgezet Onderwijs over samenloop vakantieverlof met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ongeoorloofd onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers? EU-richtlijnen over arbeidstijden (2003/88/EG), gelijke behandeling (2006/54/EG) en zwangerschap (92/85/EEG). Art. 7:646 lid 1 en 3 BW; art. 5 lid 1, onder e, Algemene wet gelijke behandeling; art. 3 Wet arbeid en zorg. HvJEU 18 maart 2004, ECLI:EU:C:2004:160 (Gómez).
AnnotatorE. van Vliet
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 08-10-2020
CiteertitelTRA 2021/19
SamenvattingWOR. Verzoekschrift voor recht te verklaren dat bedrijf in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot het besluit tot reorganisatie van de onderneming.
Samenvatting (Bron)OK; WOR; afwijzing verzoek
AnnotatorR.H. van het Kaar
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:2643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHof van Justitie van de Europese Unie 23-04-2020, C-710/18
CiteertitelTRA 2021/20
SamenvattingBeloningssysteem waarbij een hogere beloning wordt toegekend wanneer de anciënniteit is verworven bij dezelfde werkgever.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 23 april 2020.#WN tegen Land Niedersachsen.#Verzoek van Bundesarbeitsgericht om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Vrij verkeer van werknemers - Artikel 45, lid 1, VWEU - Beloning - Inschaling in de salaristrappen van een beloningssysteem - Beloningssysteem waarbij een hogere beloning wordt toegekend wanneer de anci?nniteit is verworven bij dezelfde werkgever - Beperking van de inaanmerkingneming van de eerdere perioden van relevante werkzaamheden die zijn vervuld bij een werkgever die is gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst.#Zaak C-710/18.
AnnotatorM.A.N. van Schadewijk
UitspraakECLI:EU:C:2020:299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelHoge Raad 06-11-2020
CiteertitelTRA 2021/21
SamenvattingMaatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Verrichten van werkzaamheden door uitkeringsgerechtigde op participatieplaats (Participatiewet). Maatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken (art. 7:610 BW); onderscheid tussen uitleg en kwalificatie; bedoeling van partijen. Is stimuleringspremie loon?
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1746
Artikel aanvragenVia Praktizijn