Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 11-02-2021
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelOmdenken over het tuchtrecht
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 3
SamenvattingIn 2009 was ik betrokken bij een onderzoek waarin zowel klagers en aangeklaagden in het tuchtrecht werden geÔnterviewd.1 Wij concludeerden onder meer dat beide partijen de tuchtrechtelijke procedure als formeel en zakelijk ervoeren. Aangeklaagden ten aanzien van wie de klacht gegrond was verklaard, bleken nadien niet zelden voor vormen van defensieve geneeskunde te hebben gekozen.
Auteur(s)J. Legemaate
Pagina3
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelĎVoltooid levení en de grenzen van het medisch domein
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 5
SamenvattingZoals in 2017 in het regeerakkoord was afgesproken is in 2019 in opdracht van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de vraag hoeveel ouderen een persisterende en actieve wens tot levensbeŽindiging hebben die buiten de reikwijdte van de bestaande euthanasiewetgeving lijkt te vallen. Welke wensen daar buiten Ďlijken te vallení wordt in deze context niet door de zorgvuldigheidseisen uit de Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl, 2002) bepaald, maar door de aanvullende eis die de Hoge Raad in 2002 in het Brongersma-arrest stelde: dat het lijden van de betrokkene dat het euthanasieverzoek motiveert in overwegende mate moet voortvloeien uit een of meer medisch geclassificeerde somatische of psychische ziektes of aandoeningen.
Auteur(s)G.A. den Hartogh
Pagina5
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
UitspraakECLI:NL:PHR:2002:AE8772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Toezichtkader Goed Bestuur: van toegevoegde waarde of gereed voor Ďontregelingí?
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 15
SamenvattingDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerden op 6 juli 2016 hun Kader Toezicht op goed bestuur (Toezichtkader 2016). In het Toezichtkader 2016 maken beide toezichthouders duidelijk wat ze Ďverwachtení van het bestuur en het interne toezicht van zorginstellingen.
Auteur(s)B.A. van Schelven
Pagina15
LinkVolledige tekst artikel (VBK.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe juridisering van goed bestuur: De onstuitbare regelzucht over good governance in de zorg
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 28
SamenvattingVanuit de overheid, maar ook het veld zelf, is veel aandacht voor goed bestuur in de zorg. Daarbij bestaat de laatste jaren de neiging om dit onderwerp zo veel mogelijk in regels te vatten, ondanks de bij herhaling geuite toezegging om te komen tot substantiŽle deregulering. Het lijkt daarbij of alles in de zorg wordt opgehangen aan goed of (eigenlijk) slecht bestuur. In dit artikel bespreken wij deze juridisering van het bestuur van zorgorganisaties aan de hand van vier manifestaties daarvan.
Auteur(s)P.S. Kahn , K.D. Meersma
Pagina28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekForum
TitelTaalbarriŤres en tolken in de zorg: wie betaalt de prijs?
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 41
SamenvattingCommunicatie tussen patiŽnt en zorgverlener is belangrijk voor goede zorgverlening. Zo lijkt ook de wetgever te willen onderstrepen met de recente invoering van het Ďsamen beslissení-model in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) waarin de dialoog tussen zorgverlener en patiŽnt centraal wordt gezet.
Auteur(s)M.A.H. Koopmans
Pagina41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg: Van medisch specialisten, ziekenhuis en governance
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 47
SamenvattingIn de kroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg zijn de uitspraken sinds 1998 van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (hierna: het Scheidsgerecht) voor u van commentaar voorzien.
Auteur(s)T.A.M. van den Ende
Pagina47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 08-10-2019, 2019-065
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 65
SamenvattingHuisarts is onzorgvuldig met het euthanasieverzoek van patiŽnt omgegaan.
AnnotatorS. van de Vathorst , E.C.A. Asscher
Pagina65
UitspraakECLI:NL:TGZRSGR: 2019:168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 07-01-2020, 2018-210
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 71
SamenvattingAanwezigheid bij MDO na beŽindigen behandelrelatie geoorloofd?
