Pensioen Jurisprudentie

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie
Datum 31-01-2021
Aflevering 1
RubriekPensioenwet
TitelHoge Raad 13-11-2020
CiteertitelPJ 2021/1
SamenvattingAfwikkeling pensioenaanspraken na ontbinding arbeidsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Procesrecht. Afwikkeling pensioenaanspraken na ontbinding arbeidsovereenkomst. Klachten over niet toestaan eiswijziging, o.a. op de grond dat dit in strijd is met eerdere eindbeslissing. Voorts klachten over gehanteerde rekenrente.
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelGerechtshof Amsterdam 05-11-2020
CiteertitelPJ 2021/2
SamenvattingPensioenwet, toewijzing verzoek.
Samenvatting (Bron)OK; Artikel 217 Pensioenwet, toewijzing verzoek
AnnotatorS.H. Kuiper
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:2993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelGerechtshof Amsterdam 10-11-2020
CiteertitelPJ 2021/3
SamenvattingOp grond van toetsing aan zowel verzekeringsovereenkomst als pensioenreglement zijn de vorderingen terecht afgewezen
Samenvatting (Bron)Vorderingen op grond van WAO-hiaatverzekering. C-polis in de zin van de (inmiddels vervallen) Pensioen- en spaarfondsenwet. De polis met de daarvan deel uitmakende verzekeringsvoorwaarden (verzekeringsovereenkomst) is het uitgangspunt voor de beoordeling, niet het (tussen werknemer en werkgever geldende) pensioenreglement. Op grond van toetsing aan zowel de verzekeringsovereenkomst als het pensioenreglement zijn de vorderingen terecht door de kantonrechter afgewezen. Toepasselijk wetsartikelen: art. 2 PSW (oud); art. 7:932 BW.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:3023
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-11-2020
CiteertitelPJ 2021/4
SamenvattingMocht geÔntimeerde zonder meer overgaan in het wijzigen van streefregeling naar een beschikbare premieregeling?
Samenvatting (Bron)Wijziging van een pensioenregeling, waarbij er werd gestreefd naar de opbouw van een kapitaal op basis waarvan pensioenuitkeringen konden worden aangekocht vergelijkbaar met een eindloonregeling, in een beschikbare premieregeling. Appellanten hebben geen recht op voortzetting van deze voorheen voor hen geldende streefregeling, door middel van storting van koopsommen, waardoor zij in de positie worden gebracht alsof die streefregeling was voortgezet. Dit betekent echter niet dat geÔntimeerde zonder meer mocht overgaan in het wijzigen van de streefregeling naar een beschikbare premieregeling en daarmee eenzijdig het aan een beschikbare premieregeling inherente beleggingsrisico bij appellanten mocht neerleggen. Indien en voor zover appellanten als gevolg van die wijziging in een nadeliger positie zijn gekomen, wordt geÔntimeerde veroordeeld tot betaling van een bedrag ter compensatie van dat nadeel.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:9674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelRechtbank Den Haag 04-11-2020
CiteertitelPJ 2021/5
SamenvattingInformatieplicht pensioenknip.
Samenvatting (Bron)Verzoek om schadevergoeding op grond van schending informatieplicht ten aanzien van de zogenoemde 25%-pensioenknip.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:10976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet Bpf 2000
TitelRechtbank Oost-Brabant 06-02-2020
CiteertitelPJ 2021/6
SamenvattingValt gedaagde onder werkingssfeer van verplichtstellingsbesluiten tot deelneming in bedrijfstakpensioenfonds?
Samenvatting (Bron)Valt gedaagde onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen voor de Metalektro en de verplichtstellingsbesluiten tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2020:703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-11-2020
CiteertitelPJ 2021/7
SamenvattingAftoppingsregeling niet in strijd met Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.
Samenvatting (Bron)Wwz. Arbeidsrecht. Aftoppingsregeling van beŽindigingsvergoeding tot leeftijd 65 jaar. Uitleg. Objectieve rechtvaardiging. Geen verboden onderscheid. Aftoppingsregeling niet in strijd met WGBLA.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:9672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelRechtbank Noord-Holland 28-07-2020
CiteertitelPJ 2021/8
SamenvattingWIA en nabestaandenpensioen terecht in mindering op AOW?