AnnotatorA.F.H. ten Brummelhuis
Pagina71
UitspraakECLI:NL:TGZRSGR:2020:8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 10-04-2020, 175/2019
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 79
SamenvattingGgz suÔcidemelding en contact met de pers.
AnnotatorT.P. Widdershoven
Pagina79
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2020:51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag 16-04-2020, c2019.220
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 88
SamenvattingNeuroloog stelt geneeskundige verklaring op op verzoek echtgenote; schending beroepsgeheim.
AnnotatorA.C. Hendriks
Pagina88
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2020:106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelRechtbank Den Haag 01-10-2020
CiteertitelTvGR 2021, afl. 1, p. 95
SamenvattingZorgkantoren gehouden aan eisen van transparantie en proportionaliteit.
Samenvatting (Bron)Beleid vijf zorgkantoren voor inkoop langdurige zorg onrechtmatig De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat het beleid dat vijf zorgkantoren hebben vormgegeven voor de inkoop van langdurige zorg onrechtmatig is, in ieder geval voor het jaar 2021. De rechter heeft de zorgkantoren verboden de inkoopprocedures voort te zetten, tenzij zij alsnog kunnen aantonen dat met de gehanteerde tarieven in alle gevallen wordt voldaan aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld. Zolang daarvan geen sprake is moeten de zorgkantoren minimaal het tarief hanteren dat in 2020 is toegepast. Aanbieders van langdurige zorg tegen zorgkantoren 68 aanbieders van verschillende soorten langdurige zorg, verspreid over heel Nederland, zijn in totaal vijf kort gedingen gestart tegen vijf zorgkantoren. Die zaken zijn door de rechtbank gezamenlijk behandeld. Deze zorgaanbieders zijn het niet eens met de wijze waarop de zorgkantoren het nieuwe inkoopbeleid voor de komende jaren hebben vormgegeven. Zij hebben met name bezwaar tegen de geboden tarieven. Die zijn volgens de zorgaanbieders niet reŽel, niet kostendekkend en hiermee wordt geen recht gedaan aan de verschillen tussen zorgaanbieders in de Wlz (wet langdurige zorg). De zorgkantoren wijzen daartegenover onder meer op de uitdagingen waar zij voor staan en op hun taakstelling. Zij menen dat zij geen reŽle tarieven hoeven te bieden, maar dat de geboden tarieven ruim voldoende zijn om goede zorg van te kunnen leveren en rechtmatig zijn. Zorgkantoren moeten reŽle tarieven bieden De rechter is van oordeel dat de vijf zorgkantoren reŽle tarieven moeten bieden, omdat zij gebonden zijn aan de aanbestedingsbeginselen. De rechter stelt daarna vast wat dat betekent en overweegt dat het op de weg van de zorgkantoren ligt om te motiveren waarom daar in dit geval sprake van is. Zorgkantoren hebben niet onderbouwd dat zij daaraan voldoen De zorgkantoren hebben volgens de rechter niet toegelicht waarom met het gehanteerde kortingspercentage op het door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarief nog sprake is van reŽle tarieven. Zij hebben ook niet onderbouwd dat de zorg in alle gevallen doelmatiger kan worden georganiseerd en dit in alle gevallen kan worden bereikt door het hanteren van een kortingspercentage van 6%. Daarbij is relevant dat er evident sprake is van wezenlijke verschillen tussen de zorgaanbieders, die werkzaam zijn in verschillende sectoren. De voorzieningenrechter volgt de zorgaanbieders in hun standpunt dat de vijf zorgkantoren per sector hadden moeten bekijken wat haalbaar is qua tarifering, in welk opzicht en in welke mate een grotere doelmatigheid kan worden bereikt en in hoeverre het vastgestelde maximum tarief zich ervoor leent om daarop een korting toe te passen. Daarbij overweegt de rechtbank dat tot een maatregel als deze echt niet anders kan worden gekomen dan op basis van deugdelijk onderzoek. Dit hebben de vijf zorgkantoren volgens de rechter nagelaten.
AnnotatorJ.G. Sijmons
Pagina95
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:9527
Artikel aanvragenVia Praktizijn