Samenvatting (Bron)WIA en nabestaandenpensioen terecht inmindering gebracht op AOW.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2020:9289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelGerechtshof Amsterdam 03-11-2020
CiteertitelPJ 2021/9
SamenvattingBelang werknemers bij eenzijdige wijziging pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst voor toekomstige pensioenopbouw,
Samenvatting (Bron)Belang werknemers moet wijken voor zwaarwegend belang werkgever bij eenzijdige wijziging pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst voor de toekomstige pensioenopbouw, met uitzondering voor wijzigingen die ook opgebouwde pensioenaanspraken raken. Bestaande pensioen- en uitvoeringsovereenkomst blijft in stand voor zover betrekking hebbend op opgebouwde pensioenaanspraken en rechten die niet met een CWO worden overgedragen. Zonder CWO verbiedt artikel 20 Pensioenwet wijziging van onvoorwaardelijke indexatie voor opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:2929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelGerechtshof Amsterdam 24-11-2020
CiteertitelPJ 2021/10
SamenvattingUitleg begrip pensioengerechtigde leeftijd
Samenvatting (Bron)Uitleg begrip pensioengerechtigde leeftijd in pensioenontslagbeding
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:3239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Noord-Holland 19-10-2020
CiteertitelPJ 2021/11
SamenvattingHeeft werkgever gehandeld in strijd met besluit waarvoor OR instemming heeft verleend?
Samenvatting (Bron)Pensioenregeling. Ondernemingsraad vraagt om nakoming van geschetste indexatieverwachtingen. Niet kan worden geoordeeld dat werkgever met haar handelswijze heeft gehandeld in strijd met het besluit waarvoor de OR instemming heeft verleend. Voor subsidiair verzoek geen wettelijke basis.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2020:9718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelHoge Raad 06-11-2020
CiteertitelPJ 2021/12
SamenvattingBronstaatheffing op WAO-uitkering?
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen. Bronstaatheffing op WAO-uitkering? Toepassing artikel 18, lid 2, Belastingverdrag Nederland-Portugal.
AnnotatorB. Dieleman
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelHoge Raad 06-11-2020
CiteertitelPJ 2021/13
SamenvattingBronstaatheffing op AOW-uitkering?
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen. Bronstaatheffing op AOW-uitkering? Toepassing artikel 18, lid 2, Belastingverdrag Nederland-Portugal.
AnnotatorB. Dieleman
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-11-2020
CiteertitelPJ 2021/14
SamenvattingPensioenuitkering is vorderbaar en inbaar?
Samenvatting (Bron)IB/PVV. Pensioenuitkering is vorderbaar en inbaar.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:9910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropees recht
TitelGerechtshof Den Haag 22-12-2020
CiteertitelPJ 2021/15
SamenvattingVerplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds in strijd met mededingingsrecht?
Samenvatting (Bron)Verplichte deelneming van zzp-schilders in het bedrijfstakpensioenfonds van Bpf Schilders is niet in strijd met het mededingingsrecht.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:2384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelCentrale Raad van Beroep 19-11-2020
CiteertitelPJ 2021/16
SamenvattingWijziging van regelgeving en een nieuw standpunt van de Belastingdienst over de aard van de Regeling Partieel Uittreden (RPU), welke van invloed zijn op de hoogte van de af te dragen pensioenpremies en daarmee op de pensioenopbouw van betrokkene na toekenning van de RPU.
Samenvatting (Bron)Naar aanleiding van het verhandelde ter zitting stelt de Raad vast dat tussen partijen niet in geschil is dat de verminderde pensioenopbouw, zoals deze voor het eerst met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 is toegepast bij de salarisbetaling van november 2018, in feite het gevolg is van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd ingevolge de Wet VAP. Hier is aan de orde een wijziging van regelgeving en een nieuw standpunt van de Belastingdienst over de aard van de RPU, welke van invloed zijn op de hoogte van de af te dragen pensioenpremies en daarmee op de pensioenopbouw van betrokkene na toekenning van de RPU. Nu belanghebbenden er in het algemeen niet op mogen vertrouwen dat de ten tijde van de toekenning geldende regelgeving onverminderd van kracht zal blijven, rust in zon situatie op het betrokken bestuursorgaan als regel geen verplichting om compensatie te bieden voor het door de verandering ontstane nadeel. De omstandigheden van het geval kunnen dit anders maken, met name indien sprake is van het door het bestuursorgaan gedane toezeggingen. In dit geval heeft de korpschef in het besluit tot toekenning van de RPU zonder voorbehoud vermeld dat alle aan het salaris gerelateerde aanspraken, zoals bijvoorbeeld pensioenopbouw (en dus ook de te betalen pensioenpremie), gelijk blijven. Naar het oordeel van de Raad is onder die omstandigheden sprake van een aan de korpschef toe te rekenen toezegging waaruit betrokkene redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat de deelname aan de RPU niet van invloed zou zijn op de pensioenopbouw en daarmee op de te betalen pensioenpremie. Het belang van betrokkene bij nakoming van deze toezegging moet wel worden afgewogen tegen het algemeen belang. In dit geval moet worden geoordeeld dat de korpschef niet gehouden is om aan de gerechtvaardigde verwachtingen te voldoen. Onder de omstandigheden mocht de korpschef het algemeen belang laten prevaleren boven het belang van appellante om de toezegging na te komen. Het hoger beroep van de korpschef slaagt.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:2880
Artikel aanvragenVia Praktizijn